+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlıda Eğitim-öğretim, dil ve edebiyat Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlıda Eğitim-öğretim, dil ve edebiyat
  Osmanlıda Eğitim-öğretim, dil ve edebiyat  osmanl-da-e-itim.jpg.


  Eğitim ve öğretim kurumu olan medreseler de diğer kurumlar gibi XVII. ve XVIII. yüzyıllarda gerilemeye başladı. Medreselerde okutulan müspet ilimlerin sayıları gittikçe azaldı.

  Rüşvet vererek müderris olma, öğretimin seviyesini düşürdü. Aynca, gereksiz yere medreseye yapılan müdaheleler, medresenin itibarını zedeledi.

  Bütün bu olaylar medresenin bozulmasına sebep oldu. Bu yüzden müderrisler yeni eserler meydana getiremediler. Çünkü müderrisler eskiden olduğu gibi hakkıyla değil, rüşvet ve torpille müderris unvanını alıyorlardı. Çocuk yaştaki kişilere de müderrislik unvanı verilmeye başlandı. Böylece beşik uleması denen bir grup meydana geldi. Üstelik bunlara maaş da bağlanıyordu.

  Ulema sınıfı kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen, cahil kişilerden meydana gelen bir topluluk halini aldı. XVII. yüzyılda Kadızadeliler adıyla anılan büyük bir grup müspet ilimlerin öğrenimini günah sayıyordu. Bütün bunlara rağmen bu dönemde de büyük ulemalar yetişmiştir. Matbaanın açılması hakkında fetva veren Şeyhülislam Abdullah Efendi bunlardan biridir.

  Ulemalar, çoğu zaman çıkarları zedelenecek diye yapılmak istenen birçok ıslahat hareketine karşı çıkmışlar, halkı ve Kapıkulu Ocakları’nı isyana teşvik etmişlerdir.

  Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra eğitim ve öğretimde birliğin sağlanması için Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı. Böylece Tanzimat döneminde başlayan eğitimdeki ikilik, Cumhuriyet döneminde son buldu. Karanlık zihniyetti birtakım kişiler Atatürk inkılaplarına karşı çıkmaya çalışmışlarsa da Türk milletinin büyük tepkisi karşısında hezimete uğramışlardır.

  Medreselerde uygulanan programlar zamanla ihtiyacı karşılayamaz hale geldi. Gerileme döneminde uygulama alanı olmayan bilgilerin verildiği medreseler, giderek müspet ilimlerden uzaklaşmıştı. Bu durumu gören bazı padişahlar medreselerin yanında yeni yeni teknik okullar açtılar. Bu okullarda, matematik, fizik ve mekanik gibi dersler okutulmaya başlandı. Avrupa’dan konularında uzman öğretmenler getirtilerek bu okullarda ders vermeye başladılar.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Osmanlıda Eğitim Ve Öğretim

  Osmanlı’da eğitim ve öğretim oldukça gelişmiştir. Görev ve sorumluluklarını bilen insanlara karşı saygılı hoşgörülü bilgili insanlar yeşermek amacıyla medreseler kurulmuştur.

  Medreselerde dini bilimlerin yanında pozitif bilimler de okutulmaktaydı. Medreselerin yanında cami saray okullar ve konaklarda da yapılmaktaydı.

  Günümüz orta ve yüksek eğitim kurumları düzeyinde olan medreselerin yakınında kütüphane imaret gibi yapılarda yer almıştır.
  İlk medrese Orhan Bey döneminde İznik’te açılmıştır. Daha sonraki dönemlerde çeşitli bölgelerde de medreseler açılmıştır. Fatih döneminde açılan Sahn-ı Seman medresesi ile Kanuni döneminde açılan Süleymaniye Medreseleri ünlüdür.
  Osmanlı’da medreseler vakıflara bağlanmıştı. Medreselerde eğitim parasız olupeğitim görenlerin yiyecek ve giyecekleri vakıflar aracılığıyla karşılanmaktaydı.

  Osmanlılar döneminde medreselerde yetişmiş birçok bilim adamı vardı. Matematik fizik coğrafya astronomi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapmaktaydılar.

  Medreseler 17.yy’dan itibaren bozulmaya başlamıştır. Rüşvet ve istismarın artmasımüderrisliklere hak etmeyen bilgisiz insanların gelmesi eğitim düzeyinin düşmesine neden olmuştur.

  ENDERUN

  Devlet memuru yetiştirmek amacıyla sarayda açılan okula “Enderun” denir.
  Enderun Okulu II. Murat zamanında kurulmuştur. İlk olarak Edirne sarayında açılan Enderun yükselme döneminde Topkapı Sarayında eğitime devam etmiştir.
  Gayrimüslim çocuklar küçük yaşlarda alınarak Türk gelenek ve göreneklerini İslam dinini öğrenmek amacıyla Türk ailelerinin yanına verilmiştir. Daha sonra bu çocuklar Acemi Ocağına alınırlardı. Acemi Ocağındaki eğitimden sonra zekibecerikli olanlar Enderun’a alınırdı.

  Enderun’da iyi bir eğitim alanlar önce saray hizmetlerinde çalışırdı. Daha sonra önemli devlet adamları olurlardı. Osmanlı’da birçok sadrazam vezir komutan Enderun’da yetişmiştir.
  Enderun 1909 yılında kapatılmıştır.

+ Yorum Gönder


osmanlıda eğitim,  osmanlıda medreseler,  osmanlıda medrese,  OSMANLI DÖNEMİNDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM,  osmanlıda medrese eğitimi,  osmanlı eğitim kurumları