+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık Bilgileri - Haber Forumunda Temizlik Malzemelerinden Zehirlenme Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Temizlik Malzemelerinden Zehirlenme
  Temizlik Malzemelerinden Zehirlenmeyle ilgili bilgiler

  Bu olaylara giderek daha sık rastlan-maktadır. Başlangıçta, yaklaşık olarak zehirlenmelerin yüzde 20’si oranında olan bu tür zehirlenme olayları zamanla yüzde 44′e kadar yükselmiştir. Bazı de-terjanların yetişkinlerde yolaçtığı alerjik tepkiler göz önüne alınırsa, bunların ço-cuklarda nasıl etki yapacağını anlamak zor olmaz. Bu deterjanlar hemen her zaman mutfak lavabosunun altında bir köşeye, masanın çekmecelerine ya da herhangi bir yere bırakılır. Bazen de hiç bir zaman bağışlanamayacak bir dikkat-sizlikle, zehirli bir sıvı henüz etiketi üzerinde bir içki şişesine doldurulur. Bu tür dalgınlıklar, yetişkinlerde görülen zehirlenmenin başlıca nedenidir. Ev malzemeleri arasından özellikle dör-dü zehirlenme olaylarında büyük rol oy-nar. Bunlar javel suyu (çamaşır suyu), naftalin ve paradiklorobenzen (böcek zehiri), sıvı bulaşık sabunları ve temiz-leme tozlarıdır. Ev malzemeleri ayrıntılı incelemeyi olanaksız kılacak kadar çok çeşitlidir.
  Öbür zehirlenme olaylarında zehirlen-me, zehirli maddelerin yutulmasından, koklanmasından ya da vücut üzerine dökülmesinden ileri gelebilir. Bu sonun-cu durumda, zehirli madde deri tarafın-dan soğurulur ve zehirlenme meydana gelir. Kısa süre önce ot zehiri serpilmiş çimenler üzerinde çıplak ayakla dolaşılırsa ya da pantaion üzerine bu tür zehir dökülürse, böyle bir zehirlenme olayı ortaya çıkabilir. Kuşkusuz, bu türden zehirlenmelerde evde tedavi yapılamaz, hastayı hasta-neye götürmekten başka çıkar yol yok-tur. Yanlış bir davranış olarak, şu çarele-re başvurmak ise bazen çok kötü sonuç-lar doğurur:
  *• Zehirlenen kişiye süt içirmek: Bu davranış yararsız, hatta zararlıdır (süt içirme yağda çözünen maddelerin soğu-rulmasını kolaylaştırır).
  * Su içirmek.ya da mideyi yıkamak: Suyun mukozaları bozmasından başka, bazı maddeleri köpürterek boğulma tehlikesi yaratması olasılığı da vardır. Ayrıca, zehirli maddenin suyla birlikte akciğerlere kaçması ve ciddi bir akciğer aksaklığına yolaçması olasılığı da var-dır.
  Temizlik malzemeleri konusunda, şu iki noktayı da eklemek gerekir:
  *• Bu maddelerin formülleri çoğu za-man karmaşıktır ve bir yapım sırrı olarak saklanır. Doktor maddenin yapısını or-taya çıkarıncaya kadar çok zaman yiti-rir. Formülü bulunca da bazen iş işten çoktan geçmiş olur. Bu yüzden, fabrika-törlere mallarının içerdiği zehirli öğeleri ambalaj üzerinde belirtmeleri için yasal yaptırımlar uygulamak yerinde olacak-tır. Bir de piyasaya yeni bir mal sürül-meden önce, bu ürünün panzehirini bulmak ve ambalajının üzerine yazmak gerekir.
  Hemoglobindeki hem (kırmızı) korbon monoksiti (CO, beyaz) bağlar. Bu durumda, bağ çok güçlü-dür ve CO hemoglobinden kopamaz; bunun so-nucunda karboksihemoglobin oluşur. Bu ise, ka-nın hücrelere oksijen taşıma işlevini ortadan kal-dırır ve bazen öldürücü olabilen bir zehirlenmeye yolaçar.
 2. ELMAS
  Bayan Üye

  Çamaşır suyu zehirlenmesi ağız yoluyla olduğu zaman kusma veya mide yıkanmasıyla geçer. Çamaşır suyu zehirlenmesinde ilk dört saat önemlidir. Dört saat içinde midenin yıkanması gerekir.
+ Yorum Gönder