+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Tarihimize Şan Veren Bibliyografya Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Tarihimize Şan Veren Bibliyografya
  Tarihimize Şan Veren Bibliyografya


  Abadi, Türk Verdünü Gaziantep, İstanbul: 1339


  Ahmed Âşıkî (Âşıkpaşazâde Şeyh), Âşıkpaşazâde Tarihi, İstanbul: 1916

  Altunsu Abdülkadir, Osmanlı Şeyhülislamları, Ankara: 1972

  Ayverdi Sâmiha, Âbide Şahsiyetler, İstanbul: 1976

  Banarlı Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: 1971

  Bayrak M.Orhan, İstanbul'da Gömülü Meşhur Adamlar, İstanbul: 1979

  Beyatlı Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzgâriyle, İstanbul: 1974

  Beyatlı Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul: 1974

  Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârih-i Hülefâ, İstanbul: 1972

  Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, İstanbul: 1893

  Danişmend İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul: 1971

  Danişmend İsmail Hami, 31 Mart Vak'ası, İstanbul: 1974

  Danişmend İsmail Hami, Tarihî Hakikatler, İstanbul: 1979

  Ersoy Mehmed Akif, Safahat, İstanbul: 1981

  Evliya Çelebi, Seyahatname

  Gökyay Orhan Şaik, Kâtip Çelebi'den Seçmeler, İstanbul: 1968

  Göztepe Tank Mümtaz, İmam Şamil, İstanbul: 1971

  Hammer F., Osmanlı Devleti Tarihi (Tercüme: Prof.Dr.Abdülkadir Karahan), İstanbul: 1966

  Hoca Sadeddin Efendi, Tacü't-Tevârih, Ankara: 1975

  İnal Mahmut Kemal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, İstanbul: 1969

  İslam Ansiklopedisi

  Kâtip Çelebi, Mîzanü'l Hak Fi İhtiyâri'l-Ahakk, İstanbul: 1972

  Koloğlu Orhan, Müthiş Türkler, İstanbul: 1976

  Köymen M.Altay, Tuğrul Bey ve Zamanı, İstanbul: 1976

  Lohanizade Mustafa Nureddin, Gaziantep Müdafaası, İstanbul: 1342

  Meşhur Valiler, İçişleri Bakanlığı Merkez Valileri Bürosu Yayınlarından, Ankara: 1969

  Naimâ Mustafa Efendi, Naimâ Tarihi, İstanbul: 1967

  Namık Kemal, Kanije, İstanbul: 1978

  Namık Kemal, Osmanlı Tarihi, İstanbul: 1910

  Öztuna Yılmaz, Büyük Türkiye Tarihi, İstanbul: 1977

  Öztuna Yılmaz, Resimlerle 93 Harbi, İstanbul: 1969

  Öztuna Yılmaz, Türk Tarihinden Yapraklar, İstanbul: 1969

  Peçevî, Peçevi Tarihi, İstanbul: 1866

  Sevük İsmail Habib, Yurddan Yazılar, İstanbul: 1943

  Türk Ansiklopedisi Unat Faik Reşit, Hicri Tarihleri Milâdi Tarihe Çevirme Kılavuzu, Ankara: 1965

  Uzunçarşılı İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Ankara: 1975

  Ünal Tahsin, Osmanlılarda Fazilet Mücadelesi, İstanbul: 1968

  Üzel Sahir, Gaziantep Savaşının İçyüzü, Ankara: 1952

  Yinanç Mükrimin Halil, Türkiye Tarihi -Selçuklular Devri- (Anadolunun Fethi), İstanbul: 1944
 2. Hiranur
  Devamlı Üye


  Tarihimize Şan Veren Bibliyografya Bilgi


  tarihimizeanverenbibliy.jpg

  Buğun dünyada "süper güç" olarak takdim edilen ülkeler, yeni nesle tarihlerini öğretirken, hayalî kahramanlardan ve uyduruk tarihten medet ummaktadırlar. Zira onların tarihlerinde övünülecek, fazilet olarak takdim edilecek hâdiseler pek olmadığı gibi, "örnek şahsiyetler" de yoktur. Onun için ortaya, Teksas, Tommiks, Red-Kit, vs. gibi çizgiroman kahramanları, Süpermen gibi hayalî kahramanlar çıkarmışlardır.

