+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Ile Ilgili Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Ile Ilgili Sorular
  osmanlı devleti yükselme dönemi ile ilgili sorular örnekleri 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Hakkında Sorular


  1.Osmanlı Devleti'nde Hıristiyan kentlere, Ahi örgütlerindeki din adamları yerleştirilirdi. Müslüman beyler de fethedilen yerlere cami ve medreselerin yanısıra çarşı ve kervansaray kurmaya önem verirlerdi.

  Buna göre;
  I.Hristiyanların Müslüman olmaya zorlandığı
  II.Yönetimde görev almak için Müslüman olma şartı-
  nın kaldırıldığı
  III. İslamiyet'in tanıtılıp öğretilmesine önem verildiği yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III


  2. Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi'nde bir yandan Bizans'la ve Balkanlardaki devletlerle savaşıp Batı yönünde genişlerken diğer yandan da Anadolu'daki beyliklerle de mücadele ederek egemenliği altına almaya çalıştı. Osmanlıların beyliklere yönelik bu politikası;
  I.Türk siyasi birliğini gerçekleştirme
  II.Türk-lslâm kültürünü yayma
  III.Hristiyan güçlerin desteğini sağlama
  hedeflerinden hangilerinin gerçekleştirilmek istendi-ğinin kanıtı olarak ileri sürülebilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  O) II ve III E) I, II ve III


  3. Osmanlı'nın kuruluş yıllarında, Marmara Denizi'nin Güney kıyıları; İznik, İzmit, Bursa alınmış, Çanakkale boğazı aşılıp Gelibolu'ya yerleşilmiş, oradan da Trakya'ya akınlar başlatılmıştı. Edirne'nin alınmasıyla Bizans'ın Avrupa ile bağlantısı kesilmiş, baskı altına alınmıştır. Bu gelişmeler,
  I.Osmanlı Devleti'nde fethedilen yerlerin fetheden ko mutana verilmeye başlandığı
  II.Fetih politikasının Anadolu ve Rumeli'de devam et tiği
  III. Bizans Devleti'nin Osmanlı egemenliği altına alındığı yargılarından hangilerinin kanıtı sayılabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) II ve III


  4. Anadolu'da Şii faaliyetlerini ve isyanlarını siyasal çıkarları için destekleyen, Safevi Devleti'ne karşı Yavuz Sultan Selim doğu seferine çıkmıştır.
  Bu bilgilerden hareketle,
  I.Osmanlı Devleti'nde mezhep birliğinin olmadığı
  II.Osmanlı ve Safevi Devletleri arasındaki sorunların sadece dinsel nedenlerden kaynaklandığı
  III.Anadolu'da halkın Osmanlı yönetiminden memnun olduğu
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III

  5. Osmanlı Devleti'nin;
  I.Bereketli topraklara egemen olması
  II.Merkeziyetçi bir yönetim anlayışını benimsemesi
  III.Güçlü ve disiplinli bir ordu kurması
  IV.Bizans'a sınır olması
  V.Hoşgörülü ve adaletli yönetim anlayışı
  gibi özelliklerinin aşağıdakilerden hangisine zemin hazırladığı söylenemez?
  A)Fethettikleri yerlerdeki halkın isyan etmemesine
  B)Osmanlı'nın kısa sürede büyüyüp, güçlenmesine
  C)Refah düzeyinin yükselmesine
  D)Sınırların hızla genişlemesine
  E) Veraset sisteminin netleştirilmesine

  6. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda izlediği fetih politikasının bir özelliği de; ele geçirilen yerlerin prensleri ve senyörlerinin yerlerinde bırakılmasıydı. Bunlar Osmanlı'ya bağlılıklarını göstermeleri karşılığında devletlerini kendi geleneklerine göre yönetebilmişler, hatta aralarındaki kan davalarının bitmesi için de Osmanlı yöneticilerinin yardımını almışlardır.
  Buna göre Balkanlarla ilgili olarak;
  I.Osmanlı Devleti'nin yerel güçlerden yararlandığı
  II.Siyasal birliğin Osmanlılarca bozulduğu
  III.Balkanlarda siyasal istikrarın Osmanlılarca sağlan dığı
  IV. Osmanlı egemenliğinin barış yoluyla kurulduğu yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
  D) I ve III E) II ve IV
  7. Ali Kuşçu Semerkant'ta aldıği eğitimden sonra oradaki rasathanenin başına geçti. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından Osmanlı ile aralarında elçi olarak kullanıldı. Fatih'in ona hayran olması ve onu İstanbul'a çağırması üzerine elçilik görevini tamamlayınca İstanbul'a yerleşti. Ayasofya Medresesi'nde müderrislik yaptı.
  Buna göre;
  I.Fatih bilim adamlarını korumaktadır.
  II.Akkoyunlu-Osmanlı Savaşları uzun sürmüştür
  III.Akkoyunlular bilime önem vermişlerdir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III


  8. Sokullu Mehmet Paşa Dönemi'nde;
  I.Don- Volga (İtil) Kanal projesi
  II.Süveyş Kanalı projesi
  III.Marmara Denizi, iznik Körfezi, Sapanca Gölü ve Sa karya Irmağı Kanal projesi yapılmış ancak hayata geçirilememiştir.
  Buna göre, Sokullu Mehmet Paşa'nın;
  I. İpek ve Baharat yollarına yeniden işlerlik kazandırma
  II.Kırım'ı Türkleştirme ve islamlaştırma
  III.Rusların Karadeniz'e inmelerini engelleme hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istediği savunulabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I ve III


  9. Aşıkpaşazade, Karacahisar kentine bir kadı atanması üstüne çıkan tartışmada, Osman Bey'in ağzından çıkan şu sözleri aktarmıştır: "Ben, kılıcımın ucuyla fethettim bu kenti. Buraya kavuşmaya Selçuklu sultanından ne diye izin isteyecekmişim? Ona, sultan olma onurunu veren Tanrı, bana da cihat yoluyla han olma onurunu verdi."
  Buna göre Osman Bey'in Osmanlı Devletinin temelini aşağıdakilerden hangisine dayandırdığı söylenebilir?

  A)Fetih politikasına
  B)Türkleri üstün görme anlayışına
  C)Laik yönetim anlayışına
  D)Hanedanı yönetime ortak etme anlayışına
  E) Hıristiyanların Müslümanlaştmlmasına


  10. Osmanlı Devleti'nde;
  - Yıldırım Bayezıt ile Timur arasında Ankara Sava- şı'nın yapılması
  - II. Bayezıd'ın Cem Sultan ile mücadele etmesi gelişmeleri birlikte düşünüldüğünde, bu olayların;

  I. Bizans'ın fethinin gecikmesi
  II.Balkanlardaki ilerleyişin durması
  III.Dış politikadaki etkinliğin azalması
  sonuçlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III

+ Yorum Gönder