+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlıda kürt padişah varmıydı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlıda kürt padişah varmıydı
  Osmanlıda kürt padişah varmıydı

  Osmanlı'da kürt padişah var mıydı.gif

  Bu soruya cevap hayır yoktu, ama onlarca paşa vardı bunlardan bazılarını yaziyorum..


  Abdullah Musiyb paşa Baban
  M.1848’de kardeşinden sonra mirmiran rütbesiyle Süleymaniye valiliğine atandı

  Abdullah paşa
  Osmanlı devletinde Ankara beylerbeyi makamına ulaştı.M.1651’de vefat etti

  Abdullah efendi
  Osmanlı devletinde değişik görevler aldı.En son Medine-i Münevvere kadısı oldu.M.1654’de vefat etti

  Abdullah paşa
  Kerküklü Hasan paşanın oğludur.Boynu eğri lakabıyla ünlü olan Abdullah paşa İstanbuldaki Sultan sarayı olan Enderuni Humayun okulunda büyüdü.Eğitimini bitirdikten sonra Kapıcılar kethudası oldu.M.1738’de Mir Ahur’luğa,M.1745’de vezirlik makamına yükseldi.İki kez Kıbrıs valisi oldu.M.1747’de sadrazamlığa getirildi.Daha sonra Rodos valisi oldu.M.1751’de Diyarbakır,ardından da Halep valisi oldu.1760’da vefat etti

  Abdurrahman Paşa el-Yusuf
  1860 yılında Şamda meydana gelen olaylarda sükuneti sağlayıp Hristiyanları katliamdan kurtarması ve onlara merhametli olması nedeniyle dedesi Ahmet paşaya Osmanlı devleti perensler perensi ünvanı verildi1888’de El-medrese el Zahiriyeden mezun oldu.Bir üsre sonra Osmanlı devleti tarafından Hac perensliğine getirildi.1909 yılında Suriye İdare meclisine üye oldu.1913’te Osmanlı meclis-i ayana üye ldu.4 yıl sonra İstanbul Şurayi devlete başkan tayin edildi.

  Abdülhamit paşa
  Vanlıdır.Devlet yönetiminde görevler aldı.En son Van valisi oldu. 2 yıl sonra vefat etti.(M.1885)

  Abdülhakim bey
  M.1840 yılında Süleymaniyede doğdu.Meşhur Mithat paşanın yaveri oldu.Albay olduktan sonra emekli oldu

  Abdurrahman paşa el-Celili
  Muş bölgesinde yaşayan Abdulcelilzade Murat paşanın oğludur.Osmanlı devletinde önemli görevler üstlendi.M.1822’de Musul valisi oldu.Daha sonra M.1823’te bakan oldu ve vefat etti.

  Abdurrahman paşa
  Erzurum vilayetinden olan Abdurrahman paşa,Osmanlı devlet idaresinde önemli görevlerde bulundu.Kapıcıbaşı rütbesini aldıktan sonra mirmiran (prensler prensi) lakabıyla birlikte paşa ünvanını aldı.M.1808’de Belgrad kalsei muhafızlığına atandı.Vezirlik makamına erişene kadar bir çok mevkide görev yaptı.Bosna’aya tayin edildi.M.1828’de Karadeniz kalelerinin muhafızlığı ve aynı yılda Anadolunun Karahisar ve menteşe eyaletlerine muhafız vali olarak atandı.

  Babanlı Osman paşa
  Süleymaniye vilayetinin emirliğini yaptı.M.1733’de vefat etti.Timur paşanın babasıdır.

  Budak Bey:.
  Şah Muhammedin oğludur.Babası öldükten sonra Sultan II.Selim’in fermanıyla imaretini Aldı.

  Bahaeddin Bey
  Kardeşi Süleyman beyden sonra Erzen kalesine emir tayin edildi.Daha sonra Sason emiri oldu.Kanuni onu bir fermanla ödüllendirdi.

  Çebecibaşı Muhammet ağa
  Osmanlı devletine hizmet etti,Cebeci Başa (Silah ve mühimmat başkanı) görevini yaptı.M.1787’de İstanbulda öldü,Ayasofya mezarlığında gömülüdür

  Erselan paşa
  Uzun süre Dersimde kaymakanlık yapan Erselan paşa (M.1864 )yılında mirmiran rütbesiyle Kozan mutasarrıfı oldu

  Emire Bey
  II.Sultan Murat zamanında Soran ülkesinin emirliğine atandı.Dönemin başbakanı olan Hüsrev paşa ile (M.1630) yılında İran’a gitti.

  Emire Paşa
  M.1583 yılında başka Kürt emirleriyle birlikte Osmanlı devletinin himayesine girdiSultan III.Murat’ın yanında saygın bir yer edindi.Sultan kendisine dedesinin topraklarıyla birlikte Musul sancağı ile Şehrizor bölgesinden bir parça,çocuklarına da Erbil ve Marağayı verdi.

