+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Kısa özet Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Kısa özet
  osmanlı devleti yükselme dönemi kısa özeti hakkında 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönem Hakkında Kısa Bilgi

  1. AMASRA'NIN ALINMASI (1459):Cenevizliler'in elinde bulunan Amasra kuşatıldı. Ce-nevizli'ler şehri teslim ettile
  r.
  2. İSFENDİYEROĞULLARI (CANDAROĞULLARI) BEYLİĞİNİN YIKILMASI (1460) :İsfendiyar Beyi, İsmail Bey savaşa gerek görmeden Sinop'u Osmanlılara verdi. İsmail Bey'e de Balkanlar'daki Filibe sancağı dirlik olarak verildi.
  3. TRABZON RUM DEVLETİNİN YIKILMASI (1461):Trabzon Rum Devleti, Dördüncü Haçlı seferi sıra¬sında İstanbul'dan kaçan Rumlar tarafından 1204 yılında ku-rulmuştu.Trabzon Rum kralı Davit Kommen Akkoyunlu hü¬kümdarı Uzun Hasan'a güvenerek vergiye bağlanmayı kabul etmeyince, Trabzon denizden ve karadan kuşa-tıldı. Uzun Hasan'dan yardım alamayan kral şehri Fatih'e tes¬lim etti.
  4. KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİNİN YIKILMASI:Karaman Beyliğinde yönetim için ça-tışmalar olmak¬taydı. Fatih, Karaman Beyi olmak isteyen Pir Ahmet'e yardım etti. Beyliğin başına geçen Pir Ahmet Osmanlı egemen¬liğini kabul etti.Pir Ahmet, Osmanlı – Venedik savaşından yararla¬na¬rak, Osmanlılara verdiği yerleri geri almak istedi. Os¬manlılara karşı Venediklilerle anlaştı.Fatih, çıktığı seferde Konya ve Karaman yörelerini aldı. Osmanlıla-rın Anadolu'da en güçlü rakibi ortadan kalktı. Pir Ahmet, Uzun Hasan'a sığındı. Osmanlı Akko¬yunlu ilişki¬leri bozuldu. Bir kısım Karaman beyleri Aksa¬ray, Niğde ve İçel yörelerinde etkinliklerini sürdür¬meye çalıştı. II. Bayezıd bu beylerin çalışmalarına son verdi (1487).
  5. OTLUKBELİ SAVAŞI (1473):Akkoyunlu devleti Doğu Anadolu'da kurulmuştur. Devletin sınırı Maveraünnehire kadar genişlemişti. Uzun Hasanın, Trabzon Rum devletini ve Anadolu beylerini, Osmanlılara karşı desteklemesi, ilişkilerin bo¬zulmasına neden olmuştu. Uzun Hasan'ın Tokata gir¬mesi ve Karaman – Akkoyunlu ordularının Akşehir'i al¬mak istemeleri, Fatih'in harekete geçmesine neden oldu. Erzincan yakınlarında yapılan Otlukbeli Savaşını Fatih kazandı (1473).Akkoyunlu Devletinde, Otlukbeli savaşından sonra ik¬tidar mücadelesi başladı. Bunun sonucunda Akkoyunlu devleti parçalandı. Yerine Safevi devleti ku¬ruldu.
  6. OSMANLI – MEMLÜKLÜ İLİŞKİLERİYıldırım Beyazıt'ın, Memlüklü himayesindeki, Dulkadir Beyliğinin topraklarını alması sonucu ilişkiler bozulmuştu. Çünkü, Memlüklü devletinde Dulkadir Beyliği'ni toprakla¬rını alma amacındaydı.Fatih Hac yolundaki su kuyularını onararak kutsal topraklarda etkinlik göstermek istedi. Memlüklüler, Fatih¬'in isteğini iç işlerine mü¬dahale saydılar. Bunun so¬nu¬cunda ilişkiler bozuldu.Memlüklüler, Çukurova'da Osmanlı ordusunu yenil¬giye uğrattı.

