+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Sultân I. Murâd-ı Hüdâvendigâr - Fetihler Zincirinin Devamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sultân I. Murâd-ı Hüdâvendigâr - Fetihler Zincirinin Devamı
  Sultân I. Murâd-ı Hüdâvendigâr - Fetihler Zincirinin Devamı  Sultan Murad'ın fermanıyla Timurtaş Bey askerleriyle Kızı-lağaç Yenicesini, Yanbolu Kalesini, Lala Şahin Paşa ise, İhti-man ve Samak Vilayetlerini teslim almağa uğraştıysa da, muvaffak olamadı. Ancak hedefin etrafındaki engelleri te-mizlemeyi bildi ve birçok ganimetle döndü. H. 796/M, 1367 kışını Dimetoka'da geçiren Sultan Murad ilkbaharda Karina-bad, Hayrabolu, Süzebolu ve Aydos kalelerini feth etti.

  Sultan Murad Hazretlerinin bu fetihleri, adalet numunesi olarak gösterilen idaresini duyan ve tahkik edenler, himaye-sini istemek için yarışır hale geldiler. Hatta Venedik Körfezi kıyısında bulunan Rakûze halkı, sultana senelik vergi vere-, rek, padişahtan kendilerini himaye edeceğine dair bir ahid-name aldılar. Hüdavendigâr, bu senete -ahidnâmeye- Oğuz Hanlarının usullerine uyarak, pençesini kırmızı boyaya batı-rarak bastı. Sonra da bu, tuğraya tahvil edilerek tuğra icad edilmiş oldu.

  H. 770/M. 1368 yılında Edirne Sarayı tamamlandığı için Sultan Murad oraya yerleşti. Kazasker Kara Halil'e Hayred-din Paşa lakabını takarak, onu sadrazam tayin etti. Kazas-kerliğe de Halil Hayreddin Paşa'nın oğlu Mevlana Ali'yi tayin etti. Şer'i Şerife uygun birçok kanunlar yapıldı. Orduya bîr kat daha nizam verildi. Daha sonra Sultan Murad ordusuyla birlikte hareket ederek Kırkkılise ve Pınarhisar'ını fethetti. Vi-ze üzerine yürüyen Sultan Hazretleri bir ay süren muhasara-dan sonra Vize halkının eman dileyerek kaleyi teslim etme-siyle, Vize de İslâm'ın oldu. Sultan Murad, nereye giderse orada emniyyet hasıl oluyordu. Bu yüzden beş sene Rume-li'de kalmış birçok fetihleri bizzat, diğer fetihleri de onun yan-larında olduğunu görüp, gayretleri artan kumandanları yap-mışlardı. Sultan Murad bazı tarihçilerin ileri sürdüğü gibi ka-rarsız bir sultan değil, bulunduğu yere emniyyet ve adaletin en yüksek numunelerini götürüyordu. Bu sebeble kâh Ana-dolu'da, kâh Rumeli'de bulunuyordu.  Hüdavendigâr Sultan Murad'ın Bir Kerameti


  H. 774/M. 1372 yılında Bizans Kayseri, Vize üzerine asker gönderip orayı tazyik etmeye başladı. Vize Muhafızı «Şir Mert Bey» durumu Sultan'a'bildirdi. Sultan buna çok hiddetlendi. Derhal Rumeli yakasına geçti. Lala Şahin Paşa ile Evranos Bey'i yanına çağırdı. Şahin Paşa'yı kâfi miktarda askerle Fi-recik'i almaya gönderdi. Kendisi de İstanbul üzerine yürüdü. İstanbul'a 10 saat mesafede olan İnceğiz Kalesini üç günde fethetti. Oradan Çatalca'ya yürüyen Sultan Muiad eman di-leyene kılıç kalkmaz fetvasına uyarak, eman dileyen Çatal-ca'yı bir hoşça aldı. Çatalca'nın almışından hemen sonra Fi-recik'in Lala Şahin Paşa tarafından alındığı haberi geldi.

  Allah için cihad edenlere Cenab-ı Mevla, zafer ve nusret kapılarını ardına kadar açık tutuyor, İslâm'a zaferin gül yüzü-nü daima lütfediyordu. İ'lâ-yı Kelimetullah sancağı, bütün bayrakları alt ediyor, şehidlere cennet, gazilere mertebeler ihsan ediyordu. Sultan Murad-ı Hüdavendigâr'ın kalp gözünün açık olması, kerametiyle zahire çıkıyoru. Şöyle ki; İslâm Mücahidleri Karaburun, Kilyos ve Belgrad Ormanı Köyünde boy gösterdikleri zaman, civar kasabaların ahalisi mallarını Kayzer'in yazlığı olan Apalonya Kalesine götürdüler. Sultan Hazretleri bu kaleyi sardı. Kale kuvveti 15 gün dayandı. Sul-tan hazretleri gazaba gelerek «Bu yıkılacak yerde beklemek, bizim hedeflerimize varmamızı geciktiriyor ola ki, bunu Allah yıka» diyerek ordugahtan uzaklaşıp bir kavağın altına gitti oturdu. Çok az bir vakit geçti ki, müjdeciler geldiler ve kale-nin bir tarafı kendiliğinden yıkıldı, gaziler oradan kaieye gir-diler diye müjdelediler. Sultanın duası kabul olmuş, Cenab-ı Mevla velisine ihsanını lütfeylemişti. O günden sonra oraya «Tanrının Yıktığı», sultanın altında oturduğu kavağa da «Dev-let-i Kavak» denir.

  Bu olayı duyan Bizans Kayseri, anlaşma teklifini ileri sür-dü. Sultan, bu teklifi olumlu karşıladı. Kışı Edirne'de geçir-mek üzere yola çıktı H. 775/M. 1373 senesinde sadrazam Halil Hayreddin Paşa'yi, Rumeli'nin batı taraflarına gönderdi. Bu belge ve arazileri iyi tanıyan Gazi Evranos Bey'i de yanı-na verdi. Gümülcine'ye kadar beraber gittiler. Hayreddin Pa-şa, Evranos Bey'i İleri yürüyüşe gönderdi. Evranos Bey, Yor-lu ve İskete kalelerini kolaylıkla aldı. Maruiya adlı bir kadının elinde bulunan Avrathisarı'na sıra gelmişti. Avrathisarı'nı sa-ran Evranos Bey, bir mukavemetle karşılaştı. Bu mukaveme-tin, sonu, Balaban'ın Serez Kalesini muhusaraya almış olma-sı, Maruiya tarafından haber alınınca hemen geliverdi. Bu arada Lala Şahin Paşa Kavala'yı serdengeçtilerin başanh bir sızma hareketi sayesinde ele geçirmişti.

  Müslümanların kendiliğinden teslim olan yerlere karşs ta-kındıkları güze! muamele; Drama, Zihne ve Karaferya Ahali-sini kendiliklerinden eman dileyip, kalelerini teslime yetti 2. Acil

  Sultân I. Murâd-ı Hüdâvendigâr - Fetihler Zincirinin Devamı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder