+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda Eğitim Planlama Büro Amirliğinin görevleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. The_MEncH
  Özel Üye

  Eğitim Planlama Büro Amirliğinin görevleri
  Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevler

  Eğitim Planlama Büro Amirliğinin görevleri nelerdir

  a) Eğitim Planlama Büro Amirliğinin görevleri

  - Hizmet içi eğitimlerin geliştirilmesi ile ilgili üniversiteler, uzmanlar, kamu ve özel kuruluşlar ve Genel Müdürlüğün eğitim birimleri ile işbirliği yaparak, her türlü araştırmaları yapmak/yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,

  - Teşkilatın hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek,

  - Teşkilat birimlerden gelen teklifler doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek eğitimlere ilişkin yıllık hizmet içi eğitim planını hazırlamak, onaylatarak ilgili birime göndermek,

  - Yıllık hizmet içi eğitim planının uygulanması için gerekli birimler ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,

  - Başkanlıkça uygulamaya konulacak hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak,

  - Teşkilatın oryantasyon, genel geliştirme ve tamamlama eğitimlerinin programlarını hazırlamak ve teşkilat genelinde uygulanmasını takip etmek,

  - 26/2/2000 tarih ve 23976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Nitelikleri ve Atanma Usulleri İle Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre görevde yükselme eğitimlerine tabi tutulacak personelin eğitim programını hazırlamak ve uygulayıcı birime göndermek,

  - Hizmet içi eğitim planında yer alan eğitimlerde birimlerin talepleri ve ihtiyaç duyulması halinde gerekli değişiklikleri yapmak,

  - Başkanlıkça düzenlenecek hizmet içi eğitimler ile ilgili gerekli onayları almak ve uygulanmak üzere ilgili birime göndermek, sertifika, katılım belgesi, davetiye gibi hizmet içi eğitim belgelerini hazırlamak, asıllarını eğitime katılanlara, birer örneğini de ilgili birimlere göndermek,

  - Eğitim Kurulunun toplanmasını sağlamak ve sekretaryasını yürütmek,

  - Hizmet içi eğitimlerde görevlendirilecek uzman personeli tespit etmek, bilgilerini güncellemek,

  - Taşra teşkilatından gelecek hizmet içi eğitim taleplerini ilgili birimlerle koordineli olarak değerlendirmek ve uygun görülenlerin programlarını hazırlayarak uygulanmasını sağlamak,

  - Hizmet içi eğitim yöntem ve tekniklerini geliştirmek amacıyla araştırmalar yaparak sonuçlarını uygulanmak üzere ilgili birimlere göndermek,

  - Uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerini geliştirmeye yönelik anket, araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak / yaptırmak,

  - Birimlerce yürütülen hizmetlerin standartlarının ve birimlerin görev tanımlarının belirlenmesini sağlamak,

  - Polis halk ilişkilerini geliştirmek ve halkı bilgilendirmek amacıyla diğer birimlerle koordineli olarak çalışmalar yapmak / yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,

  - Teşkilat birimleri ile koordineli olarak hizmet içi eğitim standartlarını oluşturmak

  - Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,

  - Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,

  ile görevlidir.

  b) Eğitim Değerlendirme Büro Amirliğinin görevleri

  - Düzenlenen hizmet içi eğitimlerle ilgili değerlendirme formları hazırlamak ve geliştirmek,

  - “Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği” kapsamında ve “Yıllık Eğitim Planı” doğrultusunda düzenlenen eğitimlerin yerinde denetimini yapmak / yaptırmak,

  - Yıllık hizmet içi eğitim planına göre aylık, altı aylık ve yıllık istatistikî verileri oluşturmak,

  - Yerinde planlanan ve gerçekleştirilen eğitimlerle ilgili istatistikî verilerin oluşturulmasını sağlamak,

  - Düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında uygulanan anketleri değerlendirmek, sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek,

  - Düzenlenen hizmet içi eğitimlere ait bilgilerin ilgili birimlerle koordineli olarak veri girişini sağlamak,

  - Başkanlıkça düzenlenen eğitimlerle ilgili veri girişini yapmak,

  - Hizmet içi eğitimlerin sonuçları ile ilgili bilgi taleplerini değerlendirmek,

  - Hizmet içi eğitimlerin değerlendirilmesi sonunda elde edilen veriler ışığında eğitim programlarının etkinliğini gözden geçirmek ve sonuçlarını eğitimi uygulayan birimlere göndermek,

  - Planlanan yıllık eğitim faaliyetlerinin uygulama sonuçlarına göre yıllık istatistiklerin yayınlanmasını sağlamak,

  - Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,

  - Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,

  ile görevlidir.

  c) Eğitim Teknolojileri ve Materyalleri Hazırlama Büro Amirliğinin görevleri

  - Eğitim teknolojilerini takip ederek hizmet içi eğitim materyallerini hazırlamak / hazırlatmak veya temin edilmesini sağlamak,

  - Düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına uygun standart eğitim ve uzaktan eğitim materyallerini ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlamak / hazırlatmak,

