+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Savunma Birimleri Forumunda Kimler silah taşıma ruhsatı alabilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Kimler silah taşıma ruhsatı alabilir
  Kimler silah taşıma ruhsatı alabilir

  Silah Taşıma Ruhsatı Hakkında Bilgi


  KİMLER SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALABİLİR.
  Can güvenliği nedeniyle Valiler tarafından kendilerine silah taşıma ruhsatı verilebilen şahıslar;

  a) Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenlikleri ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslar,

  b) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babaları,

  Bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla, 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlar

  a) Silah taşıma ruhsatı verilen kamu görevlileri;

  91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre taşıma ruhsatı talep edenlerden görev belgesi; kamu görevlilerinin çalıştıkları kurumların mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih ve sayılı olacaktır. Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.

  1- Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar,

  2- Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevliler,

  3- Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlar,

  4- Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevliler,

  b) Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;

  1- Köy ve mahalle muhtarları

  2- Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanları (görevleri devamı süresince sadece demirbaşa kayıtlı silahlarını),

  c) Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlardan;

  1- Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçiler (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında demirbaş silahları taşıyabilirler),

  2- Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatlarının kontrol,bakım ve onarım işlerinde çalışanlar (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

  3- PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlar (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

  4- TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenler (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

  5- Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza işlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen şef teknisyen ve teknisyenler ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

  6- Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlileri (grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

  7- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava limanı ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personel ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

  8-14/06/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürleri,

  9- Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförleri (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

  10- İnfaz koruma baş memurları ile memurları (ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),

  11- Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve Bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförleri ( görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

  12) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenler,

  13) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personel,

  d) Paraya vazıülyed olanlardan;

  1- 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun 1 inci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişiler ( memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),

  2- Veznedarlar ( görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

  3- Tahsildarlar (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

  e) Özellik arzeden görev yapanlardan; (Değişik bent: 30/01/1992-92/2635-2 Md.)

  1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personelin,

  2) Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Başbakanlık ve Devlet bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar yardımcısı,Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,

  3) TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürlerine,

  4) Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, müsteşarlıklar ve merkezi yönetim içinde yer alan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcılarına,

  5- Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara,

  6- Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,

  7- Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),

  8- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün Tütün Mamülleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan ve üyelerine,

  9- Belediye başkanları ve il genel meclisi üyelerine,

  10- Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele ,

  11- İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına,

  12- Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürlerine,

  13- Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele,

  Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen görevliler için, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı aranır.
 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Diğer Meslek Mensupları

  Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine istinaden valiler, aşağıda belirtilen kişilere, durumlarının bu Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tespit edilmesi halinde silah taşıma ruhsatı verebilir.

  a) Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyid edilen Türk vatandaşlarına,

  b) Sarı basın kartı sahibi basın mensuplarına,

  c) Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmaları halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine,

  d) 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sahiplerine, yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine,

  e) Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine

  f) Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara,

  g) Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle sermaye şirketlerinin ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına ,

  h) Bakanlıkça Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine,

  ı) Bakanlıkça Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine,

  i) Yapı , tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere ( ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),

  j) Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine (ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),

  k) Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlara (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla),

  l) Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetlere ( ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler işyeri ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

  m) Şirket veya ortaklık söz konusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere,

  n) 25/04/1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 8 inci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (işyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

  o) Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere,

  ö) 09/05/1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşıyabilirler),

  p) Daha önce valilik yapmış olanlar ile bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilerden; adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlardan; Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil Kadrolar ile M.İ.T hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle kurumlarından ayrılanlara,

  r) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye ,( Şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye),

  s) Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetlerini yürüten noterlere,

  ş) Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyelerine,

  t) Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlara,

  u) Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç, en az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlara,

 3. Gizli @ yara
  Özel Üye
  Silah Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Emekli Kamu Görevlileri

  Kanunun 7 nci maddesinin (4) numaralı bendinin (A) ve (B) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli olan kamu görevlilerinden;

  a) Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Amirliği hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,

  b) Hakim ve savcılar ile Sayıştay Başkan ve üyelerine,

  c) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsoloslara,

  e) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile M.İ.T. hizmetleri mensuplarına (Bunlar kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi sırasında zati tabancalarına ait özellikleri emekli kimlik kartlarına işletmek suretiyle taşıyabilirler. Bu kimlik kartları silah taşıma ruhsatı yerine geçer.),

  f) Çarşı ve mahalle bekçilerine,

  g) 31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunun 77 nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerine, (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını veya kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler),

  h) (f) bendi hariç diğer bentlerde sayılanlardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898 sayılı Kanuna göre emekli olanlara,

