+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda osmanlı devletinin kuruluş dönemi test soru ve cevapları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  osmanlı devletinin kuruluş dönemi test soru ve cevapları
  osmanlı devletinin kuruluş dönemi test soru ve cevapları

  1. Osman Bey, beyliğini ilan ettikten sonra, idaresi altındaki toprakları beş kışıma ayırarak buraları güvendiği ve savaşlarda yararlılık gösteren kimselere bırakmıştır.
  Bu uygulama Osmanlılarda aşağıdaki gelişmelerin hangisinde etkili olmamıştır?

  A) Tımar sisteminin uygulanması
  B) Sınırların genişlemesi
  C) Feodal beyliklerin kurulması
  D) Bizans egemenliğinin azalması
  E) Anadolu'nun güvenliğinin sağlanması

  2. Osman Bey'in,
  I. ganimet gelirlerinin 1/5'ini Selçuklu sultanına göndermesi,
  II. hutbeleri ve paraları Selçuklu sultanı adına okutması ve bastırması,

  III. Karacahisar'a Dursun Fakıh'ı kadı olarak ataması
  etkinliklerinden hangileri bağımsız hareket etmeye yöneliktir?
  A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  3. Son Anadolu Selçuklu sultanı olan III. Alaattin Keykubad'ın erkek çocuğu yoktu. Bu nedenle Osman Bey'e davul, bayrak ve kılıç göndermiştir.
  III. Alaattin Keykubad'ın bu davranışı aşa-ğıdakilerden hangisinin ortadan kalktığını göstermektedir?
  A) Veraset sisteminin
  B) Selçuklu egemenliğinin
  C) Tımar organizasyonunun
  D) Halkçı devlet anlaşının
  E) Yönetimdeki Türkmen etkisinin

  4. Osman Bey'in "Pazar vergisi alma" uygulamasını arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerden sonra başlatması onun,
  I. ileri görüşlü olma,
  II. idealist olma,
  III. demokratik davranma özelliklerinden hangilerini gösterir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
  5. Osman Bey zamanında hazırlanan yasalara göre,

  I. Hiç kimsenin tımarı sebepsiz olarak elinden alınmayacaktır.
  II. Tımar sahibinin ölümü hâlinde tımarı oğullarına kalacaktır.
  III. Eğer oğulları küçükse, sefere gidecek yaşa gelinceye kadar onların yerlerine hizmetkarları seferlere katılacaktır.
  Bu yasalardan hangileri sosyal düzeni sağlamakla ilgilidir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
  -
  6. Osmanlı Devleti'nin küçük bir bölgesel devletten XIV. yüzyıl sonunda hatırı sayılır bir sultanlığa dönüşmesinde Çanakkale Boğazı'na ulaşması önemli bir adımdır.
  Buna göre,

  I. Gelibolu'da tersane kurulması,
  II. İstanbul'un fethedilmesi,
  III. Karesi Beyliğinin alınması
  gelişmelerinden hangileri Çanakkale Boğazı'na ulaşılmasında etkili olmuştur?
  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) I, II ve III


  7. Osman Bey'in doğum ve ölüm tarihi olarak 4 farklı tarih verilmektedir.
  Tarihçilerin kesin bir tarih üzerinde anlaşmaya varamamalarında,
  I. ulusçu tarih anlayışının gelişmemesi,
  II. eserlerin günümüze ulaşmaması,
  III. araştırmaların yetersiz kalması durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  8. Osmanlılar, Rumeli'ne geçişin daha onuncu yılında fethedilen topraklara Türkmenleri yerleştirmeye başlamışlardır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın en önemli nedenidir?
  A) Türkmenleri uygarlaştırmak
  B) Anadolu'nun güvenliğini sağlamak
  C) Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek
  D) Fethedilen yerlerde kalıcı olmak
  E) Rumeli'nde huzuru sağlamak

  9. I. Sırp Kralı Düşan'ın ölümü üzerine başlayan taht kavgaları,
  II. Macar Kralı Layoş'un Ortodoks «Slavlara karşı izlediği şiddet politikası,
  III. Bizans'ın Balkan devletleriyle yaptığı ittifaklar
  Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki ilerleyişini kolaylaştırmıştır?
  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III

  10. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin alınması üzerine Osmanlılara karşı I. Murat zamanında Balkan devletleri arasında bir Haçlı ittifakı kurulmuştur?
  A) Edirne B) Ankara C) Belgrad D) Viyana E) Bursa

  11. - Osman Bey babasından devraldığı aşireti bir uç beyliği hâline getirdi.
  - Orhan Bey ise babasından devraldığı beyliği teşkilatlanmış bir devlet hâline getirdi.
  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
  A) ilk Osmanlı vergisi konması
  B) Düzenli ordu oluşturulması
  C) İznik ve Bursa'da medreseler açılması
  D) Divan örgütü kurulması
  E) istilacı bir politika izlenmesi

