+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Afşar boyu haci bey Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Afşar boyu haci bey
  Afşar boyu haci bey

  Afşar boyu hacıbey.gif

  Halk şiirimizin bilgi kaynağı bağlamında veriler sunduğu önemli alanlardan biri de tarih ve tarihi kişilerdir. Tarih kitaplarına yansımamış birçok kişi ve olayı halk şairlerinin dizelerinde bulmak mümkün olmuştur. [1]

  Halk şiirinin ikinci altın çağı altın sayılan XIX. yüzyılın çeşitli tarihi, sosyal, siyasal olayları saz şairlerinin dizelerinde geniş bir açılım yaratmıştır. Yoğun savaş, sefer, bozgun ve imparatorluğun çözülmesi gibi halkın hafızasında yer etmiş olan önemli olayların kahramanlarına bu dizelerde rastlamak mümkündür.

  XIX. yüzyıla damgasını vuran halk ozanlarından biri de Dadaloğlu’dur. Dadaloğlu’nun özellikle kavga şiirlerindeki tarihi unsurların esasını Osmanlı İmparatorluğu’nun Güneydoğudaki aşiretleri iskana zorlaması, aşiretlerin Osmanlı’ya karşı verdiği mücadele oluşturur. Aşiretlerin kendi aralarındaki savaşlar da aynı ölçü de önemli bir yer tutar. Elbette yoğun olayların yer aldığı şiirlerde zengin bir şahıs kadrosuna da rastlanır.

  1866 yılında o zamana kadar hiçbir şekilde iskanlarına muvaffak olunamamış olan Güneydoğu Anadolu’daki aşiretlerin teskin ve iskan işi ele alındı. Bunun için oldukça geniş komisyon teşkil edildi. Adı Fırka-i Islahiye idi, emrinde askeri bir birlik de bulunmaktaydı. Başında Derviş Paşa’nın bulunduğu bu heyette Cevdet Efendi (Paşa) de vardı. Fırka-i Islahiye hareketinde ilk hedef, isyan ve karışıklık yatağı olan ve devlet nüfuzunun hiçbir zaman varamadığı Kozan Dağı ve Çukurova’da olan aşiretleri tenkil ve sonra iskan etmekti. 1863’de teşkil edilen bu askeri fırka, IV. Ordu Müşiri Derviş Paşa emrine verildi. Bu harekatta hiçbir zaman nüfusa kaydedilmemiş aşiret topluluklarını nüfusa kaydederek ordu için taze askeri kuvvet olarak istifade etmek düşüncesi, bu iskan işinden beklenen faydalar arasındaydı.[2]

  Güneydoğu’da konar-göçer aşiretlerin en güçlü olanlarından Avşar boyuna mensup Dadaloğlu ve aşireti ise her ne amaçla olursa olsun bu uygulamadan hoşnut değildirler. Bütün Avşar’ın ve diğer Türkmen göçerlerin dili, sözcüsü olan Dadaloğlu, Fırka-i Islahiye hereketinin kumandanı Derviş Paşa ve Osmanlılar hakkındaki düşüncelerini;

  Derviş Paşa gayrı kına yakınsın

  Böbür böbür dört bir yana bakınsın

  Amma bizden gece gündüz sakınsın

  Öc alırız ilk fırsatı bulanda


  Şu Feke'nin hanımları

  Kara bilmez alınları

  Kör olasın Derviş Paşa

  Hep dul kodun gelinleri  Derviş Paşa yaktı yıktı illeri

  Soldu yurdumuzun bütün gülleri

  Karalar geydik de attık alları

  Altınımız geçmez akçe, tunc oldu  Malım mülküm seyfi gözlüm kalınca

  Kaypak Osmanlılar size aman mı

  söyleyişleriyle dile getirir.

  Son Kozanoğlu beylerinden olan Küçük Ali Oğlu Bey, devlete karşı ayaklanmış, üzerine gönderilen Osmanlı komutanlarından Halit Paşa komutasındaki orduyu yenmiştir.