  ı) Özel kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı amir ve memurlarına,

 4. Mine
  Devamlı Üye
  BULUNDURMA RUHSATI İÇİN DİLEKÇE  KAYMAKAMLIK MAK-----


  (İlçe Emniyet Müdürlüğüne)


  ……………………..
  Halen .………… ilçesi .Mahallesi . …… sokağında No:::?? adresinde da ikamet etmekteyim.

  Yukarıda belirttiğim adreste-işyerimde bulundurma ruhsatı almak istiyorum.

  (M.K.E) den yada …………… adına kayıtlı bulunan …marka ….…..mm. çapında ………… seri numaralı tabancayı devir alarak meskende-işyerinde bulundurma ruhsatı almak istiyorum.

  Gereğinin yapılmasını arz ederim.


  ADRES EV : ADI VE SOYADI  ADRES İŞ :

  E K İ :  1. 1 Adet ikametgah karakol tasdikli

  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi 2 adet

  3. vukuatlı nüfus kayıt örneği

  4. ruhsat fotokopisi

  5. dr. raporu

  6. sabıka kaydı

  7. vergi levhası fotokopisi (NOTER) (işyerinde bulundurma olacaksa)

  8. ticaret sicil gazetesi ilk ve son haliyle ((işyerinde bulundurma olacaksa))

  9. ortaklar kurulu kararı ((işyerinde bulundurma olacaksa))

  10. ortakların imza sirküleri ((işyerinde bulundurma olacaksa))

  11. ortakların kimlik fotokopisi ((işyerinde bulundurma olacaksa))

  12. İş Yeri ruhsatı ve Kira Kontratı (işyerinde bulundurma olacaksa)

  13. vs….vs.vs


  Not: Dilekçe örnek olarak hazırlanmıştır. ilçelere göre değişiklik gösterebiler


 5. Ziyaretçi
  ben bir işerınde satış sorumlusu olarak calışmaktayım her zaman yollardayım kendımı korumak ıçın taşıma ruhsatı alabılırmıyım


 6. Ziyaretçi
  Alamazsın, her kafasına esen taşıma ruhsatı alamaz bizim ülkede.


 7. Ziyaretçi
  muteahhıtım yanımda çalışanıma silah ruhsatı alabılırmıyız


 8. Ziyaretçi
  Agir derece raporlu akıl hastasi tarafından can güvenliğim ciddi anlamda tehlikede tasima ruhsatı alabilirmiyim ücret ödemem gerekiyor mu ?


 9. Asel
  Bayan Üye
  Kimler silah taşıma ruhsatı alabilir

  Silah Taşıma Ruhsatı


  ”Şirket veya ortaklık söz konusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere” Taşıma ruhsatı aşağıdaki evrakları tamamlayıp ikamet ettikleri ilçe Emniyet Müdürlüğü Ruhsat Büro Amirliklerine müracaat etmeleri halinde Kaymakamlık Makamının uygun görmesi durumunda silah taşıma ruhsatı verilir.


  Taşıma ruhsatı aşağıdaki evrakları tamamlayıp ikamet ettikleri ilçe Emniyet Müdürlüğü Ruhsat Büro Amirliklerine müracaat etmeleri halinde Kaymakamlık Makamının uygun görmesi durumunda silah taşıma ruhsatı verilir.

  1)DİLEKÇE
  2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
  3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
  4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
  (Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
  5) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
  Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
  6) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
  ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
  7) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
  8) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE
  İş sahiplerinden;
  a-İşletme ruhsatı fotokopisi,
  b-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
  c-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
  d-Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
  - Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden,
  a-İş sahiplerinden istenen belgeler,
  b-İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
  c-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,


 10. Asel
  Bayan Üye
  Can güvenliği nedeniyle Valiler tarafından kendilerine silah taşıma ruhsatı verilebilen şahıslar

  a) Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve
  mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenlikleri
  ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu
  anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve
  ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslar,

  b) Şehit olan kamu
  görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve
  erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babaları,

  Bakanlığın muvafakatı
  alınmak şartıyla, 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere
  Dair Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları
  için koruma altına alınanlar

  a) Silah taşıma ruhsatı verilen kamu
  görevlileri;

  91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre
  taşıma ruhsatı talep edenlerden görev belgesi; kamu görevlilerinin çalıştıkları
  kurumların mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü,
  tarih ve sayılı olacaktır. Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin
  30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.

