+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Padişahın sürgün etme yasağı ne zaman kaldırıldı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Padişahın sürgün etme yasağı ne zaman kaldırıldı
  Padişahın sürgün etme yasağı ne zaman kaldırıldı


  Padişahın sürgün etme yasağı ne zaman kaldırıldı.jpg  İIk Türk Parlamentosu, "Meclis-i Umumi" (Genel Meclis) adı altında ve iki meclisli olarak, 20 Mart 1877'de çalışmalarına başladı. İki dereceli seçimler sonucu oluşan "Heyet-i Mebusan" veya bazen ifade edildiği gibi "Meclis-i Mebusan" (Milletvekilleri Heyeti), 69'u Müslüman ve 46'sı Müslüman olmayan 115 üyeden oluşuyordu. Doğrudan doğruya padişahça atanan "Heyet-i Ayan" veya diğer adıyla "Meclis-i Ayan" (Seçkinler Heyeti) ise 26 üyeden kurulmuştu.
  Genel Meclis'in çalışmaya başlamasından kısa süre sonra 23 Nisan 1877'de Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. Savaş sırasında, millet temsilcilerinin hükümeti eleştirmeleri ve sert çıkışları karşısında, Heyet-i Mebusan 28 Haziran 1877'de padişahça dağıtıldı. Ardından yapılan seçimler sonucu 13 Aralık 1877'de, Türk tarihinin ikinci millet temsilcileri meclisi toplandı. Ancak, Rus savaşının kötü bir gelişme göstermesi sonucunda, bu yeni Meclis de 14 Şubat 1878'de padişah tarafından tekrar dağıtıldı.
  Zamanın padişahı II. Abdülhamit 1878'den 1908 yılına kadar Meclis'i toplamadan ülkeyi idare etti. 1908 yılı başlarında giderek artan dış gelişmeler ve şiddetlenen aydınlar muhalefeti nedeniyle, Meclis'i Umumi’yi 23 Temmuz 1908'de toplantıya çağırmak zorunda kaldı.
  Böylece, II. Meşrutiyet dönemi açılmış oluyordu. Aynı zamanda Anayasanın yeniden uygulamaya konulduğu bu dönem, Türk siyasî hayatında "özgürlük ilanı" olarak da anılır. Anayasa, 1909, 1912, 1914, 1916 yıllarında sekiz kez değiştirildi. Bu yolla, 1876 Anayasası’nın yapısı çoğu kez önemli değişikliklere uğradı. Değişiklikler sonucunda, padişahın zararlı faaliyetleri iddiasıyla vatandaşları yurt dışına sürgün etme hakkı kaldırıldı. Basın özgürlüğü genişletildi ve sansür yasağı konuldu. Vatandaşlara toplantı ve dernek kurma özgürlükleri tanındı. Artık siyasî partiler de kurulabilecekti. Ayrıca, hükümet Meclis'e karşı sorumlu tutulmuştu. Padişahın dilediği zaman Meclis'i dağıtması hükmü sıkı kayıtlar altına alındı. Gensoru kurumu yerleşti. Padişahın yasama yetkisine belli sınırlar getirildi. Meclis üyelerine doğrudan doğruya kanun teklifi verme hakkı tanındı. Meclis Başkanını, padişah müdahalesi olmadan Meclisin seçmesi kabul edildi. Bir padişah tahta çıktığı zaman, Meclis-i Umumi önünde Anayasa hükümlerine uyma ve millete sadakat yemini edecekti.
  1909 yılında yapılan bu anayasal değişikliklerin getirdiği demokratik parlamenter sistem, iç ve dış olaylar nedeniyle uzun süre yaşayamadı. Yıpratıcı bir siyasal mücadele ort****** 1911'deki Trablusgarp Savaşı ve Ekim 1912'de başlayan Balkan Savaşları’nın acılı günleri de eklenince, 1914 ve 1916 yıllarında Anayasa’da yapılan değişikliklerle padişahın Meclis'i dağıtma yetkisi aşama aşama artırıldı. Ayrıca, en güçlü parti durumunda bulunan "İttihat ve Terakki'nin tek parti diktatörlüğü, demokratik gelişmenin önünü tıkayan önemli nedenlerden birini oluşturdu.
  Balkan Savaşları’nın 1913 sonbaharında yapılan anlaşmalarla sona ermesinden bir yıl sonra Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na katılmak durumunda kaldı. Savaşın bitim yılında, 3 Temmuz 1918'de VI. Mehmet (Vahdettin) Osmanlı Devleti'nin son padişahı olarak tahta çıkmıştı.
  Birinci Dünya Savaşı yenilgiyle sonuçlandı. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi'nden sonra da padişah VI. Mehmet, 21 Aralık 1918'de Meclis-i Mebusan'ı dağıttı.

  Kamuoyunun bütün tepkisine rağmen, Meclis-i Mebusan'ı yeniden ancak 12 Ocak 1920'de açtı.

  1 Kasım 1922'de hilâfet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'yla yönetim bağları koparıldı. 13 Ekim 1923'te Cumhuriyet idaresi kabul edildi; Atatürk, oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi. 30 Ekim 1923 günü İsmet İnönü tarafından Cumhuriyet'in ilk hükümeti kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" ve "Yurtta barış cihanda barış!" temelleri üzerinde yükselmeye başladı. Mustafa Kemal Atatürk ayrıca Türkiye'yi "Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak!" amacıyla bir dizi devrim yaptı. Bu devrimleri şöyle sıralayabiliriz:
  a-) Siyasal Devrimler:
  Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
  Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
  Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

  b-) Toplumsal Devrimler:

  Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)

  Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)

  Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)

  Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)

  Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
  Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü(1925-1931)

  c-) Hukuk Devrimi :

  Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
  Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)


  Bu Resim Küçültülmüştür Resmi Orjinal Boyutlarında ( 730x412 ) Görmek İçin Tıklayınız.


  Atatürk Nazilli Dokuma Fabrikası'nda
  Bu Resim Küçültülmüştür Resmi Orjinal Boyutlarında ( 730x459 ) Görmek İçin Tıklayınız.
  Atatürk Sivas'ta yeni Türk Alfabesini öğretirken


  d-) Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:
  Eğitim öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)

  Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)

  Türk Dil ve Tarih Kurumları’nın kurulması (1931-1932)

  Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)

  Güzel sanatlarda yenilikler

  e-) Ekonomi Alanında Devrimler:
  Aşârın kaldırılması
  Çiftçinin özendirilmesi

  Örnek çiftliklerin kurulması

  Sanayii Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
  I. ve II. Kalkınma Planları'nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması olarak yeni Türkiye'nin de müjdecisi oldu
 2. Acil

  Padişahın sürgün etme yasağı ne zaman kaldırıldı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


padisahin surgun yetkisi ne zaman kalkti,  sürgün cezası ne zaman kaldırıldı,  padisahin sürgun yapma yetkisi ne zaman kaldirildi,  sansür ve sürgün yetkileri hangi olayla ortadan kalktı