+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda II. Murat Hayatı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  II. Murat Hayatı Hakkında Bilgi
  II. MURAT (1421 - 1451)

  Çelebi Mehmet'in 1421'de ölümü üzerine yerine oğlu II. Murat geçmiştir. Tahta çıktığı zaman devletin iç durumu oldukça karışıktı. İlk olarak Bizans'ın serbest bıraktığı amcası Çelebi Mustafa ile uğraşmak zorunda kalan II. Murat, amcasının Anadolu'ya geçerek taht kavgası başlatması üzerine 1422'de onu öldürerek bu sorunu çözümlemiştir.

  Ancak aynı günlerde kardeşi Şehzade Küçük Mustafa da İznik'te ayaklanınca ülke oldukça karışmıştı. II. Murat bu ayaklanmayı da bastırarak yerini sağlamlaştırmıştır. 2. Ömer
  Devamlı Üye

  İstanbul Kuşatması (1422)

  Bizans'ın bu ayaklanmalara ve taht kavgalarına karışması üzerine gözdağı vermek amacıyla İstanbul kuşatılmış ancak Anadolu'daki huzursuzluk nedeniyle başarılı olunamamıştır.
 3. Ömer
  Devamlı Üye
  Anadolu'daki Gelişmeler

  Osmanlı Devleti'nin son yıllarda yaşadığı iç karışıklıklardan faydalanmak İsteyen Anadolu Türk Beylikleri üzerine sefere çıkan II. Murat; Germiya-noğulları, Menteşoğulları, Hamitoğulları ve Aydı-noğulları Beyliklerine son vermiştir. Özellikle Ka- ¡5 ramanoğuları ile yoğun savaşlar yapılmış, yenilen c Karamanlılar barış istemek zorunda kalmışlardır.

  Osmanlılar bu dönemde bir taraftan Anado- ^ lu'yla uğraşırken, Balkanlar'daki saldırılar karşısında da barış zemini aramıştı. Böylece yapıcı bir * politika izleyen Osmanlılar, Anadolu'nun yanı sıra Balkanlar'da da kalıcı olacağının işaretini veriyordu
 4. Ömer
  Devamlı Üye
  Balkanlar'daki Gelişmeler

  Osmanlı sularındaki ticari kazançlarını korumayı amaçlayan Venedikliler bir dönem Osmanlılarla iyi ilişkiler kurmuştu. Ancak Osmanlılar Ege ve Adriyatik'te hâkimiyet kurmaya başlayınca harekete geçmişlerdir. 1425'de başlayan Osmanlı - Venedik savaşlarının sonunda Selanik fethedilmiştir (1430). Bu savaşlarda Venediklilere Almanlar ve Macarlar da yardım etmişlerdir. Osmanlı - Venedik savaşları devam ederken Karamanoğuları da Anadolu'da Osmanlı topraklarına karşı saldırılarda bulunuyordu.

  Macarlarla başarısız süren savaşlar II. Murat döneminin başlıca gelişmesidir. Osmanlılara karşı Balkan devletleri büyük bir ittifak kurarak siyasi oyunlar oynamaktalardı. Osmanlılar bu ittifak karşısında gerileyince Balkan devletleri bu durumdan hemen yararlanmaya çalışmışlardır. Oluşan Haçlı birliği İzladi-Derbendi'de Osmanlı ordusunu pusuya düşürmüştür. Sonuçta Macarlarla 1444 yılında antlaşma imzalanmıştır.

 5. Ömer
  Devamlı Üye
  Edirne - Segedin Antlaşması (1444)

  Macarlarla yapılan başarısız savaşlar üzerine imzalanan antlaşmaya göre;
  • İki taraf birbirleriyle 10 yıl süreyle savaşma-yacaktır.
  • Sırbistan'a bağımsızlık verilecektir.
  • Eflak, Macaristan'ın koruyuculuğuna bırakılacaktır.
  • Tuna Nehri iki ülke arasında sınır olacaktır.
  • Antlaşma 15 yıl süreyle geçerliliğini koruyacaktır.