  1- Cumhurbaşkanı, Başbakan,
  Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar,

  2-
  Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare
  amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevliler,

  3- Hakim, cumhuriyet
  başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlar,

  4- Özel
  kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevliler,

  b) Zabıta
  görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;

  1- Köy ve
  mahalle muhtarları

  2- Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı
  Türk Ticaret Kanunun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanları
  (görevleri devamı süresince sadece demirbaşa kayıtlı silahlarını),

  c)
  Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve
  onarım işlerinde çalışanlardan;

  1- Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan
  kurum ve kuruluşlarda görevli bekçiler (görev yerinin dışına çıkarmamak
  şartıyla, görev sırasında demirbaş silahları taşıyabilirler),

  2- Elektrik
  enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatlarının kontrol,bakım ve onarım
  işlerinde çalışanlar (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa
  kayıtlı silahları taşıyabilirler),

  3- PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün
  radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye
  ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım
  ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli
  yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför
  dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları
  ile çalışanlar (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa
  kayıtlı silahları taşıyabilirler),

  4- TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve
  televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil
  hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve
  muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şef
  teknisyen ve teknisyenler (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada
  demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

  5- Genel Müdürlüğe ait röle
  istasyonlarında görevli başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlerle tesislerin
  bakım, onarım ve muhafaza işlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman,
  başteknisyen şef teknisyen ve teknisyenler ( meskun bölgeler dışında görev
  yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

  6- Özel
  güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlileri
  (grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

  7-
  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava limanı ve
  meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi
  seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personel ( meskun
  bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları
  taşıyabilirler),

  8-14/06/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 8 inci
  maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci
  müdürleri,

  9- Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve
  cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförleri (görev
  yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını
  taşıyabilirler),

  10- İnfaz koruma baş memurları ile memurları (ceza ve
  tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını
  taşıyabilirler),

  11- Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve
  Bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförleri ( görev yerinde ve görev
  başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

  12) Bilfiil görev
  yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir
  Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve
  gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenler,

  13) Bilfiil
  görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik
  ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin
  nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personel,

  d) Paraya
  vazıülyed olanlardan;

  1- 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas
  Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür
  yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun 1 inci maddesine
  istinaden bu görevi ifa eden kişiler ( memuriyet görevlerinin devamı süresince
  demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını
  taşıyabilirler),

  2- Veznedarlar ( görevleri sırasında ve görev mahallinde
  demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

  3- Tahsildarlar (bilfiil
  görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

  e)
  Özellik arzeden görev yapanlardan; (Değişik bent: 30/01/1992-92/2635-2
  Md.)

  1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu
  görevde bulunmuş olan kamu personelin,

  2) Sayıştay Başkan ve üyeleri,
  müsteşar, Başbakanlık ve Devlet bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı
  kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar yardımcısı,Başbakan Başmüşaviri,
  Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş
  olanlara,

  3) TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile
  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürlerine,

  4) Devlet
  Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri ile
  Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, müsteşarlıklar ve merkezi yönetim
  içinde yer alan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi
  teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu
  görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi
  ve denetçi yardımcılarına,

  5- Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi
  temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin
  konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda
  çalışanlara,

  6- Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu
  iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve
  yardımcılarına,

  7- Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları
  ve şube şeflerine (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları
  veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),

  8- Radyo ve Televizyon Üst
  Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon Kurulu,
  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün Tütün
  Mamülleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası
  Düzenleme Kurulu Başkan ve üyelerine,

  9- Belediye başkanları ve il genel
  meclisi üyelerine,

  10- Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan
  emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele ,

  11-
  İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları,
  başkanlar ve daire başkanlarına,

  12- Bilfiil görev yaptıkları sırada
  demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal
  müdürlerine,

  13- Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı
  silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge
  müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün
  bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik
  personele,

  Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e)
  bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen görevliler için, 2972 sayılı
  Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında
  Kanun hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı
  aranır.

  Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Diğer Meslek
  Mensupları,

  Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı
  bendine istinaden valiler, aşağıda belirtilen kişilere, durumlarının bu
  Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tespit edilmesi halinde
  silah taşıma ruhsatı verebilir.

  a) Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir
  ülkenin fahri temsilciliğini yapan dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi
  Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyid edilen Türk vatandaşlarına,

  b)
  Sarı basın kartı sahibi basın mensuplarına,

  c) Kuyumcu ve sarraflar ile
  altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket
  olarak çalışmaları halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla
  ikisine,

  d) 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu
  Kararıyla yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av
  Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması,
  Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin
  Tüzük hükümlerine göre patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan
  işyeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sahiplerine, yivsiz av tüfeği
  imalathanesi sahiplerine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve
  iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini
  taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine,

  e) Bankaların
  genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 4389 sayılı
  Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine

  f) Hava yolu
  nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli
  pilotlara,

  g) Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tespit
  edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle sermaye şirketlerinin ve Tarım
  Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
  Birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına
  ,

  h) Bakanlıkça Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının görüşü de alınmak
  kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi
  sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat
  işleten toprak sahiplerine,

  ı) Bakanlıkça Tarım ve Köy İşleri
  Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen
  normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini
  münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış
  yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine,

  i) Yapı
  , tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere
  ( ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki
  kişiye),

  j) Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat
  bulunan sahiplerine (ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu
  ortaklardan en fazla iki kişiye),

  k) Akaryakıt istasyonu sahipleri adına
  akaryakıt satışı yapanlara (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında
  taşımak şartıyla),

  l) Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran, fiilen
  ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetlere (
  ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki
  kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman;
  bekçi, veznedar ve mutemetler işyeri ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını
  taşıyabilirler),

  m) Şirket veya ortaklık söz konusu ise yönetimden
  sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu
  sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla
  atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere,

  n) 25/04/1973 tarihli ve
  1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 8 inci maddesine göre tescil edilmiş olup,
  gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin,
  anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (işyerinde ve
  işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

  o) Meskun yerler
  dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık
  yapan yetiştiricilere,

  ö) 09/05/1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanun
  hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının
  korunması ile görevli bekçilere (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve
  işbaşında taşıyabilirler),

  p) Daha önce valilik yapmış olanlar ile
  bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki İdare Amirliği
  Hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilerden; adli ve idari yargı hakim ve
  savcıları ile bu sınıftan sayılanlardan; Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil
  Kadrolar ile M.İ.T hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsünü
  kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle
  kurumlarından ayrılanlara,

  r) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından
  faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin,
  fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye
  ,( Şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat
  ilgili şubede görev yapan bir kişiye),

  s) Barolara kayıtlı bulunan
  avukatlara, 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetlerini
  yürüten noterlere,

  ş) Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek
  kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve
  üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz
  ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve
  üyeleri ile meclis üyelerine,

  t) Yapılan soruşturma sonucu görevlerine
  son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle
  muhtarlığı yapmış olanlara,

  u) Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine
  son verilenler hariç, en az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis
  üyeliği yapmış olanlara,  Silah Taşıma Ruhsatı Verilebilecek
  Emekli Kamu Görevlileri

  Kanunun 7 nci maddesinin (4) numaralı bendinin
  (A) ve (B) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli olan kamu
  görevlilerinden;

  a) Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri
  ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Amirliği
  hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,

  b) Hakim ve savcılar ile Sayıştay
  Başkan ve üyelerine,

  c) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci
  yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip,
  başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsoloslara,

  e)
  Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile M.İ.T.
  hizmetleri mensuplarına (Bunlar kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi sırasında
  zati tabancalarına ait özellikleri emekli kimlik kartlarına işletmek suretiyle
  taşıyabilirler. Bu kimlik kartları silah taşıma ruhsatı yerine geçer.),


  f) Çarşı ve mahalle bekçilerine,

  g) 31/08/1956 tarihli ve 6831
  sayılı Orman Kanunun 77 nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını
  taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerine, (bunlar emekli
  olduklarında satın alacakları zati silahlarını veya kanuni yoldan edindikleri
  şahsi silahlarını taşıyabilirler),

  h) (f) bendi hariç diğer bentlerde
  sayılanlardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898 sayılı
  Kanuna göre emekli olanlara,

