+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Hubarcı ocağı hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hubarcı ocağı hakkında bilgi
  Hubarcı ocağı hakkında bilgi

  Humbaracı ocağı hakkında bilGİ.gif

  Osmanlı askerî teşkilâtında humbara yapan ve bunu kullanan sınıfın bağlı olduğu ocak. Humbara demir veya tunçtan dökülmüş el bombası olup tüfekle atılanları da vardı. Bu silâhı kullanana “humbaracı” âmirlerine ise “humbaracıbaşı” deniliyordu.
  Humbaracılar Osmanlılarda eskiden beri mevcud olup bir kısmı Cebeci bir kısmı Topçu Ocağına bağlıydılar. Humbaracıların asıl kısmı kapıkulu sınıfları gibi maaşlı olmayıp timar sâhibiydiler. Bunlar devlet merkezinde bulunmayıp kalelerde hizmet ederlerdi. Bunların timarları kaleleri civârında bulunurdu. Timarlı humbaracılar 17. asır başlarından îtibâren ihmâl edildiğinden ehemmiyetleri kalmadı.

  Humbaracı Ocağı aslen Fransız olup 1729’da Türkiye’ye ilticâ eden ve Müslüman olduktan sonra Ahmed ismi verilen Kont Bonneval tarafından ıslâh ve tanzim edildi. Bunlar için Üsküdâr’da Ayazma Sarayında yeniden bir îmâlâthâne ile kışla yaptırıldı. Bu sûretle yeniden teşkilâtlanan humbaracıların miktârı üç yüzü timarlı ve üç yüzü ulûfeli olarak 601 kişi oldu. Ocak oda denilen ve her biri yüz kişiden meydana gelen altı bölüğe ayrıldı. Bunların üçü ulûfeli üçü de timarlıydı. Her ulûfeli odaya iki yüz akça ile bir odabaşı ve doksanar akça ile iki tâne ellibaşı ve elli akça yevmiyeyle üç tâne otuzbaşı otuzar akça yevmiye ile on tâne onbaşı vekilharç çavuş imâm cerrah yazıcı davulcu tâyin edildi. Neferlerin yevmiyesi on sekiz “alaybaşı” denilen humbaracıbaşının yevmiyesi ise üç yüz altmış akçaydı.

  Üçüncü Selim Handan îtibâren görülen ıslâhat devresinde 1792’den îtibâren Humbaracı Ocağında timarlı ve ulûfeli şeklindeki ayırıma son verilerek hepsinin devlet merkezinde bulunmaları kabul edildi. 1795’te ise Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûnun açılması üzerine Humbarahâne kapatılıp talebeleri bu okula nakledildi. Humbaracılar Sultan İkinci Mahmûd döneminde Vak’a-i Hayriye adı verilen yeniçerilerin kaldırılması sırasında devletin tarafını tutarak büyük bir hizmet yaptılar.
 2. Acil

  Hubarcı ocağı hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


cebeci ocağı hakkında bilgi