+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Şahruh Mirza - Kimdir Kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Şahruh Mirza - Kimdir Kısaca Hayatı
  Şahruh Mirza yaşamı hakkında bilgiler

  Timurlu hükümdarlarının ikincisi. Timur Hanın oğludur. 20 Ağustos 1377 târihinde Semerkant’ta doğdu. Küçüklüğünden îtibâren dînî, siyâsî ve askerî tahsil, terbiye ve eğitim görerek yetiştirildi. Timur Hanın Kıpçak Seferinde merkezde kalıp, on üç yaşında devleti idâre etti. 1392’de Kal’a-i Sefid Muhâsarasına katılıp düşman reisini öldürerek üstün muvaffakiyet gösterdi. 1393’te Semerkant’la havâlisinin vâliliğine tâyin edildi. Horasan, Sistan, Mazenderan vâlisi sıfatıyla 1396’da İran, Suriye ve Anadolu Seferine, 1402’de Ankara Muhârebesine katıldı. Timur Hanın 1405’te vefât etmesinden 1409’a kadar Horasan vâlisi kaldı.
  1409’da, Timurlu hükümdârı oldu. Hânedan mensuplarıyla uzun süren saltanat mücâdelesinde bulundu (Bkz. Timur İmparatorluğu). 1415’te, bütün Timurlu ülkesine hâkim oldu. Hindistan, Şahruh’un yüksek hâkimiyetini tanıdı
  Şahruh Mirza.jpg
  1420’de, Âzerbaycan Seferine çıkarak, Karakoyunluları bozguna uğrattı. Sultaniye ve Tebriz ele geçirildi. Bu sırada Deşt-i Kıpçak’ta, Moğolların baş kaldırmaları üzerine oğlu Uluğ Bey, sefere çıktı. Moğollara üst üste ağır darbeler indirdikten sonra Semerkand’a girdi.
  Şahruh, 1428’de Karakoyunlu İskender’in Sultaniye’yi ele geçirmesi üzerine, İkinci Âzerbaycan Seferine çıktı. Urmiye Gölünün batısındaki Selman Ovasında, İskender komutasındaki Karakoyunluları bir kere daha bozguna uğrattı. Bu zafer neticesinde, Anadolu ve Mısır yolları Çağataylara açılmış oluyordu. Nitekim bu îtibârla Venedikliler, Osmanlılara cephe almışlar ve Şahruh’u, Osmanlılar üzerine çekmeye çalışmışlardır. Ancak, dindar pâdişâh, Hıristiyanlarla cihad içinde bulunan Osmanlılarla, bir harbe girmeyi uygun görmeyerek Herat’a döndü.
  Şahruh’un saltanatının son yılları, huzur içinde geçti. 12 Mart 1447 târihinde, Rey eyâletinde bulunan Peşâver’de vefât etti. İslâm âlimi ve astronom olan oğlu Uluğ Bey, Timurlu hükümdarı oldu.
  Şahruh, üstün kumandanlık, hükümdarlık yanında güzel ahlâk sahibiydi. Vakarlı, iyi ve yumuşak huyluydu. Affetmeyi severdi. Ülkesinin îmârına çalışıp, iktisâdî refah seviyesini yükseltti. Mâverâünnehir’in îmârını başlattı. Merv şehrini yeniden inşâ ettirdi. Murgab Suyunun eski yatağı ve bendlerini yeniden tanzim edip, zirâî mahsulün artmasını sağladı. Âlim ve sanatkârları koruyup, himâye etti. Muhteşem bir kütüphâne yaptırıp, âlimleri Herat’ta toplamaya çalıştı. Kendisi de ilme meraklı olup, şâir ve sanatkârdı. Devrinde Molla Câmî, oğlu Uluğ Bey, Seyyid Nimetullah Kirmanî, Enverî gibi âlim ve şâirlerle Nizameddin Şâmî, Şerefeddîn Ali Yezdî, Fasihî ve Abdürrezzak Semerkandî gibi târihçiler ve coğrafyacı Hâfız-ı Ebru yaşayıp, kıymetli eserler verdiler.
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Şahruh Mirza hakkında genel bilgilerŞahruh Mirza (20 Ağustos 1377 - 13 Mart 1447 Rey) günümüz Afganistan'da bulunan Herat şehri merkez olmak üzere Timurlu İmparatorluğunu yöneten Timurlu hükümdarlarının üçüncüsüdür. Timur'un İran asıllı eşlerinden Taghay Tarkan Ağa'dan dünyaya gelen oğlu olup, oğullarının arasında dördüncüsü ve en küçüğüdür.

  Annesinin 1397 yılında vefat etmesine kadar yanında kaldı ve annesini vefatını müteakip Horasan, Sistan ve Mazenderan idaresi babası tarafından kendisine verildi. Babasının 1405 senesinde Çin seferi esnasında Otrar'da vefat etmesi sonrası ortaya çıkan taht kavgalarında önce tarafsız kaldı. Timur tarafından taht için varis ilan edilen en büyük oğlu Cihangir'den olan torunu Pir Muhammed ile diğer bir oğlu olan Irak-ı Acem hakimi Miranşah'dan olan torunu Halil arasında taht kavgası yaşandı ve daha atik davranan Halil Sultan Semerkant'ı ele geçirerek Timurlu tahtına oturdu. Ancak Halil Sultan'ın usulsüz olarak tahta oturması, tahtın resmi varisi sayılan Pir Muhammed'i ortadan kaldırması ve zayıf karakteri yüzünden hanımı ve bazı devlet erkanının oyuncağı duruma düşmesi yüzünden emirler arasında ki huzursuzluk giderek arttı. Ülkede ki kamuoyunun desteğiyle beraber 1407 senesinde Şahruh fazla zorlamadan yeğenini tahtan indirmeye ve Timurlu tahtına oturmaya muvaffak oldu.

+ Yorum Gönder