  ı) Özel kanunlarına göre demirbaş silah
  taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı amir ve
  memurlarına,  SİLAH
  RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Gerekli Genel Belgeler:

  Silah taşıma
  veya bulundurma ruhsatı talep eden herkes, ikamet ettiği yer valiliğine (yetki
  devri yapılmış ise Kaymakamlığa) aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler.


  • Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine
  ilişkin dilekçe,

  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

  • Nüfus cüzdan
  fotokopisi (nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle
  birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus
  cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası
  istenecektir),

  • Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,

  •
  Silah ruhsatı istek formu, (İl Emniyet Müdürlüklerinden temin
  edilecek.)

  • Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi, (Dilekçede
  silah ruhsatı için olduğu belirtilecek.)

  • Silah ruhsatı alınmasında
  sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

  • İkametgah belgesi, (1774
  Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri gereğince arkası mıntıka karakolundan
  tasdik ettirilecek.)

  Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi
  olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır

  a-Fahri
  temsilciler

  b-Basın Mensupları

  c-Kuyumcu ve
  Sarraflar

  ç-Patlayıcı Maddeleri Satın Alma ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı
  Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi ve Ruhsatlı Silah Tamirhanesi
  Sahipleri

  d-Banka Müdürleri

  e-Pilotlar

  f-Yıllık Satış
  Tutarı (ciro):2006 Yılı Yıllık Satış Tutarı (cirosu):5.000.000
  YTL

  g-Arazi Sahipleri

  h-Sürü
  Sahipleri

  ı-Müteahhitler

  i-Akaryakıt İstasyonu
  Sahipleri

  j-Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı
  Yapanlar

  k-Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar

  *-İş
  Sahiplerinden

  *-Bu İşyerlerinde Çalışan Bekçi, Veznedar ve
  Mutemetlerden,

  l- Poligon sahipleri:

  *-İş
  Sahiplerinden,

  *-Bu İşyerlerinde Çalışan Bekçilerden,

  m-Müze ve
  Anıtları Koruyan Bekçiler

  n-Arıcılık Yapanlar

  o-Patlayıcı Madde
  Depolarının Korunması İle Görevli Bekçiler

  ö-Asli Memur Statüsünü
  Kazanmış Olup İhraç ve Benzeri Sebepler Dışında Tamamen Kendi İsteği ile
  Kurumlarından Ayrılanlar

  p-Dövize İlişkin İşlem
  Yapanlar

  r-Avukatlardan

  s-Noterlerden

  ş-Oda, Birlik,
  Federasyon ve Konfederasyonların Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Meclis
  Üyeleri

  t-En Az Bir Dönem Köy Veya Mahalle Muhtarlığı Yapmış
  Olanlar

  u-En Az Bir Dönem Belediye Başkanlığı Veya İl Genel Meclis
  Üyeliği Yapmış Olanlar

  ü-91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin "Taşıma
  Ruhsatı Verilebilecek Emekli Kamu Görevlileri" başlıklı 10 uncu Maddesine Göre
  Taşıma Ruhsatı Talep Eden Emekli Kamu Görevlilerinden

  6136 Sayılı Kanunun
  7 nci maddesi birinci fıkrasının 4 üncü bendinde sayılan silahlı kuvvetler
  mensupları ile mülki idare amirliği hizmetlerinden, hakim, cumhuriyet savcısı
  ile bu meslekten sayılanlardan, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda
  çalışan personelden ve MİT hizmetleri mensuplarından emekli olanların, emekli
  olduktan sonra müracaat etmeleri halinde ruhsat düzenlenirken sağlık raporu,
  vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi ve adli sicil belgesi
  istenmeyecektir.
  SİLAH RUHSATI
  VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER

  Aşağıda belirtilen hallerden birine giren
  kimselere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma
  izni verilmez, verilmiş ruhsatlar iptal edilir.