  - Hizmet içi eğitimlerde kullanılan eğitim materyalleri geliştirmek,

  - Hizmet içi eğitimlerde kullanılacak yardımcı nitelikteki yayınları takip etmek, yararlı görülenlerin temin edilmesini sağlamak,

  - Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,

  - Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,

  ile görevlidir.

  d) Kurum Dışı Eğitim Büro Amirliğinin görevleri

  - Teşkilatın kurum dışı eğitim ihtiyacını tespit ederek yıllık eğitim planına teklif etmek ve uygulanmasını sağlamak,

  - Teşkilat personelini kurumsal ve bireysel yarar sağlayacak kurum dışı eğitim faaliyetlerine yönlendirmek,

  - Kurum ve kuruluşlardan Genel Müdürlük adına daimi kontenjanlar tahsis edilmesini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek,

  - Emniyet Teşkilatının yurtiçi lisansüstü eğitim ihtiyacını tespit etmek, kontenjanları belirlemek ve seçim için ilgili birime göndermek,

  - Emniyet Teşkilatı adına yapılacak kurum dışı eğitimler için bütçe teklifi hazırlamak ve ilgili birime göndermek,

  - Kurum dışı eğitimlere gönderilecek eğitici ve kursiyer personelin görevlendirme işlemlerini ilgili birimlerle koordineli olarak yapmak,

  - Kurum dışı eğitimlere katılan personelin devam ve başarı durumlarını inceleyerek devamsız ve başarısız personel hakkında gerekli işlemleri yapmak,

  - Teşkilat personeli veya akademik çalışmalarda bulunanların anket uygulama çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek,

  - Teşkilat personelinin yurtiçinde hazırlamış oldukları araştırma, yüksek lisans ve doktora tezleri ile kurum dışı eğitimlere katılan personelin hazırlamış oldukları raporları alanlarına göre sınıflandırarak ilgili birimlere göndermek,

  - Diğer kurum veya kuruluşların eğitim ve eğitici talepleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

  - Teşkilatımızca düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına, diğer kuruluşlarca kursiyer gönderme isteklerini değerlendirmek ve ilgili birimlerle koordineli olarak gerçekleşmesini sağlamak,

  - Üniversitelerin Eğitim / Eğitim Bilimleri Fakülteleri ile diğer eğitim kurumları öğrencilerinin, teşkilatta yapacakları uygulama, uygulama eğitimler ile ilgili işlemleri yapmak ve yurtdışından gelen uygulama eğitimi taleplerini değerlendirmek,

  - Genel Müdürlük adına yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarında okutulacak öğrencilerin kontenjan tespiti ile ilgili işlemleri yürütmek,

  - Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,

  - Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,

  ile görevlidir.

  e) Yayın ve Kütüphane Büro Amirliğinin görevleri

  - Genel Müdürlüğün yayın hizmetlerini ilgili birimlerle işbirliği yaparak yürütmek,

  - Başkanlık adına süreli – süresiz yayınların basımını ve dağıtımını yapmak,

  - Genel Müdürlüğümüze hibe edilen veya satın alınan yayınların dağıtımını yapmak,

  - Emniyet Genel Müdürlüğü basın bültenindeki Başkanlığı ilgilendiren haberlerin takibini yaparak, Başkanlık makamına arz etmek,

  - Emniyet Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliğinin Yayın Kurulu ve İnceleme Komisyonuyla ilgili işlemlerini yürütmek,

  - Emniyet Teşkilatıyla ilgili yabancı dildeki yayınlardan gerekli görülenlerin çevirilerini yaptırmak ve yayınlanmasını sağlamak,

  - Teşkilat adına basımı yapılan yayınları Emniyet Genel Müdürlüğü Yayın Kataloguna kaydetmek,

  - Başkanlık faaliyetleriyle ilgili broşür, katalog, kitapçık gibi tanıtım materyalleri hazırlamak, güncellemek ve yayınlanmasını sağlamak,

  - Emniyet Teşkilatıyla ilgili görsel ve işitsel yayın arşivi oluşturmak, çoğaltılmasını ve dağıtımını yapmak,

  - Emniyet Teşkilatıyla ilgili yurt içi ve yurtdışı dijital yayınlarından gerekli görülenleri almak ve dublajını yaptırmak,

  - Başkanlık hizmet alanlarıyla ilgili olarak medya ile işbirliği yapmak,

  - Yerli ve yabancı kitap, dergi ve gazetelerin satın alınmasını sağlamak Personelin istifadesine sunmak,

  - Ulusal veya Uluslararası kütüphanelerdeki kitaplardan internet ortamında yararlanmak için çalışmalar yürütmek,

  - Kamu ve özel kurumların yayınlarından Emniyet Teşkilatıyla ilgili olanları kütüphaneye kazandırmak,

  - Kütüphanedeki kitapların okuyucuya verilmesi, tekrar alınması işlemlerini yürütmek,

  - Kitap iade etmeyenleri yazılı olarak ikaz etmek ve diğer idari işlemleri yapmak,

  - Kütüphaneye kazandırılan yayınların kaydını yapmak,

  - Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,

  - Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,

  ile görevlidir.
 2. Acil

  Eğitim Planlama Büro Amirliğinin görevleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder