+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Özel Günler Forumunda Miraç Kandili Hutbesi Miraç Gecesi Duası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FIRTINA ACiL
  Yeni Üye

  Miraç Kandili Hutbesi Miraç Gecesi Duası
  MİRAÇ KANDİLİ İÇİN OKUNAN DUA

  Muhterem Müslümanlar!
  Sizde bilirsiniz ki 14-15 Temmuz 2010 gecesi, mübarek Mirac Kandili’dir.
  Mirac Kandili, sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizin gecenin bir anında Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Ku düs’teki Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göklere se yahat ettirildiği mübarek gecenin adıdır.
  Nitekim Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de; “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine bir kısım âyetlerimizi gös termek için, çevresini mübarek kıldığımız Mes cid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şânı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür..buyurmuştur.
  Peygamberimizin hayatı içinde önemli bir yeri olan Mirac, Allah’ın sevgili Rasûlünden başka hiç kimseye sunmadığı ilahî bir ihsandır.
  Yüce Peygamberimiz için pek büyük şan ve şereflerle dolu olan Mirac mûcizesi, biz Müslümanlar için de ilahî rahmetler ve lütuflarla dolu dur..Mirac olayının biz Müslümanlar için en önem li sonuçlarından birisi, hiç şüphe yok ki, dinin di reği olan namazdır..amaz, bize bir Mirac hediye sidir.Onun içindir ki, namaz mü’minin miracı ol muştur. Nasıl ki, yüce Peygamberimiz Mirac’ta vasıtalardan arınmış olarak Mevlası ile karşı kar şıya geldi ise, mü’min de na.mazda vasıtasız ola rak doğrudan doğruya Rabbinin huzuruna çıkar; sadece O’na kulluk etme ve sadece O’ndan yar dım isteme fırsatı bulur.Eğer mü’min, günde beş vakit namazını dikkatle ve huşu içerisinde kılacak olursa, o namaz onun için bir Mirac olur, kul onunla Hakk’a yol bulur.

  Muhterem Müslümanlar!

  Böyle müstesna bir gece vesilesiyle sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’e vahyedilen, insanlığı mutluluğa götürecek prensipleri de hatırlamak lazımdır. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de Mirac’ın ruhî hallerinden söz edilirken: “Allah kuluna vahyedeceğini etti”(2) buyurulmaktadır.

  Bu vahyedilen hakikatleri şöylece özetleyebiliriz: “Allah’a ortak koşulmayacak, yalnız O’na kulluk edilecek ve yalnız O’ndan yardım istenecektir. Anne ve babaya hürmet edilecek, onların duaları alınacaktır. Zinaya yaklaşılmayacaktır. Haksız olarak kimsenin canına kıyılmayacaktır. Yetimle re iyi muamele edilecektir. Ölçü ve tartıda doğru luk üzere olunacaktır. Bilmediğimiz bir şeyin ar dından körü körüne gidilmeyecek, şuurlu hareket edilecektir. Yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürünmeyecektir.”

  Bu saydığımız prensipler hiç şüphe yok ki bir toplum için gerekli bütün ahlâk ve fazilet kuralla rını ihtiva etmektedir.
  İşte Mirac gecesi böyle mübarek bir gecedir. Bu geceyi ihya ederken, bu gecede vahyedilen üs tün gerçeklere kulak vermeliyiz. Yalnız Yüce Mevla’ya kulluk etmeli, O’na hiçbir şeyi ortak koşmamalıyız.

  Muhterem Mü’minler!
  Mirac gecesi, ulvî bir gecedir. O halde bu mü barek geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, iba detle Allah’a karşı şükran borçlarımızı ödemeli yiz; namaz kılmalı, Kur’an okumalı ve Allah’tan af ve bağış dilemeliyiz, çoluk çocuğumuza bu ge cenin anlam ve önemini öğretmeliyiz. Çevremiz deki yoksullara ve kimsesiz çocuklara yardım el lerimizi uzatmalıyız. Annemizi, babamızı ve bü yüklerimizi ziyaret edip ellerini öpmeli ve duala rını almalıyız.Ebediyete intikal etmiş olanlarımı zı rahmetle anarak ruhlarını şad etmeliyiz. Dostla rımızla tebrikleşmeli, sevgi ve saygı duygularımı zı perçinlemeliyiz.

  Aziz Mü’minler!
  Kandilleri birer fırsat bilmeli, bu müstesna za man dilimlerinde Allah’a daha da yakın olmaya çalışılmalıdır. Bilelim ki, Allah’a yakınlık, O’nun emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği şeylerden kaçınmakla mümkündür.
  Gönül aydınlığı olan Mirac Kandili’niz müba rek olsun.
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Miraç gecesi peygamberimiz Cebrail As ile beraber gök yüzüne çıkmıştır. Peygamberimiz miraçta kendinden önce peygamberleri ve Allahın sıfatını görebilmiştir. Cennet nimetlerini ve cehennemin azabına tanık olmuştur. Miraç kandilinde bol bol dua etmeye nafile namazı kılmaya günü oruçlu geçirip geceyi ibadet ile geçirmeye dikkat edilmelidir.
+ Yorum Gönder