  a) Ateşli silahla işlenen
  cürümlerden hükümlü bulunanlar,

  b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya
  silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç
  işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden
  olanlar,

  c) Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin
  uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde
  meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola
  doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,

  d) Taksirli
  suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile
  zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı
  kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık,
  kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar,
  resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma,
  ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu
  gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş
  olanlar,

  e) Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik
  zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis
  veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

  f) Uyuşturucu
  ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya
  ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma,
  bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya
  nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun
  tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

  g) Ruhsatlı
  silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,

  h)
  Kanunun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı
  aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,

  ı) Kanunun 4 üncü
  maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu
  suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

  i)
  Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama
  altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,

  j) Kanunun Ek 1 inci
  maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah
  taşıyanlar,

  k) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı
  silahları amacı dışında kullananlar,

  l) Mahkeme kararı ile ya da
  haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı
  Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına
  hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı
  Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı kanunun 15 inci maddesi
  uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi
  tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile
  3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya
  1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin
  kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya devlet memurluğundan
  çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle
  ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
  gereğince emekli edilenler,

  m) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden
  yasaklılar,

  n) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları
  olanlar,

  o) 21 yaşını bitirmemiş olanlar.

  ö) 6831 sayılı Orman
  Kanununa muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya
  mahkum olanlar,

  Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g),
  (h), (ı), (i) ve (ö) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya
  mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce
  verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile kendilerine hiçbir
  surette ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Bu
  fıkra hükmü 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre suç
  olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara
  uygulanmaz.

  Birinci fıkranın (j) bendi kapsamına girenlerin silah taşıma
  ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir daha taşıma ruhsatı
  verilmez.

  Bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması
  devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı
  kesinleşinceye kadar durdurulur.Yargılama sonucuna kadar silah ilgili birimce
  emanete alınır.

  Bu madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş
  mahkumiyettir.

  Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen
  hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza
  esas
  alınır.  ATEŞLİ
  SİLAHLARIN TAŞINAMAYACAĞI YERLER

  a) Duruşmalarda, mahkeme salonlarında,
  hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri
  ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların
  eklentilerinde,

  b) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda,
  eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer
  toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde,
  sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya
  bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor
  karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna
  aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,

  c) Türkiye
  Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen
  yerlerde,

  (a) ve (b) bentlerinde sayılan yerlerde 7 nci maddenin 1, 2, 3,
  ve 4 nuramaralı bentlerinde belirtilen kişiler ile bu yerlerin güvenliği için
  görevli bulunan polis ve jandarma personeli, (c) bendinde sayılan yerlerde ise
  yalnız bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunan Polis, Jandarma ve Türkiye
  Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu personeli silahlarını
  taşıyabilirler.  SİLAH
  RUHSAT SÜRELERİ

  Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren
  beş yıl için geçerli olup, yenileme harcı alınmak şartıyla, her beş yılda bir
  yenilenir. Sürenin sona ermesinden bir ay önce tebligat için gerekli işlemler
  başlatılır. Zabıtaca doğrudan veya 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
  yapılacak yazılı tebligattan itibaren altı ay içinde ruhsatlarını mevcut
  durumlarına göre taşıma veya bulundurma ruhsatı olarak yeniletmeyenlerin o
  silaha ait ruhsatı iptal edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre devri
  sağlanır. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen silah, hiçbir şekilde aynı şahıs adına
  yeniden ruhsata bağlanamaz.

  Yeni ruhsatın geçerlilik süresi, önceki
  ruhsata ait sürenin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Süresi biten
  taşıma ruhsatı, yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine
  geçerlidir.  VEFAT
  HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

  Taşıma ya da bulundurma ruhsatı verilen
  kişilerin vefatı halinde, bu kişilere ait silahın, mirasçılarının tümünün
  muvafakatı ile aralarından birine, kanuni bir engel yok ise devri sağlanır.
  Mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde, vali, bu hususta verilecek yargı
  kararına kadar geçerli olmak üzere silahı mirasçılardan birinin adına geçici
  olarak ruhsata
  bağlayabilir.  RUHSATLI
  SİLAHLARIN DEVRİ

  Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b)
  ve (c) bendi kapsamındaki silahlar hariç olmak üzere, taşıma veya bulundurma
  ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını bu
  Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek
  olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı
  Kuvvetlerine veya Genel Müdürlüğe hibe edebilirler.

