+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda 1. Dünya Savaşı başlarında Osmanlı Devletinin siyasi ve ekonomik durumu nasıldı? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  1. Dünya Savaşı başlarında Osmanlı Devletinin siyasi ve ekonomik durumu nasıldı?
  1. Dünya Savaşı başlarında Osmanlı Devletinin siyasi ve ekonomik durumu nasıldı?  Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla bazı önemli yenilik hareketleri yapıldıysa da bunlarla istenilen sonuçlar elde edilemedi Bu yıllarda ülkenin kalkınması için Avrupa devletlerinden borç alınmıştı Ancak alınan borç paraların ekonomik kalkınma için kullanılmaması devletin bozuk olan maliyesini iyice bozduYeni Osmanlılar (Jön Türkler) denilen aydınlar hürriyet, adalet, eşitlik fikirlerini savunuyorlar ve yapılan yenilikleri yeterli görmüyorlardı Yeni Osmanlılar, içte ve dışta sürdürdükleri çalışmalar sonucu güç kazanan yeni Osmanlılar istedikleri yenilikleri yapmayan Abdülaziz’i tahtan indirip VMurat’ı padişah yaptılar V Murat’ın hastalanarak sağlığının bozulması sonucu tahttan indirildi Yerine, meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren IIAbdülhamit tahta çıkarıldı (1876)
  IIAbdülhamit, Mithat Paşa başkanlığında bir kurulun hazırladığı Kanun-u Esasi’yi kabul ederek 23 Aralık 1876′da Meşrutiyeti ilan etti Böylece IMeşrutiyet Dönemi başlamış oldu Osmanlı Devleti ilk kez bir yazılı anayasaya kavuştu Anayasa gereği Meclis-i Mebusan ile Meclis-i Ayan kurulduMeclis-i Mebusan’ın üyelerini halk, Meclis-ayan üyelerini ise padişah seçecekti Hem Müslüman hem Hrıstiyan hem de başka dinlere mensup milletvekilleri bu mecliste yer alacaktı Böylece halk ilk kez yönetime kavuşmuş oldu Kanun-u Esasi’nin ilanından sonra yapılan seçimle oluşturulan meclis, 20 Mart 1877′de toplandı 1877 -1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması ve savaşın kötüye gitmesi, meclisin çalışmalarını aksattı Müslüman olmayan mebusların (milletvekillerinin) tutumu meclisin çalışmalarına engel oldu Bu nedenle IIAbdülhamit anayasadaki yetkisine dayanarak meclisi kapattı(1878)
  II Meşrutiyet
  IIAbdülhamit Mebuslar Meclisi’ni kapattıktan sonra ülkeyi tek başına idare etti Bazı aydınlar ittihat ve Terakki Cemiyetini kurarak IIAbdülhamit’in yönetimine karşı harekete geçtiler Bu cemiyetin amacı padişaha meşrutiyeti yeniden ilan ettirmekti Bu amaçla, Cemiyete bağlı subaylar, Rumeli’de silahlı ayaklanma başlattılar (1908) Ayaklanmaların büyümesinden çekinen IIAbdülhamit Kanun-u Esasi’yi yürürlüğe koyarak IIMeşrutiyeti ilan etti (1908) Böylece ikinci Meşrutiyet Devri başladı Seçimler yapıldı Meclis-i Mebusan açıldı ittihat ve Terakki Cemiyeti, yönetimde söz sahibi olduAnayasada değişikler yapıldı ve meclisin gücü artırıldı Padişahın yetkileri azaltıldı Temel hak ve özgürlükler genişletildi Parlamenter sisteme geçildi

