+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Kanuni Sultan Süleymanın oğluna yazdığı şiir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kanuni Sultan Süleymanın oğluna yazdığı şiir
  Kanuni Sultan Süleymanın oğluna yazdığı şiir  Ey ser-â-ser âleme Sultan Süleymân’um baba
  Tende cânum cânumun içinde cânânum baba
  Bâyezid’ine kıyar mısun benüm cânum baba
  Bî-günâham Hak bilür devletlü sultânum baba

  Enbiyâ ser-defteri ya'ni ki Âdem hakkıçün
  Hem dahi Mûsî ile Îsî-yi Meryem hakkıçün
  Kâinâtun serveri ol Rûh-ı a'zam hakkıçün
  Bî-günâham Hak bilür devletlü sultânum baba

  Sanki Mecnûnam dağlar başı oldı durak
  Ayrılup bi'1-cümle mâl ü mülkden düşdüm ırak
  Dökerem göz yaşını vâ-hasretâ dâd el-firak
  Bî-günâham Hak bilür devletlü sultânum baba

  Kim sana arz eyleye hâlüm eyâ şâh-ı kerîm
  Anadan kardaşlarumdan ayrılup kaldum yetîm
  Yok benüm bir zerre isyânum sana Hakdur ‘alîm
  Bî-günâham Hak bilür devletlü sultânum baba

  Bir nice masumun olduğun şehâ bilmez misün
  Anların kanına girmekden hazer kılmaz mısun
  Yoksa ben kulunla Hak dergâhına varmaz mısun
  Bî-günâham Hak bilür devletlü sultanum baba

  Hak Taâlâ kim cihânun şahı itmişdür seni
  Öldürüp ben kulun güldürme şâhum düşmeni
  Gözlerüm nûrı oğullarumdan ayırma beni
  Bî-günâham Hak bilür devletlü sultanum baba

  Tutalum iki elüm başdan başa kanda ola
  Bu meseldür söylenür kim kul günâh itse n’ola
  Bâyezid'ün suçını bağışla kıyma bu kula
  Bî-günâham Hak bilür devletlü sultanum baba  Ey dem-â-dem mazhar-ı tuğyân u isyânum oğul
  Takmayan boynına hergiz tavk-ı fermânum oğul
  Ben kıyar mıydum sana ey Bâyezid hânum oğul
  Bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul

  Enbiyâ vü evliyâ ervâh-ı a'zam hakkıçün
  Nûh ü İbrahim ü Mûsî İbn-i Meryem hakkıçün
  Hatm-ı âsâr-ı nübüvvet Fahr-ı lem hakkıçün
  Bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul

  Adem adın itmeyen Mecnûna sahralar durak
  Kurb-ı tâatdan kaçanlar dâima düşer ırak
  Tan degüldür dir isen vâ hasretâ dâd el-firak
  Bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul

  Neş'et-i Hakdur nübüvvet râm olan olur kerîm
  "Lâtekul üf" kavlini inkâr iden kalur yetîm
  Tâata isyana alîmdür Hudâvend-i Kerîm
  Bî-günâham dime bari tevbe kıl canım oğul

  Rahm u şefkat zîb-i îmân olduğın bilmez misün
  Yâ dem-i ma’sûmı dökmekden hazer kılmaz mısun
  Abdi âzâd ile Hak dergâhına varmaz mısun
  Bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul

  Hak reâyâ-yı muti'e râi itmişdür beni
  İsterem mağlûb idem ağnama zib-i düşmeni
  Hâşâlillah öldürürsem bî-güneh nâgâh seni
  Bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul

  Tutalum iki elüm başdan başa kanda ola
  Çünki istiğfar idersün biz de afv itsek n’ola
  Bâyezidüm suçını bağışlaram gelsen yola
  Bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul 2. Acil

  Kanuni Sultan Süleymanın oğluna yazdığı şiir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder