+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı mızıkası, osmanlı mızıkaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı mızıkası, osmanlı mızıkaları
  Osmanlı mızıkası, osmanlı mızıkaları

  osmanl-m-z-kas-osmanl-m-z-kalar-.jpg  Kısaca mehter denen mehterhane veya mehter takımı Osmanlı Devleti'nin askerî mızıka kuruluşudur. Pa*dişaha özgü olanına «Mehterhanei Hümayun» veya «Mehterhanei Hakanî» denirdi.  Ortaçağ'da, Îslâm devletlerinde bağımsızlığın üç maddî simgesinden biri de askerî mızıka takımı idi. Bun*ların üçüne birden «sikke vü tabl-u alem» denirdi. Sikke, madenî para, tabi, davul, alem de sancak veya bayrak anlamına gelir, Îslâm devletlerinin hepsinde sultanların, hattâ bir ilde valilik yapan şehzade ve emirlerin mehter takımları vardı.  Kuruluş olarak Mehter Osmanlılara Selçuklulardan geçmiştir. Hattâ Selçuklu sultanı Alâeddin Keykubat III'ün uçbeyi Osman Gazi'ye saltanat www.alasayvan.net/ ve bağımsızlık simgesi olarak «tabl-u alem» (davul ve sancak) gönderdiği söylenir.  Mehterhane  Osmanlı Devleti'nde mehterhane Yeniçeri Ocağı'nın bir parçasıydı. Evliya Çelebi'nin yazdığına göre XVII. yy.ın ortalarında İstanbul'daki Mehterhanei Hümayun'da 300 sanatkâr vardı ve bunların hepsi askerdi. Bundan başka Yedikule, Eyüp, Kasımpaşa, Galata, Tophane ve Boğaziçi hisarlarında ayrı mehter takımları vardı. Buralarda sabah ve akşam vakit*lerinde bu mehter takımları iki «nöbet vururlar», yani konser verirlerdi.  Mehterhanei Hümayun savaşta orduyla birlikte bulunur, çaldığı ezgilerle askere şevk ve heyecan verir, düşmana korku salardı. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırılınca ona bağlı olan mehterhane de kaldırılarak yerine batılı biçimde bir mızıka takımı (Mızıkayı Hümayun) www.alasayvan.net/ kuruldu. 1911'-de bu kuruluş «Mehterhanei Hakanî» adıyla yeniden düzenlendi. Mehterhane Birinci Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı sırasında da hizmet gör*dü. Ama Cumhuriyet yönetiminin kurulmasıyla birlikte ortadan kalktı.  Mehter Müziği  Mehterhanede çalınan Türk askerî müziği kös, davul, nakkare, kudüm, zurna, nefir, nısfiye, zil, zilli maşa ve bunlara benzer özel çalgılarla çalınır. Bir mehterde bu çalgılardan eşit sayıda birkaç takım birarada bulunur. Dokuz kat mehter denen en kalabalık çalgılı mehter takımı padişahlara özgüydü. Mehter takımınca çalınan eserlerin bir kısmı sözlü müzik (mehter marşları, türküler v.b.), bir kısmı da çalgı müziği tarzındadır. Mehterde usul vurma (tempo) âletleri ve nefesli sazlar önemli yer tutar. 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Eski Türklerin "zuma" adlı bir çalgıyı kullandıkları bilinir. Buralarda sabah ve akşam vakitlerinde bu mehter takımları iki konser verirlerdi. Dokuz kat mehter denen en kalabalık çalgılı mehter takımı padişahlara özgüydü. Mehterde usul vurma (tempo) aletleri ve nefesli sazlar önemli yer tutar.
+ Yorum Gönder


osmanlı tarihi,  yeniçeri ocağı,  osmanlı devlet yönetimi,  osmanlı devleti yönetimi,  osmanlıda devlet yönetimi