+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Sosyal yardımlaşma hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sosyal yardımlaşma hakkında bilgi
  sosyal yardımlaşma hakkında kısa bilgi 2. Gölge Kız
  Devamlı Üye


  Sosyal yardımlaşma hakkında bilgi

  Merkblatt HB 2006 Okt. 2007 türkisch.doc 1
  Sosyal Yardım Hakkında Bilgilendirme Yazısı
  Sosyal yardım hakkı
  Kendi ve aynı hanede oturan aile üyelerinin geçimini yeterince ya da zamanında kendi maddi imkânlarıyla sa layamayan ki iler
  maddi yardım alma hakkına sahiptirler (Sosyal Yardım Yasası 15. madde).
  Yardım dilekçesinin anlamı nedir?
  Yardım dilekçesi sosyal yardım makamının sa layaca ı yardımın temelini olu turur. Özel olarak da, muhtemel sosyal yardım
  ödemelerinin miktarının takdirine hizmet eder. Genellikle yardım dilekçesini, sosyal yardım kurumunun herhangi bir ödemesi
  yapılmadan önce imzalamak zorundasınız. Ayrıca halen geçerli olan bir resmi kimlik ibraz etmek zorundasınız.
  Bilgi verme yükümlülü ü
  Sosyal yadım talep edenler, gelir, varlık ve aile durumları hakkında gerçe e uygun bilgi vermekle yükümlüdür. Özel olarak, belgelere
  ve kira sözle melerine, ücret bordolarına, mahkeme kararlarına bakma imkânı tanınmak zorundadır. stekte bulunan ki i bu amaçla
  yardım dilekçesini ve ba vurunun incelenmesi için istenen belgeleri yazılı olarak sunmak zorundadır.
  Deste in incelenmesi amacıyla sosyal hizmet kurumu veya sosyal yardım sekreterli i resmi makamlardan ve kurumlardan bilgiler
  alabilir. Bunun için gerekli yetki, yardım dilekçesinin imzalanmasıyla verilmi olur.
  Esas alınan maa veya hesaba katılabilir ek gelirlere neler dahildir?
  - Çalı ma geliri ve yan gelir ile aile, çocuk paraları, hayat pahalılı ı zamları, vardiya ve noel ikramiyeleri, primler, ödüller, emekli
  aylıkları vs.
  - Her türlü maddi ödemeler, örne in sa lık sigortasının prim indirim iadesi, ihtiyarlık, maluliyet, dul ve yetim aylıkları ve ayrıca
  hastalık, kaza, i sizlik nedeniyle yapılan ödemeler, burslar ve askeri sigortanın ödemeleri vs. (her türlü sigorta poliçesini ve
  sigorta kimliklerini, örne in hastalık, kaza, hayat, ek emeklilik, i kaybı, ev e yası ve kanuni mesuliyet sigortalarına ait poliçe ve
  kimlikleri, ibraz etmek zorundasınız).
  - Özel ki ilerin (örn. e nafakası, ana baba nafakaları, akraba yardımları, çocuk nafakası aylıkları vs.), irketlerin, devlet ya da özel
  hayır kurumlarının vs. yaptı ı bir defaya mahsus ya da düzenli ödemeler.
  - Miraslar, ba ı lar, her türlü lotarya kazancı vs.
  - Tazminatlar manevi bir zararı tazmin ederler ve maddi geçimin sa lanmasına hizmet etmezler. Bunlar bu nedenle hesaba
  katılmaz. Maddi tazminatlar ise ihtiyaç hesabına dahil edilirler.
  Esas alınan mal varlı ına neler dahildir?
  - Para, banka ve posta çeki mevduatları (yurtdı ındakiler dahil), hisse senetleri, tahviller, alacaklar vs.
  - Her türlü kıymetli e ya (örne in otomobil, takı vs., eskimi bile olsalar).
  - Emlâk ( sviçre dı ında da) ve bunlar üzerindeki oturma ve intifa hakları.
  Borçlar ve ödenmemi faturalar ne olur?
  Sosyal yardım kurumu ilke olarak borç üstlenmez. Yine de, sizin için en iyi çözümün bulunabilmesi için, bize borçlarınızı ve
