+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Orucun Nefis Terbiyesi Bakımından Faydaları Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Orucun Nefis Terbiyesi Bakımından Faydaları Nelerdir
  Orucun Nefis Terbiyesi Bakımından yararları

  orucunnefsiterbiyeetmesi.jpg


  İnsan nefsi kendisini hür ve serbest ister kendisine hiç karışanı olmadan dilediği tarzda hareket etmeyi fıtrî olarak arzular. Mahiyetindeki âcizlik ve zayıflığı kusur ve hatâları hiçbir vakit görmeye yanaşmaz. Hadsiz nimetlerle beslenip yaşatıldığını terbiye olunduğunu asla düşünmek istemez. Üstelik servet ve iktidarı da varsa gaflet içinde ilâhî nimetleri gâsıbâne ve hırsızcasına hayvan gibi tutar. Âdeta demirden bir vücudu ölümsüz bir hayatı varmış gibi bütün varlığıyla dünyaya sarılır birçok kötü ahlâk ve günahlar içinde yuvarlanıp gider.

  İşte Ramazan-ı şerîf'te tutulan oruç en zengininden en fakirine en gafilinden en mütemerridine kadar herkese nefsinin gerçek mahiyetini gösterir. Hiç kimsenin kendi nefsine mâlik olmadığını; Allah'ın izni ve emri olmadan hiçbir şey yapılamayacağını hatırlatır. Oruç sayesinde nefsin ne derece zayıf ve âciz olduğu demirden sanılan vücudun ise ne kadar çürük ve dayanıksız bulunduğu bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar. Nefsinin gerçek mahiyetini bu şekilde görüp idrâk eden insan artık başıboşluğu serseriliği nefsine itimat ve gururu bir tarafa bırakarak hakikî vazifesi olan şükür ve kulluk görevini omuzlarına yüklenip; kötü ahlâktan günah ve sefahetlerden vazgeçer.
  Orucun Nefsin Fir'avunluk Damarını Kırmasına Bakan Faydası

  İnsandaki nefs-i emmâre Rabbini tanımak O'nun emirlerine boyun eğmek istemez. Fir'avn gibi bizzat kendisi rablık ve ilâhlık dâvasında bulunur. Nefsin bu damarını açlıktan başka hiçbir şekilde kırmak mümkün değildir.

  İşte Ramazan orucu doğrudan doğruya nefsin fir'avunluk cephesine darbe vurup kırar; ona za'fını ve fakrını hissettirerek Allah'ın âciz bir kulu olduğunu bildirir.

  Rivayete göre Cenâb-ı Hak nefse:

  - Ben kimim sen kimsin? diye sormuş. Nefis de:

  - Ben benim sen sensin! diye cevab vermiş. Bunun üzerine Allah ona azab vermiş Cehenneme atmış sonra yine sormuş:

  - Ben kimim sen kimsin?

  Nefsin cevabı aynı olmuş:

  - Ben benim sen sensin!

  Hangi azâbı verdiyse nefis gurur ve enaniyetinden vazgeçmemiş. Nihayet uzun süre aç bırakarak bir nevi oruç tutturmuş sonra tekrar sormuş:

  - Ben kimim sen kimsin?

  Nefis bu sefer şu cevabı vermiş:

  - Sen benim Rabb-i Rahîmimsin bense senin âciz bir kulun
  Orucun Kur'ân-ı Kerîm'in Nüzûlüne Bakan Faydası

  Oruç ayı olan Ramazan ayı Kur'ân-ı Hakîmin Resûl-i Ekrem'e (asm) indirilmeye başlandığı mübarek bir aydır. İlâhî vahyin ilk lemeân etmeye hidâyet nurlarını saçmaya başladığı böyle ulvi ve yüce bir aya insanların ne çok hürmet etmeleri gerektiği ve bu İlâhî hâtırayı kalb ve gönüllerinde devamlı olarak yaşatmalarının ne derece zaruret olduğu apaçık ortadadır.

  İşte oruç ibâdetinin bu ayda farz kılınmasının bir hikmeti de budur.

  Oruç ibâdeti Kur'ân'ın ruhu ve dâvetiyle hedef ve gayesiyle ve indirilmesindeki İlâhî hikmetle son derece mütenasibdir. Kur'an bizatihî hidâyet ve nurdur. İnsanları takvâ ve merhamete adâlet ve eşitliğe iyi muamele ve muaşerete doğruluğa ihlâsa nefsin hile ve desiselerinden temizlenmeye teşvik eder. Oruç ve onun hikmeti de böyledir. Çünkü oruç da insanları doğruluğa ihlâsa iyiliğe nefis terbiyesine merhamete yöneltir. Nefsi sabra güçlük ve meşakkatlere katlanmaya karşılaşılacak her türlü zorlukları yenmek ve engelleri aşmak için gereken dikkat ve metanete sevk eder.

  Kısacası oruç Kur'an ayı olan Ramazan ayına en lâyık bir ibâdettir ve Kur'ân-ı Kerîm'in nüzûlünün sene-i devriyesini tes'îd ve ihyâ mahiyetinde büyük bir mânevî festivaldir.
  Orucun İnsanın Uhrevî Kazancına Bakan Faydası

  İnsanoğlu bu dünyaya âhireti için ziraat ve ticaret etmeye gelmiştir. Oruç ayı olan Ramazan-ı Şerîf ise insanın bu uhrevî ticaret ve ziraati için en bereketli bir zamandır. Çünkü Ramazan-ı şerîf'te işlenen amellerin sevabı bire bindir. Kur'ân-ı Hakîm'in herbir harfinin sevabı hadîslerin bildirdiğine göre on hasene iken Ramazan-ı şerîf'te herbir harfin sevabı on değil bin ve Âyete'l-Kürsî gibi bâzı âyetlerin herbir harfi binler ve Ramazan-ı şerîfin Cumalarında daha fazla olur. Ve Kadir gecesinde de 30 bine kadar çıkar.

  Bu bakımdan Ramazan-ı şerîf âhiret ticareti için çok kârlı bir pazar; uhrevî hâsılat için gayet bereketli bir zemindir. Cenâb-ı Hakkın Rububiyet saltanatına karşı beşerî ubudiyetin resmî geçiş yaptığı parlak ve kudsî bir bayram hükmündedir.

  Gerçekten de Ramazan-ı şerîf bu fâni dünyada fâni ömür içinde kısa bir hayatta bâkî bir ömür ve uzun bir hayatı kazanmaya en büyük vesiledir.

  İşte böyle kudsî bir bayram veya kârlı bir pazarda insanın oruç tutmak suretiyle yemek içmek gibi süflî meşguliyetlerini nefsin heves ve zevklerini muvakkaten terk etmesi ne derece lüzumlu fıtrî tam yerinde bir vazife olduğunu artık siz düşününüz
  Orucun Beden Sağlığına Bakan Faydaları

  Orucun beden sağlığına yaptığı müsbet te'sir ve faydaları şöylece sıralayabiliriz:

  * Oruç sıhhatın anahtarıdır. Bir yıl çeşitli yemeklerle ve içilen meşrubatla yorulan yıpranan sindirim organlarımıza dinlenme toparlanma güç ve kuvvet kazanma imkânları hazırlar. Devamlı çalışan bir makinanın muayyen zamanlarda nasıl bakıma ihtiyacı var ise bunun gibi yorulan sindirim organlarımızın da hiç olmazsa senede bir ay dinlenmeye ve bakıma ihtiyacı vardır. Bunu da en iyi şekilde oruç ibâdeti yapmaktadır.

  * Oruç vücudun açlığa susuzluğa karşı mukavemetini de arttırır. İnsana dayanıklılık ve tahammül gücü kazandırır.

  * Oruç ömrü de uzatır. Çünkü o sıhhatın devamını ve gençlik çağının uzamasını te'min edebilir. Uzun yaşayan bir hasta tıp nazarında uzun ömürlü sayılmaz. Uzun ömür vücûdun dinç ve sağlam kalması demektir.

  Oruç aynı zamanda çalışan kimseler için sıhhat ve rahatlık kaynağıdır. Çünkü orucun verdiği hafiflik ve rahatlık sâyesinde iç organlarımız yediğimiz günlere nisbetle çok daha rahat çalışırlar. Bu rahat çalışma bütün bedenimizde bir hafiflik ve zindelik meydana getirir. Ramazan günlerinde kendimizi kuş gibi hafif hissedişimizin sebebi orucun verdiği bu zindeliktir.

  Oruçlu olan kimse günde iki defa yemek yer: Birisi iftarda diğeri de sahurda. Bugün modern tıbbın öngördüğü yaşama tarzında da yemek öğünü ikidir. Çünkü ikiden fazla yemek öğünleri hem bedenimize zarar vermekte hem de zaman kaybına sebeb olmaktadır. Öğle yemeği te'siriyle vücudumuz kuvvetini ve canlılığını kaybeder tenbelleşip uyuşur. Böyle bir bedenle işe başladığımızda randıman yarı yarıya düşecektir. Halbuki mide boş iken beden daima hafif kalır. Çalışmasına aynı âhenkle devam eder.

