+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Sultanzade Semin Mehmed Paşanın Sadareti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sultanzade Semin Mehmed Paşanın Sadareti
  Sultanzade Semin Mehmed Paşanın Sadareti


  Kemankeş Kara Mustafa'nın idamından sonra mevkii sa-daret, eski sadrazamlardan Rüstem Paşanın sulbünden gelen ve anne tarikiylede Kaanuni Sultan Süleyman torunu olması münasebetiylede Sultanzâde lakabıyla anılan Semin Meh-med Paşaya verildi. Bu sadaret esnasında Sultan İbrahim çığrından çıkardı bütün işleri. Böyle olmasına sebeb olarak da padişahın bir numaralı danışmanı olamsı lâzım gelen yeni vezirazam, "Siz yeryüzünde Allah'ın gölgesisiniz. Sizden ha-ta siidûr etmez" diye diye padişahı murakabe edilmez bir vaziyete getirmişti. Bu tehlikeli başıboşluğu devrin şeyhülis-lâmı meşhur şaîr ve mutasavvıf Yahya efendinin dengeleye-bildiği görülüyordu. Ancak şeyhülislamın 1643 yılının sonla-rına doğru gelip çatan vefatı, bu dayanağında kaybedilmesi-ni getirmişti. Bu elim kaybın farkında olan İstanbul ahalisi şeyhülislâmın Fâtih Camiinde kılınan cenaze namazında öyle büyük bir kalabalıkla bu minnetini ifade ettiki, Fâtih Camii ile Yavuz Sultan Selim Camiindeki kabrine kadar bulunan mesafenin cemaatle dolduğu, cenazeyi yürüyerek değil, ta-butu ahalinin parmak uçlarıyla gideceği istikamette kaydır-ması, yeterli gelmişti. Şeyhülislâm Yahya efendinin Hakk'a yürümesinden sonra padişah; meşhur "Tâc üt Tevarih" adlı tarih eserinin müellifi Hacei Sultani eski şeyhülislâmlardan Saadeddin Efendinin torunu, Sultan Genç Osman'ın kaimpe-deri eski şeyhülislâmlardan Es'ad efendinin oğlu Ebu Sâid efendiyi kendine şeyhülislâm nasbetti. Bu tâyin pek isabetli olmuştu çünkü bu ailenin bu göreve tecrübesi adetâ herkesin fevkiinde idi 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Şeyhülislam Yahya efendinin Hakka yürümesinden sonra padişah; meşhur "Tac üt Tevarih" adlı tarih eserinin müellifi Hacei Sultani eski şeyhülislamlardan Saadeddin Efendinin torunu, Sultan Genç Osman'ın kaimpederi eski şeyhülislamlardan Es'ad efendinin oğlu Ebu Said efendiyi kendine şeyhülislam nasbetti.
+ Yorum Gönder