  ödenmemi faturalarınızı bildirmenizi rica ederiz (bkz. yardım dilekçesi sayfa 4). Yetkili sosyal danı man ile mutlaka bu konuyu
  konu unuz. Ayrıca, sosyal yardımların ba kalarına devredilemeyece ine, rehin verilemeyece ine ve rehin alınamayaca ına dikkatinizi
  çekeriz.
  Katkıda bulunma yükümlülü ü
  Yardım isteyen ki iler, durumlarının incelenmesine katkıda bulunmakla ve ki isel ve maddi durumlarıyla ilgili her türlü de i ikli i,
  sosyal yardım açısından bir önemi varsa, derhal bildirmekle yükümlüdürler (örn. i e ba lama, çalı ma oranındaki de i iklik, i ya da
  ev de i ikli i vs.). Haksız yardım alınması, a ır derecede yükümlülük ihlalleri ya da hukuki suistimal söz konusu oldu unda, sosyal
  yardımlar azaltılabilir ve hatta tamamen kesilebilir. Bu tür azaltmalar veya durdurmalar ekli olarak itirazı mümkün kılan bir karar ile
  yazılı olarak duyurulmak ve gerekçeleri bildirilmek zorundadır. Bundan önce ise, sosyal yardım alan ki iye konuyla ilgili savunmasını
  yapabilme hakkının tanınması zorunludur.
  Akrabaların yardım yükümlülü ü (Sosyal Yardım Yasası 24. md.)
  sviçre Medeni Kanunu (ZGB) 328f maddesi uyarınca aile hukukuna dayalı geçim sa lama ve destekleme yükümlülükleri sosyal
  maddi yardımdan önce gelir. Bunlar sviçre M.K. (ZGB) hükümlerine uygun olarak talep edilmek durumundadır.
  ade yükümlülü ü (Sosyal Yardım Yasası 25. md.)
  Maddi yardımdan yararlanmı olanlar, gerçe e uymayan beyanlar yoluyla kendisine ödeme yapılmasını sa ladıysa ya da maddi olarak
  özellikle iyi ko ullara ula tı ı taktirde aldı ı yardımları iade etmekle yükümlüdür. ade yükümlülü ü yardım alanın kendisi için,
  evlili i süresince e i ve re it olmalarından önceki dönemde çocukları için aldı ı yardımları kapsar. Maddi yardım almı olan ki ilerin
  mirasçıları kar ısında sosyal yardım kurumunun ödemelerin iadesini isteme hakkı en fazla, akrabalık derecesi ve miras bırakan ile
  ki isel ili kileri dikkate alınarak, alınan mirası kapsar. Bir ki inin re it olmasından önce ya da ola an e itimini tamamlamadan önce
  almı oldu u maddi yardımı, alan ki i geri ödemek zorunda de ildir. Geri ödeme hakkı faize tabi de ildir ve en son alınan yardım
  Merkblatt HB 2006 Okt. 2007 türkisch.doc 2
  ödemesinden itibaren 20 yıl geçtikten sonra ortadan kalkar. Akraba yardımları ve iadeler, yardım masraflarını kar ılayan kamu
  kurulu unun makamı tarafından talep edilmek durumundadır.
  Bir sosyal sigorta, özel sigorta ya da üçüncü ki ilerin yapaca ı ödemeler göz önüne alınarak avans mahiyetinde yapılmı olup
  sonradan geriye dönük olarak ödemelerin yapıldı ı maddi yardımlar (örn. maluliyet ödemeleri) geri ödenecektir. Avansı sa layan kamu
  kurulu u, sigorta ya da üçüncü ki iler nezdinde, sonradan yapılan ödemenin yapılmı ödeme kadarının do rudan ödenmesini talep
  edebilir.
  Hukuki ve karar yeterlili i
  Bir ki inin sosyal yardım alıyor oldu u olgusu, onun medeni hukuk bakımından hukuki ve karar yeterlili ini kısıtlamaz. Söz konusu
  ki i yine sözle meler akdedebilir, bir vasiyetname düzenleyebilir ya da davalar yürütebilir. Maddi yardımın velayet hakkının yerine
  getirilmesi üzerinde etkisi olmaz. Sosyal yardım organları desteklenen ki i adına birtakım hak ve yükümlülükleri yalnızca, bunun için
