+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi ıslahatları Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi ıslahatları Hakkında Bilgi
  osmanlı devleti yükselme dönemi ıslahatları hakkında bilgiler 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Islahatları İle İlgili Bilgi

  Osmanlıda Islahat


  Osmanlı tarihinde gerileme döneminde başlatılan, 19. yüzyılın başlarından itibaren daha çok Batı örneğine göre girişilen yenileşme ve ilerleme atılımları.

  Osmanlı Devleti Islahatları
  Devlet kurumlarındaki bozulmalar nedeniyle Osmanlı devlet adamları imparatorluğu eski güçlü dönemlerine döndürmek ve duraklamadan kurtarmak amacıyla kurumlarda bazı düzenlemeler yapmışlardır.
  Osmanlı tarihinde ilk ıslahat hareketleri XVII. yüzyılda başlamıştır.
  Bu dönem ıslahatları padişahlar ve sadrazamlar tarafından yapılmıştır.

  Kuyucu Murat Paşa ve Tiryaki Hasan Paşa Islahatları
  Ahmet Dönemi sadrazamları olan bu kişiler, Anadolu’daki Celali İsyanları’nı şiddet ve baskı yoluyla ortadan kaldırarak merkezi otoriteyi arttırmaya çalışmışlardır.  I. Ahmet Islahatları (1603 – 1617)
  Veraset sisteminde değişiklik yaparak, padişahlığı hanedanın en yaşlı ve en tecrübeli üyesine, “Ekber ve Erşed (aklıselim)” olmak şartıyla vermiştir.
  Bundaki amaç; kardeşler arasındaki taht mücadelelerini önlemektir


  II. Osman (Genç) Islahatları (1618 – 1622)
  Islahat hareketlerine girişen ilk Osmanlı padişahı olarak kabul edilmektedir.
  Saray dışı evlilik yaparak (Şeyhülislam’ın kızıyla), haremden evlenme geleneğini yıktı.
  İlmiye sınıfının yetkilerini kısıtladı.
  Şeyhülislamın kadı ve müderris tayin etmesini yasakladı. Merkezi otoritesini güçlendirmeye çalıştı.
  Kadı ve müderrislerin fazla ödeneklerini kıstı.
  Sosyal durumu düzeltmek için halk ile devlet arasında güven ortamını oluşturmaya çalıştı.
  Başkenti İstanbul’dan kaldırarak, nüfusunun büyük çoğunluğu Türklerden oluşan Anadolu’ya taşımak istemiştir (ilk defa)
  1620 Hotin (Lehistan) Seferi’nde disiplinsizliklerini gördüğü Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak istemişse de bu durum hayatına mal olmuştur.

  IV. Murat Islahatları (1623 – 1640)
  1623 yılında 11 yaşında padişah oldu. Devlet yönetimi Yeniçeri Ağaları ve valide sultanların elindeydi. Devlet yönetimini eline aldıktan sonra, şiddete dayalı bir yönetim uygulamıştır.
  Saray kadınlarının yönetim işlerine karışmalarını önlemeye çalışmıştır.
  Şiddet ve baskıya dayalı olarak ıslahat yaptı.
  İçki ve tütünü yasakladı. Gece sokağa çıkma yasağını getirdi.
  Orduda düzenlemeler yaptı. Yeniçerilerin eğitimine önem verildi.
  Yeniçerilerle işbirliği yapan Sadrazam ve Şeyhülislam’ı öldürttü.
  Ekonomiyi düzeltmeye çalıştı. Ayarı düşük akçeyi kaldırdı.
  Devletin Duraklama sebeplerini tespit için, devlet adamlarından raporlar istedi.
  Bunların içerisinde en önemlisi, Koçi Bey Risalesidir. Bu raporda devletin asıl bozulma nedenleri; eski düzenden uzaklaşma değil, gelişmelere ayak uydur ulamaması olarak vurgulanmıştır.
  IV. Murat, Koçi Bey Risalesi’ndeki tavsiyeleri uygulayamadan vefat etmiştir.

  Kemankeş Kara Mustafa Paşa Islahatları
  Sultan İbrahim Dönemi sadrazamlarındandır.
  Mali alanda ıslahat yapmaya çalışmıştır.
  Saray harcamalarını kıstı. Para ayarlarını düzeltmeye çalıştı.
  Yeniçeri Ocağı’nda sayım yaptırdı. Haksız alınan maaşları engellemeye çalıştı.
  Tımar sistemini düzeltmeye çalıştı.
  Çalışmaları bazı çevrelerin çıkarlarına dokunduğu için idam edilmiştir.  Tarhuncu Ahmet Paşa Islahatları
  IV. Mehmet (Avcı Mehmet) Dönemi sadrazamlarından olan Tarhuncu, mali alanda ıslahat yapmıştır.
  Maliyeyi düzeltmek amacıyla; saray masraflarını kısmıştır, günümüz anlamındaki ilk denk bütçeyi hazırlamıştır.
  Çalışmaları bazı çevrelerin çıkarlarına dokunduğu için idam edilmiştir

  prülü Mehmet Paşa Islahatları
  Osmanlı Devleti’nde 1656 – 1691 yılları arasına “Köprlüler Dönemi” denmiştir. Bu dönemde Köprülü Mehmet Paşa, Fazıl Ahmet Paşa, Fazıl Mustafa Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Amcazade Mustafa Paşa görev yapmıştır.


  IV. Mehmet Dönemi sadrazamlarından olan Köprülü Mehmet Paşa, bazı şartlar öne sürerek sadrazamlığa gelen ilk devlet adamıdır.
  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Islahatları:
  prülü Mehmet Paşa'nın damadıydı.
  Devlet işlerinde yetenekli ve kabiliyetliydi.
  En önemli amacı Viyana’yı almaktı. II. Viyana Kuşatmasını (1683) yapmış, başarısız olunca da idam edilmiştir.

+ Yorum Gönder