  31 Mart Olayı
  Mebusan Meclisi’nde farklı görüşlerdeki siyasi partiler arasında anlaşmazlıklar çıktı Meşrutiyete karşı olan kişiler ve siyasi partiler, orduyu ve halkı hükümete karşı kışkırttılar Bu gelişmeler sonucunda İstanbul’daki Avcı Taburları isyan başlattı (13 Nisan 1909) 31 Mart Vakası denilen bu ayaklanmayı padişahın bastıramaması üzerine ayaklanmayı bastırmak üzere Selanik’te bir ordu hazırlandı Hareket Ordusu adı verilen bu ordu Selanik’ten İstanbul’a geldi Bu ordunun Kurmay başkanı Mustafa Kemal
  idiİsyan kısa sürede bastırıldı İstanbul’un güvenliği yeniden sağlandı IIAbdülhamit tahttan indirildi Yerine kardeşi V Mehmet (Reşat) tahta getirildiBu devirde Osmanlı Devleti’ni ittihat ve Terakki Cemiyeti yönetti
  1 Ermeni sorununun sebepleri nelerdir?
  2 Osmanlı Devletinde kuruluştan Tanzimata kadar Ermenilerin durumu nasıldı?
  3 Tanzimat Fermanının getirdiği yenilikler nelerdir?
  4 Islahat Fermanının getirdiği yenilikler nelerdir?
  5 Askerlikte vatan hizmeti uygulaması ne ile getirilmiştir?
  Osmanlı Devletinde Tanzimat ve Islahat Fermanlarının ilan ediliş amaçları nelerdir?
 2. Zarafet
  Üye

  1. Dünya Savaşı ve Osmanlı

  Dünyanın büyük devletlerinin Avrupa’da, Ortadoğu’da, Afrika’da ve Uzakdoğu’da geniş bir alanda ve açık denizlerde, o zamana kadar görülmemiş büyüklükte ve uzun süreli savaşına I. Dünya Savaşı denilmektedir.

  I. Dünya Savaşına yol açan nedenleri şunlardır:

  1-Ekonomik Rekabet ve Sömürgecilik:

  Sömürge edinme ve dış yatırımlarla gelişen ekonomik rekabet, savaşın en önemli sebeplerinden biridir. Sömürgecilik anlayışı, Rönesans’tan sonra Sanayi Devrimi ile önem kazanmış, ham madde ve Pazar arayışı gelişmemiş, ham madde kaynakları zengin ülkelerin sömürge olarak kullanılması arzusunu kamçılamıştır. Öncülüğünü İngiltere’nin yaptığı sömürgecilikte İngiltere’yi Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Rusya gibi ülkeler izlemiştir. Sömürgecilik kervanına ABD’nin de katılmasıyla sömürgecilik anlayışı Pasifik Okyanusuna da egemen olmuştur. Bunun yanı sıra büyük devletlerin çeşitli ülkelerde maden, demiryolu, deniz işletmeleri vb dış yatırımları da vardır.

  2-Avrupa’da Alman-Fransız; Balkanlar’da Rus-Avusturya Rekabeti:

  Avrupa’daki Alman-Fransız anlaşmazlığı savaşın diğer bir nedenini oluşturmaktadır. Alman milli birliğinin kurulması aşamasında Almanlar Fransızları yenmişler ve yer altı kaynakları açısından zengin Alsace-Lorraine’i Fransa’dan almışlardır. Bu tarihten itibaren Fransızlar bunu ulusal bir sorun haline getirmişlerdir.

  Diğer yandan Balkanlarda da Rusya ile Avusturya arasında çekişme vardır. Akdeniz’e açılmak isteyen Rusya, Panslavizm politikasıyla Balkanları nüfuzu altına almak istemektedir. Aynı şekilde Avusturya’da Balkanlarda egemenlik kurmak istemektedir. Çıkar çatışması bu iki devlet arasında şiddetli rekabete yol açmaktadır.

  3-Milliyetçilik:

  1789 Fr. Devrimi ile ortaya çıkan milliyetçilik fikri, ulusal devletler kurma düşüncesini geliştirmiş, bu anlayış daha sonra da Avrupa milletlerinin benimsediği kendi milletini üstün görme politikasının kaynağı olmuştur. Panslavizm, Pan-Germenizm gibi milliyetçi akımların ortaya çıkması bu anlayışın ürünüdür.

