+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Sultân I. Murâd-ı Hüdâvendigâr - Edirne'nin Fethi Kararlaştırıyor Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sultân I. Murâd-ı Hüdâvendigâr - Edirne'nin Fethi Kararlaştırıyor
  Sultân I. Murâd-ı Hüdâvendigâr - Edirne'nin Fethi Kararlaştırıyor
  İki güzide kumandanıyla buluşan Sultan Murad, onları yaptıkları hizmetlerden dolayı tebrik ettikten sonra, Edir-ne'nin fethi için müzakerelere başladılar.

  Verilen karar üzerine hareket edilerek, padişahın çocuklu-ğundan beri lalası olan Lala Şahin Paşa ordunun bir bölümü ile Edirne üzerine yürüdü. Sultan Hazretleri de Babaeski ta-raflarına gitti, orayı muhasaraya aldı. Lala Şahin Paşa'nın or-dusuyla üzerine geldiğini haber alan Edirne Tekfuru Ander-ya, Sazlıdere önlerinde İslâm Askerini karşıladı. Yapılan sa-vaşta zafer; İslâm'ındı Anderya mağlub ve perişan bir hal-de, Edirne kalesine kapandı. Diğer taraftan Sultan Murad da Babaeski'nin işini bitirmişti. Sıra, Edirne kalesine kapanan tekfuru kovalayan Lala Şahin Paşaya yardıma gelmişti.

  Anderya, Sultan'ın kuvvetleriyle kendisini perişan eden orduyu takviyye geldiğini görünce, aklı başına mı geldi yok-sa aklı başında mı gitti bilinmez. Aile efradını topiayıp, Meriç Nehrinin taşma mevsimi olduğundan gemi ile Aynos'a inip, oradan da Sırbistan'a giderken, Edirne'yi müslümanlar ebe-diyyen bıraktığını herhalde o da anlıyordu

  Ahali tekfurun kaçtığını görünce, kalenin kapılarını islâm Ordusuna açtılar ve dilleretdestan olan İslâm Adaletinin hi-mayesinde, yeni bir hayata hazırlandılar

  Henüz pek bakımlı bir yer olmayan Edirne'ye, Lalası Şa-hin Paşayı muhafız bırakan Sultan, "Beylerbeyliği senin üze-rindedir, Edirne Muhafızlığını da verdik, şimdi kuzey tarafları-nı da fethetmek vazifelerin arasındadır» diyerek memuriyetini bildirdi.

  Evranos Bey'e ise; «Evranos, senden Rumelinin güney şe-hirlerini isterim» diyerek vazifesini bildirdi. Kendisi de Dime-toka'ya giderek karargahını kurdu ve kumandanlarının fetih-lerini beklerken, duaları, daima İslâm Askerinin muvaffaki-yeti için oluyordu.. Kısa bir müddet geçtikten sonra Evranos Bey, Gümülcine ve Vardar Yenice'sini İslâm'a kazandırmış Lala Şahin Paşa ile Zağra Vilayetini zulmetten nura çıkarmış-tı.

  Dimetoka'ya gelen bu şanlı gaziler, zafer müjdelerini Sul-tan Murad Hazretlerine Takdim ettiler 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Verilen karar üzerine hareket edilerek, padişahın çocukluğundan beri lalası olan Lala Şahin Paşa ordunun bir bölümü ile Edirne üzerine yürüdü. Sultan Hazretleri de Babaeski taraflarına gitti, orayı muhasaraya aldı. Lala Şahin Paşa'nın ordusuyla üzerine geldiğini haber alan Edirne Tekfuru Anderya, Sazlıdere önlerinde İslam Askerini karşıladı. Yapılan savaşta zafer; İslam' ındı Anderya mağlub ve perişan bir halde, Edirne kalesine kapandı. Diğer taraftan Sultan Murad da Baba eski' nin işini bitirmişti.
+ Yorum Gönder