  Küçük Ali Oğlu Halit Bey uzun süre devleti uğraştırmıştır. Beylanlı Mustafa Paşa; Küçük Ali Oğlu ve öteki aşiret beylerinin ortadan kaldırılması için çok uğraşmıştır.[3] Bu tarihsel olayların ve tarihsel kişilerin Dadaloğlu’nun şiirlerine yansıması şöyledir:

  Bozok Han'dan sürer gelir ötesi

  Özer Oğlu, Seyfi Han'dır atası

  Baz şahanlar sarı kaplan yuvası

  Varılmaz yurduna Küçük Ali Oğlu  Âşık DADAL, varsın ünün söylensin

  Haleb'in paşası sofrasını dürsün

  Beylan'ın beyleri pekmezin satsın

  Tuğlar sana lâyık Küçük Ali Oğlu

  Zorunlu iskana karşı çıkan Dadaloğlu, İskenderun Payas’ta zindana atılır. Zindanda iken Dadaloğlu, dayısı Koca Nallı’nın Avşar olmadığına dair yemin etmesine çok alınır. Zindandan kaçar, Durmuş Paşa’yı ve aşiret erkanından kişileri ararken, aşiretin içinde bulunduğu anı dile getirir:

  Derviş Paşa iskanı aşiret yasta

  Kız gelin kalmadı hepisi yasta  Gene Kad’oğlu mu Maraş valisi

  Uslandı mı Dalgıçlı’nın delisi

  Ahmet Bey de Elbeyli’nin ulusu

  Kolu bağlı İstanbul’a gitti mi[4]

  Koca Nallı’nın dayısı olduğunu, ona kırgınlığını ve İran’da saltanat süren Avşar Türkmen hanedanının soyunun Nadir Şah’tan geldiğini vurgularken gurur ve kırgınlık içiçedir:

  Kabaktepe asıl köyüm

  Nadir Şah’ tan gelir soyum

  Koca Nallı benim dayım

  Avşarlıktan çıktı m’ola[5]

  Avşarlar içinde Türkmenaliler (Türkmenler de denir) denen bir oba vardır. Şair iki aşiret arasındaki kavgayı dile getirirken Türkmen Oğlu’nu, Avşar beylerini, savaşçıların adlarını zikrederek şöyle övmektedir:

  Ali Paşa'm her ülkeyi bağladı

  Ah etti de torun deyi ağladı

  Her obadan üç beş yiğit hoğladı

  Siftah hoğlayan da bir Türkmen Oğlu  Kara Ahmet, der gel etme inadı

  Bıldır deden dedemizi sınadı

  Benim koğduğumun kalkmaz kanadı

  Çekerim çengeni, der, Türkmen Oğlu  Gezdir DADALOĞLU, kır atı gezdir

  Nalları dökülmüş, yeniden düzdür

  Kargının ucuna Maşallah yazdır

  İlet Sadık Beye ver Türkmen Oğlu

  Aşiretin ileri gelenlerinden Sait Battal’ın ve padişah tarafından İstanbul’a çağırılan Elbeyli aşiret beyi Osman Paşa’nın adını anarken onların yiğitliğini över:

  Bitmesin ekini, selvi söğüdü

  Sait Battal hiç içinde yoğudu

  Fino fesli, dal püsküllü yiğidi

  On kişiye yamaç ucu Avşar’ın[6]  DADALOĞLU'm der, oradan geçerse

  Elbeyli, Avşar'dan yolun aşarsa

  Akan kanlı Murad köpük saçarsa

  Sait Battal gibi er var önünde

  Memicioğlu ceritlerin ağasıdır. Memicioğlu kışın Adana-Ceyhan’da yaşar, yazın Binboğa’ya çıkardı. Bu sıralarda Avşarlar sürgündedir. Memicioğlu daha önce Avşarlar’a kaptırdığı yurdunu ele geçirir.[7] Bunun üzerine Dadaloğlu, söylediği taşlamada,

  Bire Memicioğlu'm unutma bunu

  Lorşun benim derdin hanıya Hunu

  Unuttun mu kuzum geçen günleri

  Yalman kalpak geyer idi beyleri  Emmim Hacı Osman böyle söyledi

  Altı Türkmen beyi, Avşar yediydi

  Firenk barutlu da Macar tüfekli

  Ölen öldü hesap edin sağları

  Avşarlarla ceritler arasındaki mücadeleyi anlatır.

  Yavuz Sultan Selim Mısır seferi için Çukurova’dan geçerken Avşarlar’a bazı ayrıcalıklar vermiştir.[8] Yavuz Sultan Selim’i anarken,

  Koca Payas bu oyunu çok gördü

  Yedi dağ üstüne ordusun kurdu

  Yavuz Sultan Selim korkup da verdi

  Bey baban zorundan aldı tuğları

  biraz da abartarak Osmanlı İmparatorluğu’yla aşiretlerin ilişkilerine değiniyor.