  Ruhsatlı silahların
  başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma
  veya bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının
  tespit edilmiş olması gerekir. Silah devrini öngören sözleşme noterce
  düzenlenir. Silah ve mermiler, ruhsat düzenlenmeden devredilen şahsa teslim
  edilemez.  YİVLİ
  SPOR SİLAHLARINA UYGULANACAK ESASLAR

  Yivli spor tüfek ve tabancası olarak
  kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar, atış
  poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı ile
  birlikte geçerli amatör sporcu lisansı beraberinde olmak şartıyla
  kullanılabilir. Atış poligonları veya atış müsabakaları için geçerli olmak
  kaydıyla, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce önceden antrenman ve müsabaka izin
  belgesi düzenlenir.

  Her antrenman ve müsabaka için ayrı ayrı düzenlenecek
  bu belgede, antrenman yeri ve günü açıkça belirtilir. Bu silahlar, ancak boş
  olarak, paketlenmiş bir şekilde, otoların torpido gözünde ya da bagajında
  nakledilebilir, üstte taşınmaz.

  Bu Yönetmelik hükümlerine göre, ruhsat
  almaya hak kazandığı valilikçe yapılacak tahkikat neticesi tespit edilen
  kişilerden, avlanma ruhsatı (avcılık belgesi ) bulunanlara yivli av tüfeği
  taşıma ruhsatı, diğerlerine de bulundurma ruhsatı tanzim edilir.

  Yivli
  av tüfeği taşıma ruhsatı bulunanlar, bu tüfeklerini meskun mahallerde içi boş
  muhafazası içinde ve atışa hazır olmayacak şekilde
  nakledebilirler.  SİLAH
  RUHSAT HARÇ İŞLEMLERİ

  Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı (5 Yıllık) :1.645,00
  YTL.

  Silah Taşıma Ruhsatı (5 Yıllık) :1.645,00 YTL.

  Silah
  Bulundurma Ruhsatı (5 Yıllık) : 526,30 YTL.

  Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi :
  13,00
  YTL.  BULUNDURMA
  RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR

  a) Ruhsatınızın bitim tarihinden itibaren
  (6) altı ay içinde yeniletmek üzere ruhsatı veren makama müracaat edilmesi
  gereklidir, aksi taktirde ruhsatınız iptal edilir.

  b) Ruhsatlı silahınız
  geçicide olsa bir başkasına verememelidir.

  c) Silah ruhsatı verilmesini
  engelleyen hallerden birine girdiğiniz takdirde durumu ruhsatı veren makama
  bildirmeniz gereklidir.

  d) Ruhsatta yazılı olan iş veya ikamet
  adresinizin değişmesi halinde durumu ruhsatı veren makama
  bildirmelisiniz.

  e) Silahınızı tamir, tespit yada atış yapmak için
  bulundurduğunuz adresinizden çıkartacağınız zaman nakil belgesi almanız
  gereklidir ve bu belgede belirtilen gün ve saat haricinde silahınızı
  taşımamalısınız.

  f) Bulundurma ruhsatlı silahınızı taşımanız halinde
  ruhsatsız silah taşıma suçundan hakkınızda adli işlem yapılır.

  g) Silahı
  temin ettiğiniz tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili
  makama müracaat ederek ruhsat işlemlerini tamamlatmadığınız takdirde hakkınızda
  adli işlem
  yapılır.  TAŞIMA
  RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR

  a) Ruhsatınızın bitim tarihinden itibaren
  (6) altı ay içinde yeniletmek üzere ruhsatı veren makama müracaat edilmesi
  gereklidir, aksi taktirde ruhsatınız iptal edilir.

  b) Ruhsatınızın
  veriliş sebebi ortadan kalktığında ve (ruhsata mani durumlardan birine
  düştüğünüzde) durumu ruhsatı veren makama (Kanun`un değişik 6.maddesinin
  1.fıkrası 2.cümlesinde belirtilen yükümlülüğü) (6) ay içine bildirmek zorunda ve
  ruhsatınızın yeni durumunuza göre tanzim edilmesini sağlamak zorundasınız. Aksi
  takdirde bir daha hiçbir silah ruhsatı alamazsınız.(Yönetmelik
  Md.16.i)

  c) Silah ruhsatı verilmesini engelleyen bir durumunuzun olduğu
  herhangi bir şekilde öğrenilmesi yada ruhsat verilmesini engelleyen hallerden
  birine düşmeniz halinde ruhsatı veren makama bildirmek zorundasınız ve bu
  durumda ruhsatınız iptal edilir.