  1-Osmanlı Topraklarının Paylaşılması İsteği:

  Osmanlı toprakları üzerindeki nüfuz mücadelesi ve ileride “Hasta Adam” ın mirasının ne şekilde paylaşılacağı meselesi, I. Dünya Savaşına yol açan bir diğer önemli nedendir. XIX. Yüzyıl başlarındaki Rus, İngiliz, Fransız rekabetine, yüzyılın sonlarında Almanya’nın da katılması bu rekabeti hızlandırmıştır.

  2-Hızlı Silahlanma-Militarizm:

  Ulusal birliğini oluşturan Almanya kısa sürede sanayileşmiş ve sanayisinin bir kısmını savaş sanayisine yöneltmiştir. Alman Krupp fabrikalarında büyük toplar, diğer ülkelerini yaptıklarından farklı silahlar yapılırken, tersanelerinde denizaltılar ve savaş gemileri yapılmakta idi. Almanya’nın bu davranışı, diğer Avrupa devletlerini de silahlanma yarışına yöneltmiştir. Bu da militarizmin güçlenmesine ve yönetenlerin yönettikleri halkı savaşa özendirmelerinde etkili olmuştur.

  3-Bloklaşma:

  Almanya milli birliğini kurduktan sonra, dış politikada farklı bir yol izlemiştir. Alman ulusal birliğinin kurucusu Bismarc, Almanya’yı Avrupa’nın karada en güçlü devleti haline getirmek arzusundadır. Bismarc’in bu arzusunu gerçekleştirmesini engelleyecek tek güç Fransa’dır. Çünkü Alman ulusal birliği kurulurken Fransızlar, Almanlara yenilmişlerdir.

  Bismarc, Fransa’nın en kısa sürede kendisini toparlayacağı ve Almanya’dan bu yenilginin intikamını almaya çalışacağı inancındadır. İşte bu inanç Almanya’yı güçlü devletle Fransa’ya karşı Almanya’nın yanına çekme arayışına yöneltmiştir. Böylece dünya devletleri arasında ilk kez gruplaşma hareketi başlatılmıştır. 1860-1890 yılları arasında yapılan antlaşmalarla Almanya, Ç.Rusya’sı, Avusturya-Macaristan’ı yanına almıştır. Bu birliğe “Üçlü İttifak” adı verilmiştir. İtalya da daha sonrada Üçlü İttifaka katılmıştır. 1890’a kadar Üçlü İttifak da her hangi bir çözülme yaşanmamıştır.

  1890’da Almanyada bir taht değişikliği yaşanmış yeni imparatorla Başbakan Bismarc arasında dış politikada ciddi görüş ayrılıkları yaşanmaya başlamış, bu yüzden de Bismarc başbakanlıktan istifa etmiştir. II. Wilhelm döneminde Almanya, Ç.Rusya’sının kendi yanında yer almasını gereksiz görmüş ve 1890da Ç.Rusya’sı ile süresi dolan ve yenilenmesi gereken antlaşma yapılmayarak, Rusya devletlerarası alanda Almanya’nın karşısına itilmiştir.

  Bu durum Rusya’yı 1894’de Fransa ile anlaşmaya yöneltmiştir. Bu birlikteliğe İngiltere’nin de katılmasıyla Üçlü İttifaka karşı “Üçlü İtilaf” bloğu oluşturulmuştur. Zamanla bloklar arasındaki ekonomik rekabet, silahlanma yarışı gerginlik yaratmış, bu gerginlik de I. Dünya Savaşının çıkışında etkin rol oynamıştır

+ Yorum Gönder


1.dünya savaşı başlarında osmanlı devletinin siyasi ve ekonomik durumu,  osmanlı devletinin siyasi ve ekonomik durumu,  1.dünya savaşı sırasında osmanlının ekonomik durumu,  1.dünya savaşı başlarında osmanlı devletinin siyasi durumu,  birinci dunya savasi baslarinda osmanli devletinin siyasi ve ekonomik durumu hakkinda bilgi