  açıkça yetkili kılınmı larsa üstlenebilirler (örn. akraba yardımlarının talep edilmesi).
  Hak reddetme ve hak geciktirme yasa ı, gizlilik yükümlülü ü
  Sosyal yardım organları bir maddi yardım dilekçesini kabul etmeyi açıkça reddedemezler ya da bir maddi yardım dilekçesi hakkındaki
  kararı vermekten sessizce imtina edemezler. Ayrıca bir dilekçenin i lemlerini makul olmayan ölçülerde geciktiremezler.
  Sosyal yardım organlarının üyeleri ve sosyal yadım hizmetinde faaliyet gösteren ki iler ki isel bilgileri gizli tutma yükümlülü üne
  tabidirler (Sosyal Yardım Yasası 5. md.) ve sviçre Ceza Kanunu 320. maddesi uyarınca görevle ilgili gizlilik zorunlulu una tabidirler.
  Hukuki savunma ve dosyaların incelenmesi
  Yardım alan ki ilerin dosyalarını incelemeye, bilgilendirilmeye, konunun tetkiki sırasında görü lerini açıklamaya ve sürece katılmaya,
  dilekçelerinin incelenmesine ve kararın gerekçelendirilmesine ve i lemlerde kendilerini bir avukat aracılı ıyla temsil ettirmeye hakları
  vardır.
  Yazılı gerekçeli karar
  Sosyal yardım organları, bir talebin tamamını kabul etmeyen kararları ve ayrıca söz konusu ki iye yükümlülük getiren kararları yazılı
  olarak gerekçelendirmekle yükümlüdürler. Gerekçe, söz konusu ki inin kararın sonuçlarını de erlendirebilmesine ve yerine göre
  ko ulları tam olarak bilerek hukuki yargı mercii nezdinde itiraz edebilmesine yetecek kadar kapsamlı olmak zorundadır. Kararda,
  sosyal yardım organlarının kararlarına yön veren dü ünceler ve hangi esaslara dayandıkları belirtilmek zorundadır.
  Kendi ayakları üzerinde durmaya yardım
  Sosyal yardım organları söz konusu ki ilere, onları bir sıkıntı durumundan kurtulabilecek ya da durumlarını kendi ba larına
  düzeltecek veya istikrara kavu turabilecek duruma gelmelerini sa layacak türden yardımlar da sunmakla yükümlüdürler.
  Pratik tavsiyeler
  • Sıkıntılı bir durumda bulunuyorsanız ya da bir sıkıntılı durum meydana gelece i belliyse, lütfen önceden sosyal
  yardım kurumuna (Sozialdienst) veya sosyal yardım sekreterli ine (Fürsorgesekretariat) ba vurunuz.
  Erken bir a amada danı mak, etkili bir yardım açısından büyük önem ta ır!
  • Sosyal yardım kurumu veya sosyal yardım sekreterli i, probleminizi kanıtlayan her türlü evraka ihtiyaç duyarlar
  (bkz. kontrol listesi): ücret bordrosu/Lohnabrechnung (e inki de), i sizlik yardımı ile ilgili evraklar, burs
  belgeleri, kira sözle mesi, sa lık sigortası evrakları vs. Görü me öncesinde bütün belgeleri arayıp toparlayınız ve
  yanınızda getirin. Böylece yardım talebiniz daha çabuk incelenebilecektir.

 3. Muhammed
  Özel Üye
  Sosyal Yardımlaşma Nedir Kısaca

  İnsanoğlu, varlığının ilk gününden itibaren bazı insanlar sürekli diğerlerine göre daha zayıf ve yardıma muhtaç bir şekilde yaşamışlardır. Bu tarz kişilere destek çıkmak amacıyla dünya çapında birçok sosyal yardımlaşma kurumları kurulmuştur.

+ Yorum Gönder


sosyal yardımlaşma ile ilgili yazı,  sosyal yardımlaşma konulu yazı,  sosyal yardımlaşma hakkında yazı,  sosyal yardımlaşma ile ilgili makaleler,  sosyal yardımlaşma ile ilgili yazılar,  sosyal yardımlaşma ile ilgili makale