  ç) Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir
  başkasına verememelidir.

  d) Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız
  tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat
  etmelisiniz, ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem
  yapılır.

  e) 6136 Sayılı Kanun`un Ek-1`nci maddesinde belirtilen;
  Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl
  hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında
  veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim
  kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde,
  sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma
  veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM
  ana binaları ile Meclis başkanlığı`nca belirlenen yerlerde, silah
  taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına
  çevrilir.  SİLAH
  KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR

  a) Silahın emniyetli
  olarak nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir. Emniyetli olarak nasıl
  kullanılacağını öğrenmeden hiç kimse silah kullanmamalıdır.

  b) Silah
  sahipleri silah kullanımında ve muhafazasında asla aşırı güven duymamalıdırlar.

  3. Silaha her zaman doluymuş gibi davranılmalıdır. Silah ele alındığında her
  zaman çok büyük özen gösterilmelidir.

  c) Namlu ağzı her zaman emniyetli
  bir yöne tutulmalıdır. Bu özellikle silah doldurulurken, boşaltılırken ve
  sökülürken önemlidir.

  ç) Silah hiç bir zaman canlı bir hedefe
  yöneltilmemeli ve tetik düşürme gibi tehlikeli alışkanlıklar
  edinilmemelidir.

  d) Silah kesinlikle şarjörü üzerinde ve dolu olarak
  saklanılmamalıdır. Fişek ve silah ayrı ayrı yerlerde bulundurulmalıdır.


  e) Mutlak zaruret olmadıkça fişek yatağında fişek
  bırakılmamalıdır.

  f) Silah ve mühimmatı çocukların rahatlıkla
  ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

  g) Sökme, takma ve
  temizleme gibi işlemler etrafta kimsenin bulunmadığı boş alanlarda veya bir
  odada yapılmalıdır.

  h) Hiçbir zaman alkollü, uykusuz ve sinirli iken
  silah ele alınmamalı veya ulaşılabilecek yakınlıkta bulundurulmamalıdır.


  ı) Silah her ne amaçla olursa olsun dolu olarak bir başkasına verilmez.
  Şarjör çıkarılır, fişek yatağının boş olduğu tespit edildikten sonra
  verilebilir.

  i) Silah ele alındığında veya kılıfına koyulurken mutlaka
  işaret parmağı tetik korkuluğu üzerinde tutulmalı kesinlikle tetiğe
  dokunulmamalıdır.

  j) Silahı hiç bir zaman şeytan doldurmaz. Bunun için
  başkalarınca silahın kurcalanmamasına özen gösterilmelidir.

  k) Silahınıza
  uygun aksesuarlar kullanılmalı, kılıf ve kabza gibi aksesuarların silah ile
  uyumlu olduğundan ve emniyetine engel teşkil etmediğinden emin
  olunmalıdır.

  l) Silahın emniyet sistemine veya teknik özelliklerine
  güvenilerek şakalaşma ve benzeri davranışlarda bulunulmamalıdır, unutulmamalıdır
  ki silah şaka aracı değildir.

  m) Silahın yere düşürülmemesine dikkat
  edilmesi, hem silahın korunması, hem de bir kazaya sebebiyet verilmemesi
  açısından önemlidir.

  n) Özellikle düğün, eğlence yerleri gibi toplu halde
  bulunulan yerlerde silah konuşmanın odak noktası haline getirilmemelidir.


  o) Küçük çocukların ve gençlerin bulunduğu ortamlarda silahı özendirici
  konuşmalardan, hal ve hareketlerden kaçınılmalı, onlara silahın tehlikeleri
  anlatılmalıdır.


+ Yorum Gönder


silah taşıma ruhsatı,  taşıma silah ruhsatı,  tabanca taşıma ruhsatı,  silah bulundurma ruhsatı,  taşıma ruhsatlı silah,  taşıma ruhsatı