  Edirne - Segedin Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da imzaladığı ilk antlaşmadır. Osmanlı için ağır koşullar içerse de uzun vadede düşünüldüğünde Osmanlının toparlanmasına fırsat tanıyacaktır (Tıpkı İslam Tarihi'nde gördüğümüz Hudeybiye Barış Antlaşması'nda olduğu gibi). Ayrıca Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da belirleyici ilk sınırı da bu antlaşma ile çizilmiştir. Balkan devletleri ise yeni bir Haçlı birliğinin oluşturulması amacıyla harekete geçeceklerdir.

  Edirne - Segedin Antlaşmasından hemen sonra II. Murat tahtı, oğlu II. Mehmet'e (Fatih) bırakmıştır.

 6. Ömer
  Devamlı Üye
  Varna Savaşı (1444)

  Çocuk yaşta tecrübesiz bir hükümdarın Osmanlı tahtına çıkması Avrupalıları harekete geçirmişti. Kardinal Cesarini, Macar Kralı VVladislav'ın Edirne-Segedin Antlaşması'nda ettiği yeminin geçersiz olduğunu söyleyerek Papa adına bu yeminini bozduğu ilan edince Macaristan, Polonya, Almanya, Fransa ve Venedikliler Osmanlılara karşı bir Haçlı birliği oluşturmuşlardır. Bunlara Eflak Prensliği, Bosna Krallığı ve Dubrovnik (Hırvat) Cumhuriyeti de eklenince oldukça kalabalık bir haâle gelmişlerdir. Haçlı. Ordusu 1444'de Karadeniz'e doğru ilerleyerek Varna'ya ulaşmıştı. Bunun üzerine Edirne'de toplanan Osmanlı Saltanat Şur'ası II. Murat'ın yeniden tahta çıkmasını istemiş ancak reddedilmiştir. Sonunda II. Mehmet babasına "Eğer padişah ben isem emrediyorum, gelip ordumuzun başına geçin. Yok eğer siz iseniz gelip devletinizi koruyun" deyince Manisa'dan Edirne'ye gelen II. Murat ordunun başına geçmiştir.

  Tuna'ya doğru ilerleyen Osmanlı ordusu ile Haçlılar Varna'da karşılaşmışlardır. Yapılan savaşta VVladislav komutasındaki ordu dağılmış, Hunya-di Yanoş zor kurtulmuştur.

  Sonuçta;
  • Balkanlar'daki Osmanlı hâkimiyeti sağlam-laşmıştır.
  • Son yıllarda alınan başarısız sonuçların etkileri giderilmiştir.
  • Yunanistan'ın büyük bir bölümü ve Bulgaristan'ın tamamı doğrudan Osmanlı hakimiyetine alınmıştır.


  Varna Savaşı Balkanlar'da büyük karışıklıkların başlamasına neden olmuştur. VVladislav'ın öldürülmesi üzerine Macaristan Bohemya ile, Polonya ise Litvanya ile bir daha birleşmemek üzere ayrılmıştır

 7. Ömer
  Devamlı Üye
  II. Kosova Savaşı (1448)

  Varna mağlubiyeti ile gerileyen Haçlılar yeniden Osmanlı topraklarına saldırınca Balkanlar'da yeni bir savaşın gelişi belli olmuştu. Sırbistan'ı işgal ederek ilerleyen Haçlı ordusunda bu sefer Mol-dovyalılar da bulunmaktaydı. Hunyadi Yanoş komutasındaki Haçlı birlikleri ile Kosova'da yapılan savaşta Osmanlılara Karamanoğulları da askerî yardımda bulunmuştur.

  Savaşı Osmanlılar kazanınca;

  • Avrupalıların Osmanlıyı Balkanlar'dan çıkarma ümidi ortadan kalkmıştır.
  • Balkanlar Türk yurdu hâline gelmiştir.
  • II. Kosova Savaşı Osmanlıların Balkanlar'daki son savunma savaşı olmuş, saldırı sırası Osmanlılara gelmiştir.
  • İstanbul'un fethi için büyük bir kolaylık sağlanmıştır.

+ Yorum Gönder