+ Yorum Gönder
Sağlık - Genel Konular ve Sağlık Sözlüğü Forumunda Ağrının Yapısı Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ağrının Yapısı Nedir
  Ağrının Yapısı Nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Ağrının Yapısı Hakkında Bilgi

  Ağrı duyusunu taşıyan sinir lifleri, periferik duyu sinirleri için*de omuriliğe varmaktadır, yerel uyuş*turucular, bu sinirlerin dağıldığı alanda ağrı duyusunu giderirler. Omurilik için*de ilerleyen bu duyusal lifler, spino-talamik traktus (omuriliğin ön-yan kıs*mından geçerek talamusa varan sinir yol*ları) boyunca yol alıp, omurilikte çap-razlaşr ve karşı tarafa geçerler. Böyle*likle, vücudun sağ tarafında uyarılan ağ*rı duyusu, omuriliğin sol tarafında yol alır; solunda uyarılanlarsa tersine, sağ tarafta ilerlerler. Sinir cerrahisi bazı hal*lerde spinotalamik traktusu kesip, vü*cudun çeşitli yerlerindeki ağrı duyusunu giderebilir; çünkü duyusal sinirler, belir*li bir düzen içinde ilerlerler. Bu ameli*yat kordotomi adını alır ve özellikle ha*bis hastalıklarda görülen dayanılmaz şid*detteki ağrıların giderilmesinde başvuru*lur. Spinotalamik traktus boyunca, ay*rıca, ısı duyusunu taşıyan sinir lifleri de ilerler. Bu traktus, beyin yarıkürelerinin taban kısmında, talamusa eriştikten son*ra, ağrı uyartılarının gidiş şeklini tam olarak izlemek olanaksızdır. Talamus’ta çeşitli duyular lokalizedir ve sinir cer*rahı, stereotaksik aletiyle, talamus’un de*ğişik noktalarını uyararak, bu duyuları uyandırabilir. Saptanan belirli duyu nok*talarını yıkarak bu duyuyu ortadan kal*dırmak mümkündür. Bununla birlikte, ağrı duyusu konusunda, bu girişim yön*temi etkisiz kalmıştır. Beyin korteksi üze*rinde yapılan girişimlerle de, ağrı duyu*su ancak birkaç gün için azaltılabilmektedir.

+ Yorum Gönder