  12. I. Murat' ın, I. oğlu Bayezıd'ı Germiyan beyinin kızıyla evlendirmesi,
  II. Akşehir, Yalvaç, Beyşehir kasabalarını Hamidoğulları beyinden satın alması,
  n
  III. Karaman ve Candar Beyliklerinin üzerine S, ordu göndermesi

  etkinliklerinden hangileri Anadolu Türk birliğini sağlamaya yöneliktir?
  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III

  13. Ankara Savaşı'nın ardından Timur, Rumeli'yi, Bizans imparatorunu ve Memlûk sultanını nüfuzu altına almış, Anadolu'daki eski beylikleri tekrar kurarak ülkesine geri dönmüştür.
  Timur, Ankara Savaşı ardından gerçekleştirdiği bu uygulamalarla,
  I. Anadolu'yu feodalleştirmek,
  II. Balkanlar'daki hâkimiyetini güçlendirmek,
  III. Bizans imparatorluğu'na son vermek amaçlarından hangilerini hedeflemiştir?
  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


  14. Osmanlı Beyliği ele geçirdiği yerlerdeki halkla kaynaşarak onların dinî işlerine karışmamış ve mevcut kanunlara aykırı olarak hiçbir keyfi muameleye izin vermemiştir.
  Osmanlı Beyliği böylece,
  I. Hıristiyan halkın İslamlaşması,
  II. Türk idaresinin pekiştirilmesi,
  III. Feodal düzenin Balkanlar'da yayılması
  gibi durumlardan hangilerini amaçlamış olamaz?
  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  15. "Avrupa'da Yahudilerin kitlesel olarak öldürüldüğü, Engizisyon mahkemelerinin ölüm saçtığı bir devirde Osmanlılar, idaresi altında bulunan çeşitli dinlere bağlı insanları barış ve ahenk içinde yaşatmışlardır."
  Bu durum aşağıdaki sonuçların hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
  A) Osmanlı hâkimiyetinin uzun sürmesinde
  B) Osmanlı ekonomisinin bozulmasında
  C) Azınlıkların devlete bağlılığının artmasında
  D) Osmanlılık bilincinin oluşmasında
  E) Osmanlı egemenliğinin yayılmasında

  16. Niğbolu zaferinden sonra Eflak, Arnavutluk, Bosna üzerine akınlar sürerken Yıldırım Be-yazıd, tekrar Anadolu cephesine ve Bizans yönüne döndü.
  Yıldırım Bayezıd bu davranışıyla,
  I. fetih politikasını sürekli kılmak,
  II. Balkan politikasını değiştirmek,
  III. Anadolu siyasi birliğini sağlamak
  gibi amaçlardan hangilerine ulaşmayı hedeflemiş olabilir?
  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III


  17. Ankara Savaşı'ndan sonra asıl amacı; kendisine bağlı ve parçalanmış birkaç Osmanlı beyliği meydana getirmek olan Timur,
  I. Osmanlı topraklarını Yıldırım'ın oğulları arasında paylaştırmak,
  II. Osmanlılara bağlı beylikleri yeniden kurmak,
  III. Anadolu'nun önemli kültür merkezlerini tahrip etmek
  yollarından hangilerine başvurmuştur?
  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

  18. II. Murat Balkan egemenliğinin kesinleşmesi üzerine, tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet'e bırakmıştır. Ancak bu durumdan yararlanmak isteyen Balkan devletleri yeni bir Haçlı ittifakı kurunca II. Murat tekrar devletin başına geçmek zorunda kalmıştır.
  Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu sürecin dışında kalmaktadır?
  A) Edirne - Segedin Antlaşması'nın yapılması
  B) Varna Savaşı'nın yapılması
  C) Fetret devrinin yaşanması
  D) Tuna Nehri'nin Osmanlı - Macar sınırı olması
  E) II. Kosova Savaşı'nın yapılması

  19. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz?
  A) Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulması
  B) İstanbul'un alınmasının gecikmesi
  C) Karamanoğulları beyliğine son verilmesi
  D) Balkanlar'daki Osmanlı ilerleyişinin durması
  E) Anadolu'da Türk beyliklerinin yeniden kurulması

  Cevaplar

  1.C 2. B 3. B 4. C 5. E 6. D 7. E 8. D 9. D 10. A 11. E 12. E 13. D 14. E 15. B


  16. D 17. A 18. C 19. C 2. Acil

  osmanlı devletinin kuruluş dönemi test soru ve cevapları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


osmanlı devletinin kuruluşu sorular ve cevapları,  osmanlı devletinin kuruluşu test soruları ve cevapları,  osmanlı kuruluş dönemi test soruları