  Oysa bizim tarihimiz baştan başa, şanla, şerefle doludur. Tarihimize mührünü basmış sayısız kahramanlar, kumandanlar, idareciler, ilim adamları, san'atkârlar, maneviyat büyükleri, birer masal kahramanı değil, yaptıklarının çoğu tevazu perdesi altına gizlenmiş gerçek kahramanlardır.

  Düşünün, ecdadımız İstanbul'u fethettiği zaman, daha Amerika kıtası bile keşfedilmemişti. Ecdadımız dünyanın en büyük topunu icad eder, dünyanın en mükemmel silah fabrikalarını kurarken, bugün dünya silah pazarını elinde bulunduran ülkelerin adlan-sanları yoktu. Ecdadımız, dünyanın en mükemmel ordu teşkilatını, en gelişmiş harp sanayiini kurarken, mimarîde, san'atta, ilimde en mükemmel örnekleri ortaya koyarken, Batı dünyası, bütün bu icraatları hayretler içerisinde ve hasetle seyrediyordu.

  Gün geldi, devran döndü. Bizim çocuklarımız, mükemmel örnekleri ortaya koyarken, Batı dünyası, bütün bu icraatlan hayretler içerisinde ve hasetle seyrediyordu.

  Gün geldi, devran döndü. Bizim çocuklarımız, gençlerimiz, tarihini bilmez, ecdadını tanımaz oldu. Bunun faturasını da çok ağır ödedik, hâlen de ödemekteyiz. Maddî, manevî sıkıntılarımızın temel sebeplerinden biri, işte bu şekilde mazimizi, tarihimizi bilmeyişimiz, ecdadımızı tanımayışımızdır.

  Bize bu cennet vatanı armağan eden, bu güzelim ülkeyi İslam beldesi haline gelen bu topraklar üzerinde Ezan-ı Muhammedi'nin ilelebet yankılanması için canlarını feda eden, İ'la-yı Kelimetullah sancağını üç kıtada şerefle dalgalandıran, ilimde, teknikte, san'atta birinciliği kimselere kaptırmayan ecdadımızı tanımak, herşeyden önce bu vatanda yaşayanların boynuna borçtur. Hususan da gençlerin

  Niçin gençler için "hususan" kaydını koyuyoruz. Zira, eğik başlan tekrar dik tutturmak, izzet, vakar, şeref yolunu açmak gençlerin aslî vazifesidir. Yaklaşık bir asırdan beri devam eden Batının tahakkümünden kurtulmak, ekonomik sıkıntı çemberim parçalamak, manevî değerleri yeniden elde edip asıl mecraina oturtmak için, ecdadı örnek almak lazımdır.

  Bir Fatih Sultan Mehmed'e bakınız, 21 yaşında İstanbul'u fethetmiştir. Bu bir masal değil, gerçeğin tâ kendisidir. İşte gençlerimiz kendilerine bu büyüğümüzü örnek almalı, "21 yaşında Fatih olmanın" yollarım araştırmalı, kendilerini ona göre hazırlamalıdırlar.

  Tarihimize şan veren, bize bu vatanı armağan eden, güzel ahlakın, güzel idarenin numunelerini sergileyen, zaferler ve fetihler yolunu açan büyüklerimizden bazılarının hayatını hülasa olarak nakledeceğiz.

  Gençlerimizin, TV filmleri, çizgi filmler, çizgi romanlar bombardımanıyla zihninde yer alan Batılı uyduruk kahramanları değil de, ecdadımızı örnek almasını yürekten arzulamaktayız.

  Tarihine ve ecdadına sahip çıkan gençliğin, yakın bir gelecekte, güzel günler kapısını aralayacağına ve hepimizin yüzünü güldüreceğine inanıyoruz.

  Buyrun, "Tarihimize Şan Verenler"den bazılarını tanıyalım, onların şahsında bütün büyüklerimizi dualarla, fatihalarla yâdedelim

+ Yorum Gönder