+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlıda Mücellitlik ve Müzehhiplik Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlıda Mücellitlik ve Müzehhiplik Hakkında Bilgi
  Osmanlıda Mücellitlik ve Müzehhiplik Hakkında Bilgi

  osmanl-da-m-cellitlik-ve-m-zehhiplik-hakk-nda-bilgi.jpg

  Ciltçilik
  XVI. asırda yetişmiş olan kıymetli mücellitlerden Alaaddin Hudadâd Yusuf Şaban ile I. Sultan Selim'in mücellitbaşı Mehmet Çelebi ve oğlu Süleyman Çelebi ve Mehmet Çelebi'nin kardeşi Hüseyin Çelebi ve Mustafa Çelebi'nin isimlerini biliyoruz; İran mücellitleri ciltçilikte Osmanlı mücellitleri kadar yetenekli değillerdi; Müverrih Âlî'nin Menakıb-ı Hünerveran isimli eserindeki kayda göre İran mücellitleri Tıla yani rugan veya lake denilen cildleri altın varakla yaldızlamakta ve ciltlerin maktalarını tertipte usta olup buna mukabil smanlı mücellitleri de zencîrek veya şemse san'atıyla ciltlerin zarif narin ve cazib olmasında büyük başarı sahibi idiler.

  XVI. asır sonlarında Kara Mehmed Mehmed bin Cafer Ahmed bin Hasan İsa bin Yusuf vesaire olmak üzere Enderuna mensub 20 mücellit vardı.

  Müzehhiblik
  Yazı ile beraber yürüyen aaahib kitapların baş kısımlarını fasıl aralarını etraf ve sayfalarını ve levhaların etrafını süslemek sanatıdır; bu aaayinat renkli olmayıp yaldızlı olursa ona halkârî denilirdi.

  Osmanlılarda müzehhiblik XV. asrın ilk yarısı içinde görülmektedir. İlk zamanlarda Osmanlılar Karamanoğullarındaki müzehhiblerden istifade etmişlerdir; nitekim müzehhib ve hattat olan Konya Aksaraylı Ahmed bin Hacı Mahmud bunlardandır; 840 H. 1436 M.'de şair Ahmedî'nin Tervihü'l-ervah ismindeki tıb kitabını yazan ve aaahib eden bu sanatkârdır. Keza Fatih Sultan Mehme için istinsah edilmiş olan bazı kitapların aaahibleri XV. yüzyıl ortalarında Osmanlı Türklerinde müzehhibliğin mevcudiyetini göstermektedir.

  XVI. yüzyılda aaahib sanatında eseri olan II. Bayezid'i görüyoruz. Heyete dair yazılan bir kitabın şerhinin kenarındaki aaahip bunun olup kenarında ismi vardır. Yine bu asırda meşhur müzehhiblerden Kara Mehmed ile Üstad-ı Rûm diye meşhur olan Şaban ve İstanbul nakışhanesinde müzehhib Hüseyin vardır. Kara Mehmed'in en nefis eserlerinden biri Kanunî Sultan Süleyman'ın divanına yaptığı aaahip olup Yıldız kitapları arasındadır. Müzehhib Selânikli Abdullah bin Mehmed'in çıraklarından müzehhib ve hattat Mehmed bin İlyas tarafından 954 H. 1547 M. de bir Kelâm-ı kadim'e yapılan aaahib Topkapı sarayı Koğuşlar kütüphanesinde ve 563 numarada bulunmaktadır.

  İstanbul'daki müzehhibler her sene mûtad üzere Okmeydanındaki okçular tekkesinde talebelerine icazet vermek üzere toplanırlar ve merasim yaparlardı. Bunlara mücellitlerbaşı riyaset ederdi
 2. Acil

  Osmanlıda Mücellitlik ve Müzehhiplik Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder