+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Haricilik Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Haricilik Nedir
  Haricilik Nedir

  Haricilik hakkında bilgi  İslam tarihinde ortaya çıkan ilk mezheptir. 656 yılında yapılan Sıffin Savaşı sonrasında, Hz. Ali’nin mi, yoksa Muaviyenin mi halife olacağına hakemlerin karar vermesine Hz. Ali’nin müsade etmesi Hz. Ali’nin ordusundaki bazı askerlerin tepkisine yol açmış ve bu mezhep kurulmuştur
 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Haricilik Nedir Genel Bilgi

  Tarihçilerin İslam tarihinde ortaya çıkışını, Sıffin savaşında (37/657) hakem meselesinin ortaya atılışına bağladıkları fırka. Bu parti mensupları tavizsiz, sert ve fanatik davranışlarıyla dikkati çekmişlerdir.


  Tarihlerde bu parti mensuplarına Harici, Havaricden başka isimler de verilmekle beraber, böyle isimlendirilmelerinin sebebi insanlardan, dinden (itirazsız kabul edilen), özellikle Hz.Ali’den uzaklaşmış, bunlara yabancılaşmış görülmeleridir. Kendilerine verilen diğer isimlerden biri Sıffin’de tahkimi reddetmelerini ifade bakımından muhakkime, diğeri ise Sıffin’den sonra Hz.Ali’yi bırakarak Harura’da toplandıklarını belirtmek üzere Haruriyyedir. Hariciler ise kendilerine bir tek ismi uygun görmüşlerdir. Bu da kendilerini Allah’a satanlar anlamına gelen şurattır. Bu fırka bir fikir bölünmesinden, görüş ayrılığından vücud bulmuştur.

  Nitekim ilk ve muahhar tarihçilerin de tespit ettikleri gibi, Havariç, Sıffin savaşında (37/657) tahkimi kabul etmesinden ötürü Ali b.Ebi Talib’den ayrılanların oluşturdukları bir fırkadır; ayrılışın temelinde ise sebep olarak Nebi’nin hilafeti konuşımda bir fasıla vererek insanların hükmüne başvurmanın doğru sayılamayacağı görüşü bulunmaktadır.

  Bu görüş kalın çizgileri bakımından meseleyi doğru olarak aydınlatmakla beraber bazı tarihçiler de, meseleyi bu yönleriyle kabul ettikten sonra Sıffin öncesi bazı olayların gözden uzak tutulmaması kanısındadırlar. Bu işaret edilen olayların araştırılması kesin bir neticeyi gözler önüne sermektedir: Bazı zaruretleri, kabilelerin anlayış farklılıklarını kendi davranışları bakımından istikametlendirici saymayan kimseler Kurân’ın lafzına her şeyden fazla önem tanıyarak, ona bağlı bir hayat anlayışı içinde Hariciler adı ile bir araya gelmelerine yol açmıştır. Bu zümreye, başlangıçta siyasi olan niteliğine karşılık, daha sonraki olaylar dini bir nitelik getirmiştir.

  Şu da var ki, ilk çıkışlarında, tahkimi oldukça yanlış bir anlayışla dinden uzaklaşma niteliğinde değerlendiren ve iyiliği emretme, kötülüğü yasaklama ilkesini hiçbir yoruma tabi tutmadan hareketlerinin değişmez temeli sayan Hariciler aradan 30 yıl kadar bile bir zaman geçmeden, yani kısa sayılabilecek bir sürede kendi aralarında da anlaşmazlığa düşmüş, 65/684 yılında, liderlerinin adlarına göre Ezrakiyye (Ezarika), Necdiyye (Nacedat), Sufriyye ve İbadiyye olmak üzere dört ana fırkaya ayrılmışlardır. Bazı tarihçilere göre, Hariciliğin oluşma şekli ve sebepleri dikkatle gözden geçirildiğinde bu bölünmenin kaçınılmazlığı hükmüne varmamak kabil değildir.

+ Yorum Gönder