  Aslında iftar ve sahurda aşırı yemek mideyi tıkabasa doldurmak da doğru değildir. Çünkü o takdirde beden ve ruha dinlenme rahatlama imkânı vücut fabrikasına yıllık bakım ve tamir fırsatı verilmemiş oruçtan beklenen netice ve fayda da te'min edilememiş olur.

  Orucun vücut sağlığı açısından taşıdığı önemi Peygamberimiz hadîs-i şerîflerinde şu şekilde beyan buyurmuşlardır:

  "Oruç tutun! Vücudunuz sağlam (ve sıhhatli) olsun."

  "Her şey'in bir zekâtı vardır. Vücudun zekâtı da oruçtur."

  Yani zekâtı vermek nasıl malı ve malın pisliğini giderip temizliyorsa oruç da vücudu temizleyip vücuttaki zehirleri fazlalıkları bertaraf eder; insanı hastalıklardan kurtarır.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Orucun sağlık açısından faydaları


  Din gözü ile oruç:
  Oruç tutunuz sıhhat bulursunuz, oruç’un gufran ayı olması, insanı günâha sev-keden arsız isteklerden ve ruh oburcuburundan temizleyip, Allâh’a saf ve berrak bir vicdanla yönelmeye hazırlama-sıdır. Ramazan yılda bir ayın değil, her ayın itidal ve ferâgat içinde yaşanmasını hazırlar. Hakikî bir zahidin her ayı ramazandır. Bedenî perhiz şekli değişir; fakat ruhi perhiz değişmez, aynı kalır. Ramazan insanlığımızı tamamlıyan riyazat ve feragatlar ayıdır. Ancak bu şartla gufrana Allâh’ın affına, müsâmahasına, rahmetine ve merhametine lâyık oluruz.

  Hekim gözü ile oruç nedir?

  Hekim gözü ile oruç: Perhiz ayıdır. Bir çok hastalıklara karşı tıbbın tavsiye ettiği imsâk rejiminde bir nevi oruçtur. İftarda, ifrata gitmemek ve hadîs-i şerîfin her zaman için tavsiye ettiği sofra îtidâlından ayrılmamak şartıyla oruç, damar sertleşmesine, Kolestreol artışına, tansiyon yükselmesine, şişmanlığa, enfarktüs ve angina pektoris tehlikelere, mide, barsak teşevvüşlerine, diyâbete, üğremiye, karaciğer, safrakesesi, böbrek hastalıklarına ve daha birçok hastalıklara karşı faydalı bir itidal ve müvâzene rejimidir.

  Filozof gözü ile oruç nedir?

  Filozof gözü ile de oruç: Ramazanın insan nefsini maddi ve manevi bütün arsız isteklerine ve taşkın ihtiraslarına karşı feragâta alıştırılması bakımından yüksek bir ahlâki değeri ve mânası vardır. Bu bakımdan oruç gündüz birkaç saatlik açlığa dayanıp akşama alabildiğine tıkınma ayı değildir, her bakımdan feragat icabeder. Mide ile birlikte ruhun bu itidal hali oruç ayından sonra da devam etmelidir.

  Oruç’un ruhi tesiri nedir?

  Oruç’un ruhi tesiri. Oruçla iştah ve hoş hisler artar, oruç tutmakta fazla çalışan uzuvlar dinlenir. Her makinenin muayyen bir vakti içinde istirahatı olduğu gibi, insanın midesi de tıpkı bir makine gibidir. Velev bir müddet için istirahat etmesi, sıhhat bakımından zarûridir. Tembel olanlar faaliyetlerini artırır. Mide, kalb, karaciğer, böbrek gibi gayr-i şuuri çalışan uzuvlar kendilerine çeki düzen verir. Orucun gerek maddi ve gerekse mânevi faydaları çok büyüktür, oruç durmadan ölüp yenilenen vücut hücrelerini vücudun bekâsı yararına fedakârlığa zorlayan bir rejimdir. Oruç nefsi frenler, irâdeyi kuvvetlendirir. Mânevi benlik maddi olanından daha ziyâde islâh edilmeye muhtaçtır.

  On bir ayın sultanı ramazanda hayatı zehirleyen hislerden kurtulmak, vaktinde yatıp kalkmak, sabır, iyilik, neşe, intizam içinde yaşamak, ömre bir ömür eklemekten başka bir şey değildir

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Oruç insan nefsini terbiye eder. örneğin fazla yemek yemeği azaltır, insanın sürekli olan alışveriş isteğini frenler. yani oruç hem maddi hemde manevi nefsimizin önüne geçmemizi sağlar.
+ Yorum Gönder