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Kısa özet.jpg

  DENİZLERDE GELİŞMELER

  1. EGE ADALARI'NIN FETHİ VE OTRANTO SEFERİ

  Çanakkale Boğazına hakim olan Cenevizlilerin yöne¬timindeki İmroz, Taşoz, Limni, Bozcaada, Semadirek alındı. Böylece Çanakkale boğazının güvenliği sağlandı.
  Gelibolu'da tersaneler yapıldı. Boğazın her iki tara¬fına istihkamlar yapıldı.
  Adriyatik denizindeki Ayamavra, Kefalonya ve Zanta adaları alındı. Bu fetihlere karşı çıkan Na-poli Krallığına ait olan Otranto limanı alındı. Fatih'in ölümü üzerine do¬nanma geri çağırılınca Otranta tekrar Napoli Krallığının eline geçmiştir.


  KIRIM HANLIĞI'NIN BAĞLANMASI
  Kırım hanlığında iktidar mücadelesi vardı. Karadeni¬zin kuzey sahillerinde Ceneviz kolonileri bulu¬nuyordu. Moskova prensliğinde ileride tehlike yaratabi¬lirdi. Bu ne¬denlerden dolayı Kırım hanlığı Osmanlı ida¬resine bağ¬landı. Ceneviz kolonilerine son verildi.
  Karadeniz kıyıla¬rına ulaşan doğu ticaret yolları Osmanlıların eline geçti. Karadeniz Osmanlı gölü haline geldi. Kara-deniz kıyıla¬rındaki İpek yolu tamamen Osmanlının eline geçti.

  II.BEYAZIT DÖNEMİ (1481 – 1512 )
  II. Bayezıt, İshâk Paşa ve yeniçerilerin yardımıyla padişah oldu. Sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa, Cem'i padişah yapmak istiyordu. Fakat başarılı olamadı. Bu olaydan sonra iktidar müca-delesi başladı.
  CEM OLAYI:
  Temel neden, veraset sisteminde belirli bir seçim usulünün olmamasıdır.
  Cem, yapılan savaşı kaybetti, Karaman beylerine ve daha sonra Memluklulara sığındı. Cem Rodos'a gidip bu¬radan da Rumeliye geçip kuvvet toplayarak İstanbul'a yürümeyi düşündü. Rodos şovalyeleri Cem'i tutuklaya¬rak Fransa'ya götürdüler. Fransa ve Papalık Osmanlı üze-rinde Haçlı baskısı kurdular. Fransa kralı Osmanlılara karşı yapacağı haçlı seferinde Cem'den ya¬rarlanmayı düşündü. Cem Fransa kralıyla Napoliye gel¬diğinde öldü.

  OSMANLI – MEMLÜKLÜ İLİŞKİLERİ
  Fatih zamanında başlayan sorunlar ve Cem olayın¬dan dolayı ilişkiler bozulmuştu. Memlükler Çukurova çev¬resinde Osmanlı ordularını yenilgiye uğrattı.
  Tunus sul¬tanının teklifiyle barış yapıldı. Adana ve Tarsus kale¬leri Mekke ve Medine evkafına ait olduğundan Memlüklülere bırakıldı (1491).

  ŞAHKULU AYAKLANMASI (1511)
  Safevi sultanı Şah İsmail Anadoluda ege¬menlik kur¬mak için din adamlarını Anadolu'ya göndermişti. Bunlar¬dan Şahkulu, Antalya ve göller yöresinde isyan çıkardı. İsyan zor bastırıldı. Ayaklanmalara katılanlar Ege deni¬zindeki Modon ve Koron adalarına sürüldü (1511).

  OSMANLI – VENEDİK İLİŞKİLERİ
  Venediklilerin elindeki Moradaki yerler ile İnebahtı ve Navarin limanları alındı. Bu fetihler II. Beyazıt zamanın¬daki tek önemli toprak kazancıdır.

  Not: Endülüs müslümanları Haçlı katliamıyla karşı¬laşmışlardı. Bunlara yardım edildi. Müs-lümanlar Kuzey Afrika'ya taşındı.

+ Yorum Gönder