+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Sultân I. Bâyezîd Hân - İslam Mahallesinin Kurulması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sultân I. Bâyezîd Hân - İslam Mahallesinin Kurulması
  Sultân I. Bâyezîd Hân - İslam Mahallesinin Kurulması


  Sultan Yıldırım Bayezid Han namına hutbe okunacak olan bu İslam Mahallesine imam, müezzin ve kadı tayin edildikten sonra, Göynük'ün Taraklı Yenice'sinden getirilen çok miktar-da müslüman aileler buraya yerleştirildiler. Şunu unutma-mak lazımdır ki, bir yerin maddeten ele geçirilebilmesindeki kolaylık, o yerin önce manen elde edilmesiyle daha da ko-laylaşır ve sağlamlasın İşte buraya getirilen bu müslüman ai-leler, bir cihetleriyle de <ıgönül fatihleri» idiler

  Fakat, Timur Vaka-i hazininden sonra Kayser bu mahalle-yi dağıtmış ve müslümanlara eziyetler vermiştir. Timur Os-manlı Ülkesini çiğneyip Yıldınm'ı yenmekle kalmamış, Bi-zans içinde bir avuç gönül fatihinin de izdıraplar içinde terk-i can etmelerine sebeb olmuştur.

  Bu arada, yeri gelmişken bu mahalle ile ilgili olarak biraz bilgi vermeye çalışalım: Şimdi İstanbul'un Galata veya Çeş-me Meydanı denilen semtinde bulunan Arap Camii, söz ko-nusu İslam mahallesinin merkeziydi. Bu Arap Camii, Emevî Halifelerinden Süleyman zamanında inşa edilip ibadete açıl-mıştı. Az bir müddet sonra Bizanslılar tarafından kapatılmıştı. Kiliseye tahvil olunan Arap Camii, Tuğrul Bey'in talebi üzeri-ne, bir müddet daha cami olarak açık tutulmuştu. Tekrar ka-patılmış olan Arap Camii, yine kiliseye tahvil olunmuştu. Üçüncü seferinde Sultan Salahaddin-i Eyyübî Hazretlerinin müracaatıyla yeniden cami olarak ibadete açılmış, fakat bir süre sonra yeniden kiliseye çevrilmişti. Dördüncü defasında Yıldırım Bayezid Han, tekrar camiye çevirttirmişti. Ne var ki köhne Bizansa, Timur'un Osmanlıyı Ankara Savaşında mef-luç bırakması, yukarıda izah ettiğimiz gibi camii yeniden ka-patmalarına ve müslüman ahaliye işkence etmeleri fırsatını vermiştir. Günümüzde ise Ayasofya Camiinin müzeye çevril-mesi ihaneti, ya hiristiyanların müslümanlara tarihte yaptık-larını bilmemekten, yahud da «yapılan yapılmıştır, bize ne.?.» zihniyetindendir 2. Sultan
  Devamlı Üye

  İstanbul'un Galata veya Çeşme Meydanı denilen semtinde bulunan Arap Cami, söz konusu İslam mahallesinin merkeziydi. Bu Arap Cami, Emevi Halifelerinden Süleyman zamanında inşa edilip ibadete açılmıştı. Az bir müddet sonra Bizanslılar tarafından kapatılmıştı. Kiliseye tahvil olunan Arap Cami, Tuğrul Bey'in talebi üzerine, bir müddet daha cami olarak açık tutulmuştu.
+ Yorum Gönder