  Reyhanlı aşiret beyi Mürsel Oğlu Haydar Bey Avşar beyi Mirza Oğlu’na haber göndererek toprak ister.[9] Mürsel Oğlu’nun yenilmesi üzerine Dadaloğlu Avşar beyinin isteği üzerine savaşın öyküsünü şöyle anlatır:

  Mürsel Oğlu der de: Ey Mirza Oğlu

  Evimden meydana çıkmam var, dedi

  Binbir atlım var da ağalı, beyli

  Onların maşkına bakmam var, dedi  Mirza: savaş paklar işin sağını

  Küküm ettim Kürdistan'ın beyini

  Başına yıkarım Beyrut dağını

  Yazın Andırın'a dökmem var, dedi

  Apalak, Avşar boyunun yiğit savaşçısıdır, onbeş oğlu vardır. Hasan da bunlardan biridir. Apalak, oğlu, Alişanlı Beyi ve Alişanlı Türkmenlerinden savaşçıları överken bizzat adlarını da zikreder:

  Hersinen mi geldin hey beyin oğlu

  Zannettin Hasan'ın kolları bağlı

  On beş oğlum vardı, başları tuğlu

  Yürün aslanlarım, derdi Apalak  Ordu geldi karşımıza düzüldü

  Alnımıza kara yazı yazıldı

  Yekbıyık vuruldu, ordu bozuldu

  Kırın aslanlarım, derdi Apalak  DADALOĞLU'm söylemezdin hileyi

  Alişanlı beyi buldu belâyı

  Varup da düşürdü Halit Köle' yi

  Vurun aslanlarım, derdi Apalak
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Afşar boyu haci bey hakında bilgi  Fırka-i Islahiyye geldiği zaman Doğu Kozan, Kozanoğlu Yusuf Ağa’nın yönetimindedir. Mareşal Derviş Paşa’nın yönetiminde Osmanlı ordusu da İstanbul’dan gelir. Yusuf Ağa’nın iskan için öne sürdüğü koşullar Derviş Paşa tarafından kabul edilir. Fakat Yusuf Ağa yine isyan eder, Yusuf Paşa’nın adının ve kişiliğinin Dadaloğlu’nun dizelerinde yansıması şöyledir.

  Aşağıdan Yusuf Paşam geliyor

  Düşmamına karşı koyan merd olur

  Şahin kocasa da vermez avını

  Aslı kurt yavrusu, yine kurt olur

  Cerit aşiret beylerinden Arslan Bey, aşiret beylerinden birinin oğlu Mirza Ali, Hacı Osman aşiret kavgalarında, Dadaloğlu’nun şiirlerinde yiğitlikleriyle yerini almış kahramanlardır:

  Dolanayım Yarsuvat'ın yolundan

  İçen ölmez Binboğa'nın gölünden

  Arslan Bey'im Sar'aslan yolundan

  Çek atın başını Urum'a doğru  Yar yerine indim, ana yoluna

  Nâmeler gönderdim Anadolu'ya

  Bizden nefes kalsın Mirza Ali'ye

  Kanlı gömlek koç yiğide dondur bu  Karalar, Karalar ünlü Karalar

  Davanızı ancak mahşer aralar

  Hacı Osman tuttuğunu yaralar

  Ulaştı hayfını aldı, Karalar

  Yozgat’ta derebeylik yapan Çapanoğulları bir beyliktir. Çapanoğulları ile Kozanoğulları birbirleriyle sürekli bir rekabet içindedirler.

  Halk edebiyatı şiir geleneğinde karşılıklı şiir söylemek bir gelenektir. Bu geleneğe uyarak Dadaloğlu da bu iki komutanı karşılıklı birbirlerine meydan okutur.

  Necip Paşa:

  Yozgat tarafından çıktı bir paşa

  Görünen Avşar'ı yaktı ataşa

  Dövüşün dövüşün de çıkaman başa

  Sen de gönlünle gel, hey Kozanoğlu

  Kozanoğlu:

  Ben Kozanoğlu' yum, sırta kaçarım

  Ağzımdan, burnumdan köpük saçarım

  Bir varırsam, bin taneni biçeri

  Beri gel, hasmını gör, Necip Paşa

  Necip Paşa:

  Yozgat tarafından çıktı bir paşa

  Görünen Avşar'ı yaktı ataşa

  Dövüşün dvüşün de çıkaman başa

  Sen de gönlünle gel, hey Kozanoğlu

  Kozanoğlu:

  Ben Kozanoğlu' yum, sırta kaçarım

  Ağzımdan, burnumdan köpük saçarım

  Bir varırsam, bin taneni biçerim

  Beri gel, hasmını gör, Necip Paşa

  Avşar Beyi, İstanbul hükümetince çağrıldığı için emre uyarak gidiyor. Uzun zaman geçmesine rağmen Bey geri dönmüyor. Aşiret sızlanıyor, sabırsızlanıyor. Dadaloğlu’nun aşireti yatıştırmak için söylediği şiirde Osmanlı Padişahı Sultan Hamid’in adı da anılır:

  Çıksın Sultan Hamit seyrana çıksın

  Sığasın sırtını, aslana baksın

  Hil'atlar geydirsin, çelenkler soksun

  Ordan efendimizi tez alın gelin

  Anadolu’nun orta yerinde kuvvet bulan Çapanoğlu, Yozgat’ın eski beylerindendir. Avşarlar’ın bir bölüğü de Yozgat’ta iskan edilmişti. Çapanoğlu ile Avşarlar’ın ilişkileri de zaman zaman dost, zaman zaman da düşmanca sürmüştür.

  Davetçi gönderir şol Çapanzade

  Gayet sever, muhabbeti ziyade

  Silinsin, süprünsün, döşensin oda

  Zayıftır vücudu, uz alın gelin  DADALOĞU'm yine çoştu, çağladı

  Ak üstüne karaları bağladı

  Firkat odu yüreciğim dağladı

  Ben ölem de Çaparoğlu utansın

  söyleyişleriyle Çapanoğlu ile ilişkiler dile getirilmiştir.

  Zorunlu ve zaman zaman haksız gelişen iskan siyasetinden acı çeken Avşar boyu ve Dadaloğlu, iskanı dile getiren şiirlerin çoğunda Derviş Paşa’ya beddua etmiştir.

  Avşarlar’ı Kayseri’nin Bozoklu bölgesine iskan eden Osmanlı paşası Mecit Paşa’yı da aynı beddua ile anar:

  Gine göründü Anavarza Kalesi

  Hiç gitmiyor aşiretin belâsı

  İlâhi Mecit Paşa Hak'tan bulası

  Çukurova kildi beyler nic’oldu

  Avşarlar Yozgat dönüşünde Necip Paşa tarafından gönderilen Gemerekli Cadıoğlu tarafından sıkıştırılır. Avşarlar Cadıoğlu’nu mağarada bozguna uğratırlar. Dadaloğlu, bu olayı ve kişileri şöyle anlatır:[10]

  Küçük Hacı ile Gök Ahmet geldi

  Elaman vermedi, hepsini kırdı

  Her birine temiz bi boya vurdu

  İstanbul'a gitti şanı beylerin  Ali Bey oğlu Deli Osman Ali

  Alayından zorba idi Zor Veli

  Bağrını kuşuna verdi Seyf Ali

  Etten kale oldu canı beylerin  Yaşa DADALOĞLU'm, sen binler yaşa

  Cadı Oğlu düşürdü şol Aslantaş'a

  Yarasının ünü gitti Maraş'a

  Necip Paşa'm çifte çeksin tuğları

  Avşarlar, Yozgat-Bozok’a sürgün edilmişlerdir. O sıralar Bozok’ta Pehlivanlı aşireti vardır. Bu aşiretin en güçlü adamı da, başkanları Abidin Paşa’dır. Abidin Paşa, Avşar güzellerinden Kamer’le evlenir, oğulları olur. Gün olur, Abidin Bey’in Avşar’la arası açılır, savaş olur.

  Bu savaşta Avşar’ın Torun obasından Mühazimoğullarından Tırnaksız Ahmet Paşa, Abidin Paşa’yı vurur. Bir süre sonra Abidin Paşa ölür.[11]

  Dadaloğlu, Abidin Bey’in ağzından oğullarının ve adamlarının adlarından söz ederek üzüntülerini dile getirir:

  Büyüle imiş de benim kaderim

  Karaları bağlasın da pederim

  Öksüz kaldı bey Yusuf'um, Haydar'ım

  Kafesinde tor şahinim ağlasın  Böyleymiş kaderde yazılan yazı

  Hepten Tülek Hasan yelledi bizi

  Evvel ezel sadıksın dayım kızı

  Top zülüflerini yolar ağlasın  Dokuz boğumdur da kargımın boyu

  Düşmana at katmak ecdadımın huyu

  Gitti gelmedi, nice oldu, deyü

  Abidin Bey'im, deyü anam ağlasın

  Mıstık paşa, Küçük Ali Oğulları’ndan Halil Paşa’nın küçük oğludur. Ağabeyi Dede Bey’in Adana Valisi Beylanlı (Belenli) Mustafa Paşa tarafından idam edilmesi üzerine Payas Sancağı Adana Beylerinin eline geçmişti. Mıstık Paşa henüz çocuktu.

  Mıstık Paşa ve ailesi, Fırka-i İslahiye zamanında hile ile ele geçirildi. Mıstık Paşa’nın sürgünü ile Küçük Ali Oğulları’nın sonu gelmiş oldu.[12]

  Dadaloğlu ona olan sevgisini ve bu olayı şöyle anlatır:

  Gine tuttu Gâvur Dağı boranı

  Hançer vurup acarladın yaramı

  Sana derim, Mıstık Paşa öreni

  İçindeki bunca beyler nic'oldu  Mıstık Paşa gitmiş odası yaslı

  Hatunları vardı hep turna sesli

  Top top zülüflü de İstanbul fesli

  Usul boylu hatunların nic’oldu

  Halk ozanları, yüzyıllar öncesinden günümüze sesiyle sazıyla gelen ve bu süreç içinde gittikçe değer kazanan müstesna kişiliklerdir. Yunus, Karacaoğlan, Köroğlu, Pir Sultan, Dadaloğlu gibi ozanlar bu müstesna kişiliklerin içinde farklı bir yere sahiptirler.

  XIX. yüzyıl halk ozanı Dadaloğlu’nun şiirlerine bakıldığında o dönemin tarihsel gerçeklerinin zengin kişi kadrosuyla birlikte, bu zengin özel adlar dizini içinde bir kısmının kimliği açıktır, bir kısmının kimliği ise varsayımlarla açıklanır. İleriye dönük yıllarda yapılacak çalışmalar, bu kişiler ve olaylar hakkında daha aydınlatıcı olacaktır.

  KAYNAKÇA  AYHAN, Aydın : Balıkesir ve Çevresinde İskan Hareketleri Manavlar,

  Yörükler ,Çepniler, Türkmenler, Muhacirler, Karşı Yayın, I.Baskı, Ankara 1997.  DANİŞMEND,İ.Hami: İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, IV.Cilt,

  İstanbul 1961.  DULKADİR, Hilmi :“Avşar Elleri” İçel Kültürü, Sayı: 40-53, Yıl:9-10-11.  EREN, Muharrem : Kocaavşar Köyü ve Tarihte Avşarlar, MEB Yayınları, I.Baskı, İstanbul 1992.  ERÖZ, Mehmet :Yörükler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1991.  IŞIK, Mahmut : Afşarlar Tarihi-Yetiştirdiği Şahıslar-Folkloru, Ankara 1963.  MAKAL, Tahir Kutsi : Dadaloğlu, İstanbul 1974.  ORHONLU, Cengiz : Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskan Teşebbüsü/ 1691-1696, İstanbul 1963.  ÖZDEMİR, Ahmet Z. : Avşarlar ve Dadaloğlu, Dayanışma Yayınları, I.Baskı, Ankara 1985.  ÖZTELLİ, Cahit : Köroğlu Dadaloğlu Kuloğlu, II.Baskı, İstanbul 1984.  SAKAOĞLU, Saim : Dadaloğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993.  SÜMER, Faruk : Oğuzlar(Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1992.  YALGIN, Ali Rıza : Cenupta Türkmen Oymakları I-II, Ankara 1977.  *Balıkesir BAÜ Necatibey Eğitim Fak.Türkçe Eğitimi Öğr.Öğretim Üyesi.

  [1]Yard. Doç. Dr. Nevin AKKAYA, Halk Şiirinde Özel Adlar Dizini,(basılmamış doktora tezi), s. 12

  [2]Cengiz ORHONLU, Osmanlı Imparatorluğu’nda Aşiretlerin İskanı, İst. 1987,Eren Yayınevi, s. 115

  [3]Cahit ÖZTELLI; Köroğlu, Dadaloğlu, Kuloğlu, İst. 1984, Özgür yayın, s. 173-175

  [4]Hilmi DULKADIR; İçel Kültürü, Yıl:9, Sayı:42, Kasım 1995, s.23

  [5]Hilmi DULKADIR; a.g.e., s.24

  [6]A.Zeki ÖZDEMIR; Avşarlar ve Dadaloğlu, Dayanışma Yay., I.Baskı, Nisan 1985 Ankara, s.211

  [7]A.Zeki ÖZDEMIR; a.g.e., s.171

  [8]Cahit ÖZTELLI; a.g.e., s.180

  [9]A.Zeki ÖZDEMIR; a.g.e., s.222

  [10]Hilmi DULKADIR, “Avşar Elleri”, İçel Kültürü,, S.41, s.10

  [11]A. Z. ÖZDEMIR, a.g.e., s. 275

  [12]A. Z. ÖZDEMIR ,a.g.e., s. 166

+ Yorum Gönder