  Emir Mahmut
  Beyazit tarafından sevilip sayılan biriydi.Van’da Mahmudi kasabasını inşa etti.M.1417’de vefat etti.

  Emir Şemseddin
  Emir Seyit Ahmet beyin oğludur.Yavuz zamanında Kürkil imaretinin hükümdarlığını yaptı.

  Emin Fevzi Bey
  Süleymaniye halkından olan Fevzi bey Osmanlı ordusunda topçu komutanı olarak görev yapıyordu.

  Emin Yümni Bey
  M.1845’de Süleymaniyede doğdu.M.1874 yılında Osmanlı devletinin elçisi olarak İran’a gitti.Hoy şehrinde 4.5 yıl çalıştı.M.1979’da İstanbula döndü.Musul,Van ve Cidde valiliklerine genel yetki ile görevlendirildi.Ömrünün son dönemlerinde Senendiç-Sana’e konsolos olarak tayin edildi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Enver Muhammed efendi
  İshakzade ünvanıyla ünlüdür.Kürt İshak efendinin oğludur.Sultan 4.Mehmet zamanında İstanbula geldi.Devlet adamlarından saygı gördü.Mustafa paşanın emriyle kethuda oldu.Baltacı Mehmet paşa kendisine üstadlık rütbesi verdi,Anadolu mühasibi görevine atandı.M.1712’de Üsküdar Miskinler mezarlığında toprağa verildi

  Essultan Ahmet:
  Hizan’ın tanınmış ailesine mensup Emir Davud’un oğludur.Kanuni himayesine girdiKnauni bir fermanla ona imaretlerinin hükümdarlığını ve elhakimiyet ünvanını verdi

  Eyup Bey
  Hizanlıdır.Kanuni zamanında İspayuert emirliğine atandı.İmaretini 20 yıl yönetti

  Ferihşah bey
  Micinkird emirlerinden Pir Hüsyinin oğludur.Kanunin fermanıyla emirliğe atandı.

  Hacı Tevfik bey
  M.1869’sa Süleymaniyede doğdu.Osmanlı devleti kendisine Begevey lakabını taktı.Bundan sonra Sultanın yüksek meclisine tayin edildi

  Hasan Paşa
  Osmanlı döneminde yaşayan Kürt emirlerindendir.M.1713’de yeniçeri ağası, 1726’da Niğbolu muhafızı oldu.Bu görevde vefat etti.

  Hasan Bey
  Palu emiri Cimşit’in oğludur.Sultan Murat’ın emriyle Palu emiri oldu.Lal Mustafa paşa ile birlikte Şirvan seferine katıldı.Dönüşte yolda vefat etti.

  Hasan Bey
  Mikis ailesine mensuptur.Kanuni’nin sarayında yaşadı.Daha sonra kendisine Karker livası verildi.Ölünceye kadar bu görevini sürdürdü.

  Helo paşa
  Şamda oturan bir kürt ailesinin başkanıydı.Bir çok illerde kaymakamlık ayptı.Bir süre sonra Suriye valisi atandı.M.1877’de Mirmiran ve beylerbeyi rütbesiyle Hac emiri oldu.Oğlu II.Abdülhamit döneminde ikinci başkatip olan Ahmet İzzet paşadır.

  Hüseyin Han
  Canpolat beyin soyundan Mustafa paşa’nın oğludur.M.1664’de Osmanlı devleti tarafından kendisine,Mir Ahuri Evvel rütbesi verildi.1671’de bakan yetkisiyle Bosna valiliğine atandı.2 yıl sonra Mısır valisi oldu.Burada da Van valiliğine gönderildi.Van’da öldü.

  Hüseyin Han
  Sait paşanın babası ve Osmanlı şura meclis başkanıydı.Süleymaniyeli olan Hüseyin han,Babani Ahmet paşanın emiriydi.Ahmed paşa ile birlikte İstanbula gitti.1886’da kendisine mirmiran rütbesi verildi

  Hüseyin Bekcan
  Palu emiri Cimşit’in oğludur.Babasından sonra Kanuninin fermanıyla Palu emiri oldu.

  Haydar bey
  Zırki ailesinden Kürt şemsi beyin oğlu ve Tercil emiridir.Kanuninin fermanıyla babasının yerine Tercil emiri oldu.Kumandan Mustafa paşa ile birlikte Şirvan,Gürcistan ve Van seferine katıldı.Çaldıran savaşı sırasında diğer kürt emirleriyle birlikte meşhur oldu

  Han Muhammed
  Emirhan oğlu Şemseddinin oğludur.Osmanlı devletinin himayesine girdi.Sultan Süğleyman tarafından kendisine Akçakale imaretinin fermanı verildi ve maaşa bağlandı

  Hayrettin bey
  Malatyalı Hayrettin bey,Sultan II.Selimin hükümdarlığı sırasında İranla yapılan Erzurum savaşında şehit oldu.

