+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda Polis ve Medya İlişkileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Polis ve Medya İlişkileri
  Polis-Medya İlişkileri

  Hakkında Genel Bilgi


  İletişim araçlarında yaşanan değişim toplumsal yaşamdaki değişiminde bir anlamda dönüştürücüsü olmuştur. Bireyler hem yer hem de zaman olarak yüz yüze iletişim olanağını büyük ölçüde yitirdiğinden, tartışma ortamları yeterince oluşamadığından, bilgilenme gereksinimlerini karşılamak için iletişim araçlarına yönelmişlerdir.

  Kitle iletişim araçlarının kamuoyu üzerindeki ve kamuoyu oluşturmadaki etkileri bu araçların ortaya çıktığı günlerden, günümüze dek iletişim alanındaki araştırmalara konu olmaktadır. Herkes iletişimin araçlarının bazı güçlere sahip olduğuna inanır ancak bu gücün nasıl güç olduğu ilginç bir biçimde tam olarak açıklanamamaktadır. Kurumlar sadece istediği zaman iletişim kurduğunu zannetse de her yaptığıyla ve söylediği ile iletişim gerçekleşir. Her kurum kendi hakkında çalışanlarına, halka, yatırımcılarına, müşterilerine ve kendisini izleyen iç ve dış tüm herkese mesajlar gönderir. Bu bağlamda, kişiler tarafından alınmış mesajların toplamı o kurumun kurum imajını oluşturur.

  Olumlu bir imaja sahip olma ve halkın gözünde saygın bir yerde olma her teşkilat gibi polis teşkilatı açısından da çok önemlidir. Çünkü halkın desteğini alan, halkla iyi ilişkiler geliştiren ve diyalog kurabilen polis teşkilatları başarılı olur. Aksi takdirde halkın gözünde olumsuz bir imaja ve kötü bir üne sahip olan polis teşkilatı, kendisine iş ve işlemlerinin yapılmasında en büyük yardımı sağlayan halk desteğinden yoksun kalacaktır. Halk desteğinden yoksun bir teşkilatın başarılı olabilmesi imkânsızdır. Bu destek ise önemli ölçüde medyada çıkan haberlere göre oluşmaktadır.

  1995 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Halkın Polis İmajı ve Polis Halk Bütünleşmesinin Dinamikleri Araştırması isimli bir kamuoyu araştırması yaptırmıştır[2]. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, vatandaşın polisiye haberlerin % 27sini televizyondan, % 26sını gazetelerden, % 16sını bireysel gözlemlerden, %12sini yakın ve bireysel çevreden, % 10unu radyodan, % 5inin polis radyosundan, %3ünü ise polis yayınlarından (broşür, gazete) öğrendikleri anlaşılmaktadır. Her iki sonuç bize, polisin tanıtımı ve oluşan imajında en önemli aracın medya olduğunu göstermektedir. Bu anlamda, polis ve medya ilişkileri özellikle polisin göz ardı edemeyeceği derece de önemlidir.

  Medyada kurumlara ilişkin haberler belli dönemlerde ağırlık kazanmaktadır. 1996 yılında yaşanan Gazi Olayları arkasında Polis Teşkilatı önemli bir süre gündemin ilk sırasında yer almıştır. Manisa Davası olarak bilinen işkence iddialarını içeren dava ise dönem dönem medyanın gündemine oturmuştur. Bu durum diğer kurumlar içinde geçerlidir. Bankaların hortumlanması sürecinde bankacılık sistemi gündemim ilk sırasında yer almıştır. Son dönemlerde ise Yargıtay mafya ilişkileri gündemde önemli bir yer bulmuştur. Bunu ifade etmemizin amacı, bu dönemler de yapılan haberlerin ilgili kurumun imajında diğer zamanlara göre daha etkili olduğu ön kabulüdür. Bu dönemlerde kuruma ilişkin haberlerin manşete taşınması, çok sayıda haber verilmesi normal dönemlere göre kurum imajında daha kalıcı etkiler bırakmaktadır. Bu bağlamda, İstanbul terör saldırılarının yaşandığı süreç polisin imajına önemli etkisi olmuştur ve Polis Teşkilatının imajına ilişkin normal zamanlara göre daha önemli veriler sağlayacak bir dönemdir.

  Polisin Medyadaki İmajı

  Polisin medyadaki imajı koşullara göre değişmektedir. Bazen polisin sorunları medyada dile getirilmekte, bazen başarılarından ötürü bir kahraman olarak yansıtılmakta bazen de özellikle olumsuz ve fiziksel şiddetin bol olduğu olaylarda polis eleştirilmektedir.
  Medyanın Yansıttığı Polis İmajı

  Medya polis imajını oluşan koşullara göre yansıtmaktadır. Polis herhangi bir olayda taraf olduğu zaman medyanın bakış açısı daha çok güçsüzden yana ya da taraftar (müşteri) toplamaktan yana olmaktadır.

  Polis bir olayda üstün başarı gösterince de medya bunu halka yansıtmaktadır (Gazi olaylarında polis memurunun küçük bir kız çocuğunu kurtarması gibi).

  Veyahut polis bir medya elemanına şiddet kullandığı zaman medyanın polise bakışı daha çok eleştirel olmaktadır.

  Bu durumda medyanın yansıttığı polis imajı durumsallık yaklaşımı içinde koşullara bağlıdır diyebiliriz.

  Polisteki Medya Elemanı İmajı

  Polisin medya elemanına bakış açısı medya elemanlarının haberlerine göre değişmektedir. Medya elemanları polisi övdükleri zaman medya elemanlarına karşı şefkatli davranmakta veya tersi durumlar oluştuğunda iş kazası olayları artmaktadır.

  Medya İzleyicilerindeki Polis İmajı

  Medya izleyicilerinin (seyircilerin) polise bakış açıları çoğunlukla pek belirgin değildir. Halk, genellikle olay yerlerinin etrafını dolanmayı yeğlemekte ve yaygın kanı olarak da "polis halka kuşkuyla halk polise korkuyla yaklaşmaktadır.

  Medya İzleyicilerindeki Medya Elemanı İmajı

  Medya izleyicileri çoğunlukla medya elemanlarını para kazanmak için koşuşturan insanlar olarak algılamakta, medyanın gücünü bilmekte, medyayı kendilerine haber aktaran bir gerekli kurum olarak görmektedir.

  Ancak; şişirme haber habercilik ve siyasetin medyaya olan etkileri nedeniyle, bireysel düşüncelerine göre medya elemanlarını algılamaktadır.

  Olması Gereken Polis Medya İlişkileri

  Bu bölümde polisin davranış ilkeleri belirlenmiş, medya elemanlarının görevlerinin kolaylaştırılması ve polis medya elemanı iletişiminin kurulması ortaya konmuştur.

  Polisin Davranış İlkelerinin Belirlenmesi

  Tarihsel süreç içersinde "polis" kavramı; sadece okuma yazma bilen polisten, bıçkın polise, günümüzde ise aklını kullanan; bilgili, kültürlü, duyarlı, ilkeli yüksekokullu (üniversiteli) polise gelinmiştir.

  Bu nedenle güvenlik hizmetlerinin daha etkili, kaliteli ve verimli olarak yurttaşlara sunulabilmesi için; Atatürkçülük çizgisinde, halka kaliteli, etkili ve verimli güvenlik hizmeti sunan polis olmalıyız.

  Polisin olması gereken davranış ilkeleri şunlardır:
  Ücretim halktan alınan vergilerle ödeniyor
  Önce insan hakları gelir,
  İyiyi kötüden korumak benim öncelikli görevimdir,
  Adalet ve eşitlik en önemli ilkemdir,
  Gösteriş için değil kazandırdığım değerler için para alıyorum,
  Öğrenmenin sonu yoktur, sürekli öğrenmek işimin bir parçasıdır,
  Bir kurumun üyesiyim başarı ve başarısızlık hepimizindir,
  Cumhuriyetin niteliklerini korumak en önemli görevimdir.

  Medya Elemanlarının Görevlerinin Kolaylaştırılması İçin Neler Yapılabilir?

  İl emniyet müdürlüklerinde basın ve halkla ilişkiler birimlerinin alanın uzmanlarıyla oluşturulması gerekmektedir.

  Polis tarafından medya elemanlarının olaylarla ilgili olarak sözlü, görsel ve yazılı olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir.

  Medya elemanlarının, Emniyet Müdürlüklerince, araç ve gereç yönüyle desteklemeleri gerekmektedir.

  Her iki kurumun birbirine yakınlaşması gerekmektedir.

  Polis Medya Elemanı İletişiminin Kurulması İçin Öneriler:

  Emniyet personelinin medya elemanları ile çeşitli etkinliklerde bir araya gelmeleri,

  Emniyet personeli ile medya elemanları arasında ortak toplantılar ve araştırmalar yapılması,
  Emniyet müdürlüklerinin medya elemanlarına tanıtılması,
  Kurumların amaçlarının ortaya konması ve karşılıklı iletişim kurulması,
  Karşılıklı olarak ödül dizgelerinin (sistemlerinin) işletilmesi,
  Kurumların karşılıklı olarak birbirlerine tanıtılması,
  Karşılıklı olarak haber bilgi dizgelerinin kurulması,
  Birim düzeyinde karşılıklı ziyaretler yapılması.

  Halkın güvenliğini sağlayan polis örgütü ile halkın ülkedeki olaylardan haber almasını sağlayan medya kuruluşları sonuç olarak birlikte kamu hizmeti sunmaktadırlar. Bu nedenle polis örgütü ile medya arasında işbirliği ve yardımlaşma bir zorunluluktur. Medya polis örgütünü ve gerekliliğini halka tanıtmalı,olayları nesnel olarak ele almalı ve polisteki olumlu gelişmeleri de halka anlatmalıdır.

  Polis örgütü medya elemanlarına yardımcı olmalı, olaylarla ilgili olarak bilgilendirmeli ve medya elemanlarını polis karşıtı olarak algılamamalıdır.

  Polis medya iletişimi önerdiğim biçimde kurulduğu zaman yurttaşlara güvenlik ve bilgilendirme işleri daha etkili, nitelikli ve verimli olarak sunulacaktır.

  Bunun gerçekleşmesi de polisin meslek öncesi eğitiminin fakülte düzeyine yükseltilmesi, görevdeki polislere hizmet içi eğitiminin de öğretim üyelerince verilmesi gerekmektedir.

  Bu eğitimlerinin biçimde gerçekleşmesi sonucunda polis:
  Güvenlik hizmetini daha iyi (nitelikli) sunacak.
  İnsan haklarına daha saygılı olacak.
  Yurttaşlarla daha iyi iletişim kurabilecek.
  Cumhuriyetin niteliklerine ve demokrasiye inanan birer "kamu güvencesi" olacak.
  Halkın polise korkuyla bakması, polisin halka kuşkuyla bakması anlayışı değişecek.
  "Eğitim ve Çevre" bilinçli polisler nicelik olarak artarak kentsel yaşam kalitesini yükseltecek.
  Polis medya iletişimi en iyi biçimde gerçekleşecektir (apem.pol.tr)
 2. Acil

  Polis ve Medya İlişkileri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder