+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Mondros Ateşkes Anlaşması'nın Uygulanışı Ve İlk İşgaller Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mondros Ateşkes Anlaşması'nın Uygulanışı Ve İlk İşgaller
  Mondros Ateşkes Anlaşması'nın Uygulanışı Ve İlk İşgaller 2. HARBİKIZ
  Moderator

  A. MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI'NIN UYGULANIŞI VE İLK İŞGALLER
  Ateşkes isteyen Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Limni Adası'nın Mondros limanında ateşkes anlaşması imzalandı (3O Ekim 1918). Mondros Ateşkes Anlaşması'nı Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı (Denizcilik Bakanı) Rauf (Orbay) Bey imzalamıştır. Rauf (Orbay) daha sonra Milli Mücadele'ye katılacaktır.

  Mondros Ateşkes Anlaşması'nın Maddeleri:
  1. Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak, Boğazlardaki istihkamlar, (siperler) İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek. İtilaf Devletlerinin Karadeniz'e serbestçe geçişi sağlanacak. Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerindeki egemenliği sona erdi. Anadolu ile Rumeli'nin bağlantısı kesildi. Başkent İstanbul'un güvenliği tehlikeye düştü.
  2. Osmanlı ordusu terhis edilecek. Orduya ait silah ve cephane İtilaf Devletlerinin emrine verilecek. Anadolu'yu askersiz ve silahsız bırakarak işgaller karşısında direniş olmasını önlemeye çalıştılar.
  3. Osmanlı Donanması İtilaf Devletlerinin gösterecekleri limanlarda göz altında tutulacak. Osmanlı deniz gücünü etkisiz hale getirdiler.
  4. Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
  5. Bütün haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri, İtilaf Devletlerinin denetimi altında bulundurulacak. Bölgeler arasında yardımlaşmaya engel oldular. Anadolu'nun kontrolünü ele geçirdiler
  6. İtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekler (7. madde). Mondros'un en tehlikeli maddesidir.
  Bütün Anadolu topraklarının işgal edilebileceği göstermektedir.Güvenliklerinin tehdit edilmesi bahanesi işgallere haklılık kazandırmak içindir.
  7. Trablusgarp ve Bingazi'deki bütün Türk subayları, en yakın İtalyan garnizonuna; Hicaz, Yemen, Suriye ve Irakta bulunan askeri birliklerimiz ise İtilaf Devletlerine teslim olacaklardı. Osmanlı Devleti'nin askeri bakımından güçsüz bırakmayı amaçlamaktadırlar.
  8. Doğu Anadolu'daki altı ilde (Vilayet-i Sitte) Diyarbakır, Erzurum, Van, Bitlis, Elazığ (Harput), Sivas karışıklık çıkarsa, İtilaf Devletleri, bu illerin herhangi bir bölümünü işgal edebileceklerdi (24. madde).


  Mondros ateşkesten çok kayıtsız şartsız bir teslim belgesidir. Birinci Dünya Savaşı devam ederken İtilaf Devletleri Osmanlı toprakları için aralarında gizli paylaşım anlaşmaları yapmışlardı. Bu nedenle Mondros Ateşkes Anlaşması'na işgalleri kolaylaştırıp, karşı koymayı engelleyecek maddeler yerleştirdiler. 13 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri filosu İstanbul'a demirleyerek yaklaşık beş asırlık başkentimizi işgal etti.
  Mondros'a dayanarak girişilen ilk işgal, İngilizler tarafından Musul'a yapıldı. Bunun dışında;
  • İngilizler : Urfa, Antep, Maraş'ı,
  • Fransızlar Ermenilerle birlikte : Adana, Mersin, Dörtyol'u,
  • İtalyanlar : Antalya, Burdur, Isparya ve Konya'yı işgal ettiler.
  İngilizler, işgal ettikleri yerler dışında Çanakkale, Eskişehir, Afyon, Samsun, Merzifon ve Batum'a askeri birlik gönderdiler. İşgaller ateşkesin maddelerine aykırıydı. Osmanlı Devleti çok zor durumdaydı.
  Not. İngilizler Maraş, Antep ve Urfa'yı daha sonra Fransızlara bırakacaktır
  Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)
  - Yenilen devletlerle yapılacak barış anlaşmalarını görüşmek amacıyla toplandı.
  - Osmanlı Devleti'nin paylaşılması da bu konferansta görüşüldü.
  - Yunanistan, fırsattan yararlanarak Batı Anadolu'nun kendisine ait olduğunu iddia etti. Gerekçe olarak da uydurma belgeler öne sürdü.
  - Aslında Batı Anadolu gizli antlaşmalarda İtalya'ya verilmişti. İngilizler, sömürge yolları üzerinde güçlü bir İtalya yerine, kukla bir Yunanistan'ın olmasını çıkarlarına daha uygun buldular.
  - Paris Barış Konferansı'nda Yunanlıların, İzmir'den başlayarak Batı Anadolu'yu işgal etmelerine karar verildi. İtalyan delegesi bu duruma çok kızdı ve konferansı terk etti.
  NOT:İtilaf bloğunda ilk anlaşmazlık, Batı Anadolu'nun İtalyanlar yerine Yunanlılara verilmesi oldu.
  2. İzmir'in işgali
  Yunanlılar, Paris Barış Konferansı'nın ardından Batı Anadolu'yu işgal hazırlıklarına başladılar. İzmir'in işgaline Türk halkı çok büyük tepki gösterdi. Çünkü bıçak kemiğe dayanmıştı. Atatürk'ün ifadesiyle “Canına kastedilen bir millet, her şeyi göze alacaktı.”


  BÖLÜM III
  Ölçme-Değerlendirme
  • Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
  • Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
  • Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 19. I.Dünya Savaşı’nı sonuçları nelerdir ?
  20. I.Dünya Savaşı sonrası imzalanan barış antlaşmalarının şartları nerede belirlenmiştir ?
  21. Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı sonucunda hangi topraklarını kaybetmiştir ?
  22. Wilson İlkelerinin Osmanlıyı ilgilendiren maddeleri nelerdir ?
  23. Mondros Ateşkes Antlaşmasının çok ağır şartlar taşımasının nedenleri nelerdir ?
  24. İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkesinin hangi maddelerine dayanarak Anadolu’yu işgale başlamışlardır?
  Dersin Diğer Derslerle İlişkisi İlgili zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılacak
  B. DEVLETİN ÇÖKÜŞÜNÜ AMAÇLAYAN KURULUŞLAR (Zararlı Cemiyetler)

  1. Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler
  Mondros Ateşkesi ile başlayan işgaller, azınlıklara bölücü çalışmalarında cesaret verdi.
  Başlıca zararlı cemiyetler şunlardır:
  Mavri Mira Cemiyeti : Rumlar tarafından Fener Rum Patrikhanesinin desteğiyle kurulan cemiyettir
  Pontus Rum Cemiyeti : Pontus Rumları tarafından kuruldu.
  Ermenilerin Kurduğu Cemiyetler :
  Mondros'un getirdiği ortamdan yararlanan Ermeniler ise bölgede kendi devletlerini kurmak için Hınçak, Taşnak Sütyun gibi cemiyetler kurdular.
  Azınlıkların Kurdukları Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri :
  1. Bulundukları bölgelerde silahlı çeteler oluşturdular. Böylece Türkleri sindirmek veya göçe mecbur bırakmak istiyorlardı.
  2. Ortak hareket noktaları, bulundukları yerlerde karışıklık çıkararak Mondros'un 7. maddesine göre yapılacak işgallere zemin hazırlamaktı.
  3. Bazıları da (Ermeniler, Pontus Rumlar) bulundukları yerlerde bağımsız devlet kurma amacında idiler.
  4. İtilaf Devletleri tarafından kışkırtıldılar ve desteklendiler. Bunun karşılığında da İtilaf Devletlerinin işgallerini kolaylaştırdılar.
 3. HARBİKIZ
  Moderator
  2. Türkler Tarafından Kurulan Milli Varlığa Düşman Cemiyetler
  - Bu cemiyetler Milli Mücadele'ye karşıdır.
  - Milli birlik ve beraberliğe zarar vermişlerdir.
  - Saltanat ve hilafeti savunanların cemiyetler olduğu gibi bazı cemiyetler de ülkenin kurtuluşunu büyük devletlerin himayesi altına (mandası) girmekte gördüler.
  a. Kürt Teali Cemiyeti
  Cemiyetin merkezi İstanbul'du. İngilizler tarafından desteklenen cemiyetin amacı yabancı bir devletin himayesinde, bazı doğu illerimizi kapsayacak şekilde ayrı bir hükümet kurmaktı.
  b. Teali İslam Cemiyeti
  Ülkenin kurtuluşunu padişah ve hilafete bağlı kalmakta gören İstanbul'daki bazı medrese müderrisleri tarafından kuruldu.
  c. İngiliz Muhipleri Cemiyeti
  Merkezi İstanbul'du. Vatanın kurtuluşunun, İngilizlerle dost kalmak ve işgallere karşı koymamakla mümkün olacağını savundu.
  d. Wilson Prensipleri Cemiyeti
  Wilson Prensipleri Cemiyeti Amerika'nın himayesine girilmesini savundu.
  Milli varlığa düşman cemiyetler, Anadolu'da oluşan milli birlik ve beraberliği bozucu çalışmalar içerisine girmişlerdir.

  C. MİLLİ KURULUŞLAR (Yararlı Cemiyetler)
  Mondros'tan sonra işgallerin başlaması ve İstanbul Hükümeti'nin işgallere kayıtsız kalması üzerine millet harekete geçti. Vatanın çeşitli bölgelerinde yerel (mahalli) cemiyetler kuruldu.
  a. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (Doğu Anadolu'nun Haklarını Savunma Cemiyeti):
  Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesine engel olmak amacıyla kuruldu.

  NOToğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Kongresi'ni düzenleyerek, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık safhasında önemli bir görev üstlendi.
  b. Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (Trakya-Paşaeli'nin Haklarını Savunma Cemiyeti) :
  Mondros Ateşkesi'nden sonra ilk kurulan cemiyettir. Merkezi Edirne idi. Amacı, Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgalini önlemek, Rumların bölgedeki saldırganlıklarına karşı koymaktı.
  c. Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti (Trabzon'un Milli Haklarını Koruma Cemiyeti):
  Merkezi Trabzon'du. Doğu Karadeniz'de, Trabzon ve civarında Pontus Rum devletinin kurulmasını önlemek için kuruldu.
  ç. Kilikyalılar Cemiyeti (Adana ve civarının haklarını koruma cemiyetidir):
  İstanbul'da kuruldu. Amacı Adana'da Ermenilerin katliama dönüşen eylemlerine son vermekti. Cemiyet silahlı direniş birlikleri kurarak Ermenilere ve Fransızlara karşı Adana ve civarını koruma kararı aldı.
  d. İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti (İzmir Osmanlı Haklarını Savunma Cemiyeti):
  İzmir ve civarının Yunanistan'a katılmasını engellemek için İzmir'de kuruldu. Amacı Ege Bölgesi'nde Türklerin çoğunlukta olduğunu basın-yayın yoluyla dünyaya duyurmaktı. Silahlı direniş yapmayı benimsedi. Bölgesel direniş kuruluşlarına silah ve cephane sağlamaya çalıştı.
  e. Milli Kongre Cemiyeti :
  İstanbul'da kuruldu. Bütün milli grupları kendi içinde toplamaya çalıştı.

  NOT:Milli Kongre Cemiyeti, diğer cemiyetlerden farklı olarak bölgesel değildir.Amacı Türk davasının haklılığını Dünya kamuoyuna basın-yayın yoluyla duyurmaktı.

  Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri :
  Sadece kuruldukları bölgeyi savunmayı amaçlamışlardır. Bölgeseldirler. Çalışmaları iki esasa dayanır: İşgal hareketlerini protesto etmek (Demokratik tepki), işgallere silahla karşı koymak (Silahlı tepki).
+ Yorum Gönder


ilk işgaller,  mondros ateşkes antlaşmasının ağır koşullar taşımasının sebepleri,  mondros ateşkes antlaşmasının uygulanması,  mondros ateşkes antlaşmasının ağır koşullar taşımasının sebepleri nelerdir,  ilk isgaller,  mondros ateşkes antlaşmasının uygulanışı