  İbrahim Paşa
  II.Sultan Mustafa zamanında Pekiççi ağası mertebesine ulaştı.Kıbrıs mutasarrıflığı yaparken mirmiran rütbesiyle Şehrisor’a atandı.Buradan da Maraş mutasrrıfı moldu.Burada birkaç yıl kaldıktan sonra İranlılar tarafından yakılan Bağdat’ın imarı için gönderildi.Diyarbakır valisi oldu.Bu görevinden sonra bakanlık rütbesine ulaştı.M.1728 yılında Bağdat valisi Ahmet paşaya yardım etmek amacıyla bir ordu ile Tebrize gönderildi.Buradan tekrar Diyarbakıra geri döndü.M.1756 yılında I.Sultan Mahmut döneminde Trabzon valisi oldu.

  İbrahim paşa
  Harputun en eski ailelerine mensuptur.Ailesi Çutezade adıyla tanınıyordu.M.1831 yılında bakan rütbesiyle Diyarbakır valisi oldu.Ancak kısa süre sonra vefat etti.

  İbrahim paşa
  Malatyalı olan İbrahim paşa,yeniçeri ocağında büyüdü.M.1745 yılında yeniçeri reisioldu.M.1747’de ise Aydın mutasarrıfı ,buradan da Malatya mutasarrıfı oldu.M.1748 yılında Bağdat kalesini restore etti.Aynı yıl Belgrad muhafızı oldu.M.1758’de vefat etti.Oğlu Raif paşa ve torunu İbrahim İsmet bey Osmanlı devletinde tanınmış kişilerdir.

  İbrahim Teymur paşa
  Muhammed Teymur paşanın oğludur.Hedevi Mehmet Ali paşa tarafından Hicaza hakim olarak tayin edildi.Son görevi Hedevi Divan katipliğiydi.M.1882’de Mısırda vefat etti.

  İsmet efendi
  Diyarbakırlı İsmet efendi 1817 yılında Mısıra gitti.20 yılı aşkın süre Osmanlı devletinde çeşitli görevlerde bulundu

  Kak Ahmet el-Şeyh
  M.1792’de Süleymaniyede doğdu.Sultan Abdülhamid tarafından İstanbula davet edildi ise de gidemedi.M.1874’de Müridlerinden oluşan bir orduyu halefi Şeyh Said komutasında Kafkasyaya cihada gönderdi.

  Kasım Bey el-Ekini
  Şah İsmail ve İran serdarı Han Muhammedin saldırına uğradı.Diyarbakırda onlara itaat etmedi.Yavuza sığındı.ÇÖaldıran savaşından sonra Kasım beye Eğil tekrar teslim edildi

  Kubat Bey
  Bahdinan emirleirindendir.Sultan Muratın Bağdatı kuşatması esnasında Kubat bey de onunla birlikteydi.

  Kürt Uzun
  Osmanlı Çelebi Sultan Muhammedin özel doktorluğunu yaptı.

  Mahmut paşa
  Osmanlı ordusunda general rütbesine yükseldi.Vezir olduktan sonra Yemen valiliğine atandı.Sonra Diyarbakır ve Cidde valiliğini yaptı.M.1858’de vefat etti.

  Mela Kasım el kürdi
  4.Murad zamanında Edirne ve İstanbul kadısı oldu

  Melik Halil
  Hizan emiri Sultan Ahmet’in oğludur.Kanuninin fermanıyla Hizanın hakimi oldu.22 yıl hükümdarlıktan sonra 1582’de vefat etti.

  Mirza Muhammed paşa el-Kürdi
  M.1716’da Erzurum valisi,daha sonra Avzi ve Hotin kalelerinin muhafızlığını yaptı.Bu görevden sonra Selanik,Sivas,Kandiyeye vali oldu.M.1726’da Safiye sultanla evlendi.M.1727’de vefat etti.

  Muhammed paşa
  Adanalı Baram bey el-Kürdinin oğludur.Osmanlı idaresinde görev alarak kısa sürede yüksek makamlara ulaştı.Adana beylerbeyliğinin ardından kendisine vezir rütbesi verildi.M.1700’de Hac emiri,buradan da Kudüs ve Şamda valilik yaptı .En sonunda ordu komutanı oldu,M.1711’de vefat etti.

