+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı devletinin siyasi ve sosyal yapısı hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı devletinin siyasi ve sosyal yapısı hakkında
  Osmanlı devletinin siyasi ve sosyal yapısı hakkında
  KURULUŞ VE YÜKSELME DEVRİNDE OSMANLI KURUMLARI- KÜLTÜR VE UYGARLIK
  DEVLET YÖNETİMİ
  Padişah: Devletin başında Osman Beyin soyundan gelen Bey, Gazi, Han, Hakan, Hünkar Sultan gibi ünvan*larla anılan, hükümdarlar bulunurdu Saltanat babadan oğula geçerdi Büyük şehzade padişah olurdu
  Fatihin hazırladığı Kanunname-i Ali Osmani ile hü*kümdarlık mutlak hale getirildi Bu kanunname ile devle*tin bütünlüğü için kardeş katli gelenek haline geldi Bu gelenek IAhmet tarafından kaldırıldı
  Şehzadeler sancak beyi olarak atandıklarında Lala denilen hocaların bilgileriyle, devlet tecrübesi kazanır*lardı
  I Selim’in, Mısır’ı fethinden sonra Osmanlı padişah*lar Halife ünvanı aldılar Halife Rüy-yı zemin (Dünya hali*fesi), Zıllulahi Filâlem (Allahın yeryüzünde gölgesi), Hali*fet’ül Müslümin (Bütün müslümanların halifesi) sıfat*larını aldılar Böylece Teokratik yetkilere de sahip ol*du*lar
  Tahta gelen padişah, para bastırır, hutbe okutur, kılıç kuşanır ve komşu ülkelere haberciler gönderirdi
  Divan: Devletin siyasi, idari, adli, mali ve diğer konu*larda kararlar aldığı kuruldur Topkapı sarayında Kubbe*altı denilen yerde toplanırdı Son karar padişaha aitti
  Fatih ve diğer padişahlar divan başkanlığını vezira*zama bıraktılar Padişahlar Divan çalışmlarını kafes ar*kasından takip ederlerdi
  Divan üyeleri, kararları birlikte padişaha sunarlardı Vezirazam, daha önce Arz odasında padişaha bilgiler verirdi Divan dağıldıktan sonra vezirazam, Paşakapısı, sonradan Babiâli denilen makamda çalışmasına edvam ederdi
  Divan üyeleri Vezirazam (Sadrazam), Vezirler, Ka*zeskerler, Defterdar, Nişancı, Müftü, Asıl üye olmayan Reisülküttap, Kaptan-ı Derya ve Yeniçeriağası toplantı*lara katabilirdi
  Vezirazam: Padişahın vekili ve divan başkanıdır Padişahın mühürünü taşırdı Padişah, sefere çıkmadı*ğında, orduyu komuta ederdi Bütün işlerden sorum*luydu
  Vezirler: Ulema (bilginler) sınıfından seçilirdi Resmi ünvanları Kubbealtı vezirleridir Divan’da görüşlerini bil*dirirler, padişaha ve sadrazama devlet işlerine yardımcı olurlardı Serdar (Komutan) olarak seferlere katılırlar ve emirlerinde asker bulunurdu Maaş yerie Has denilen toprak alırlardı
  Kazaskerler: Vezirlerden sonraki üyelerdir Önceleri bir kazasker vardı, daha sonra Rumeli ve Anadolu ka*zas*keri olmak üzere sayıları iki oldu Rumeli kazaskeri rütbe ba*kımından daha önde idi Divan’daki büyük hu*kuki davalara bakarlardı Bölgelerindeki kadıların ve mü*derrislerin gö*revlendirilmesini yaparlardı Kazaskerlere Sadr ünvanı verilirdi
  Defterdarlar: Kuruluş döneminde bir defterdar vardı Fatih döneminde Rumeli ve Anadolu Defterdarı olarak sayı ikiye yükseldiiki defterdarlık oluşturuldu Sadra*zamla birlikte devletin mali işlerine bakardı Başdefter*darın onayı olmadan harcama yapılamazdı Rumeli def*terdar, Kazaskerlerden sonra gelen üye idi
  Nişancı: Devletlerarası yazışmalarla ilgilenirdi Fer*man ve beratlar üzerine padişahın tuğrası (imzası)’nı çe*kerdi Has, zemet, tımar defterlerini tutar, bunların dağı*tımına bakardı Kanunları çok iyi bilirlerdi, gerekti*ğinde Divan’a bilgiler verirlerdi
  Müftü: Divan kararlarının İslam dinine uygun olup olmadığı konusunda fetva verirdi Halife ünvanını alın*ma*sından sonra önemleri arttı Resmi bir makam olarak, müftülüğün ne zaman kurulduğu belli olmamakla bera*ber, devletin başlangıcından beri, divan çalışmalarında yer almıştır Kanuni devrinde Şeyh-ül İslam adı verilmiş olup sadrazama eşit sayılmıştır
  Reisülküttap: Doğrudan divan üyesi değildi XVII yy’dan sonra önemi arttı Katipler sınıfından bilgili kişiler arasından seçilirdi Devletin gizli yazışmalarını yapardı Zamanla dış ilişkilerle ilgili görevleri yerine getirdiler
  Kaptan-ı Derya (Kaptanpaşa): Deniz kuvvetlerinin başkomutanıydı Donanma ve denizcilikle ilgili işlerden sorumlu idi İlk zamanlarda devlet içerisinde makam ola*rak yeri Anadolu beylerbeyinden sonraydı XVI yy’ın ikinci yarısıda, vezir rutbesiyle Divan üyesi oldu
  Yeniçeriağası: Yeniçeri ocağının amiriydi Ve*zir rüt*besini almışsa, Divana katılırdı Vezir değilse top*lantıya katılmaz, padişahla doğrudan görüşürdü
 2. Acil

  Osmanlı devletinin siyasi ve sosyal yapısı hakkında isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


osmanlı devletinin siyasi sosyal ve kültürel durumu,  osmanlı devleti siyasi sosyal ve kültürel durumu,  osmanlı devletinin sosyal siyasi ve kültürel durumu,  osmanlı devletinin siyasi yapısı,  osmanlı devletinin 16.yüzyıldaki siyasi sosyal ve kültürel durumu,  osmanlının siyasi sosyal ve kültürel durumu