  Muhammed paşa el-Vani
  Van’lıdır.1701’de Bosna’ya vezir rütbesiyle vali olarak atandı.Daha sonra Selanik valisi oldu.Rumelide imar işlerinden sorumlu olarak görev yaptı.Ardından Rumeli valisi oldu.Buradan da Mura valiliğine atandı.M.1711’de vefat etti.  Muhammed paşa
  Osmanlı ordusunda general rütbesine yükseldi.Irak savaşında çok sayıda yara aldı.Başka savaşlardaki başarısından sonra emekliye ayrıldı,M.1868’de vefat etti

  Muhammed paşa el Gorani
  M.1822’de Diyarbakır valisi oldu.Bu görevde vefat etti.

  Murat bey
  Emir İsa’nın oğludur.Kanuni tarafından Ekin’e emir olarak atandı

  Murat paşa
  Muş’ta yaşayan Abdülcelil ailesine mensuptur.M.1800’de Muş valisi,M.1807’de Diyarbakır valisi oldu.Aynı yıl vefat etti.

  Mustafa paşa el-Reşvani
  Urfa ve Birecik dolaylarındaki Reşa aşiretine mensuptur.Osmanlı devletinde bir çok idari makamda bulundu.M.1599’da kendisine beylerbeyi rütbesi verildi.M.1619’da Şama vali olarak atandı.

  Mustafa Efendi Akif
  Van’da Karamüftü ailesine mensuptur.M.1836’da Van müftüsü oldu.10 yıl sonra İstanbula nakledildi.Buradan Bingazi ve sonra Maraş kaymakamlığı yaptı.

  Mustafa paşa
  Kazım adıyla ünlüdür.M.1814’de vezirlik rütbesine ulaştı.Bursa ve İzmitte valilik yaptı.M.1827’de Selanik,ardından da Kavala’da valilik yaptı.Bu görevde vefat etti.

  Mustafa Zihni paşa
  1850’de Süleymaniyede doğdu.Mithat paşa döneminde Bağdatta göreve başladı.Adana,Raniye ve Hicazda valilik yaptı.

  Müşir İsmail Hakkı paşa
  Bitlisin meşhur bir ailesine mensuptur.Osmanlı devlet komutanları arasında yer aldı.M.1860 yılından sonra mareşal rütnesine yükseldi.Ahmet Muhtar paşadan sonra Doğu Ordu komutanı oldu.Oğlu Zülkifl’i,Sultan Abdülazizin kızı Sultan Salihle evlendirdi

  Nasır bey
  El cezire emirlerinden olan Nasır bey,Şah Ali Bey’in oğludur.M.1583’de Kanuni emriyle emirliğin başına getirildi.

  Nurs efendi
  Kerküklüdür.İstanbula gelip müderris rütbesini aldı.M.1746’da Bosna kadısı oldu

  Osman paşa el-Caf
  M.1847’de doğdu.M.1873’te Cuvanru ve Zehap hakimi oldu.Halepçe kaymakamlığı sırasında idari işlerde babasına yatdımcı oldu.Sonra Caf aşireti başkanı ve Halepçe kaymakamı oldu.20 yıl bu görevde bulundu.Osmanlı çok hizmetinden dolayı mirmiran rütbesi verdi

  Osman paşa
  Musul vilayetinin jandarma komutanlığı görevinde bulundu.Daha sonra Akdeniz üzerindeki Cezayir vilayetinin merkezi olan Rads’te,buradan da aynı görevle Bağdata gitti.Burada 3 yıl çalıştıktan sonra vefat etti

  Osman paşa
  Padişahın özel birliklerinde liva rütbesinde görev yaptı.M.1846’da general rütbesine yükseldi,özel kalem müdürü oldu.M.1863’de emekli oldu,6 yıl sonra Üsküdarda vefat etti ve buraya gömüldü

  Osman paşa el-Kürdi
  Romanyada Hsana paşa el Cezayiri komutasındaki Osmanlı ordusunda başaraısı nedeniyle mirmiran rütbesi aldı.İsakçı kalesine vali oldu.M.1788’de Selanik valiliğine,M.1790’da vezir rütbesine yükselerek,Osmanlı öncü birliklerinin komutanlığına getirildi.Daha sonra Balkanlarda yüksek idari görevlerde bulundu.M.1798’de Silistereye vali olarak atandıOğlu İsmail bey Kapucubaşı rtbesi aldı.

  Ömer paşa rüşvanzade
  Süleyman paşanın oğludur.H.1190’da Osmanlı devletinde mirmiran rütbesini aldı.I.Abdülhamidin son döneminde vefat etti

  Ömer Efendi el-Amedi
  Diyarbakırlıdır.Osmanlı sultanının divan katipliğini yaptı.M.1662’de vefat etti.

  Ömer paşa el kürdi
  M:1727’de Kilitse valilik yapt.Daha önce Üsküp valisi oldu.Osmanlı devletinde mirmöiarn rütbesi aldı
+ Yorum Gönder


şamda çesmesi olan padişah