+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler, Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler, Özellikleri
  Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler, Özellikleri 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler, Özellikleri

  1-Mavri Mira:

  Özellikleri:

  1-Fener Rum patrikhanesi tarafından kuruldu

  2-Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmayı ve Ege’de ilerleyen Yunanlılara yardım ederek Batı Anadolu ve Trakya’yı Yunanistan’a katmayı amaç-lıyordu. (megale idea)

  3-Yunan Kızılhaçı, Göçmenler Komisyonu ve Rum izcilik kuruluşları bu cemiyetin alt kollarıydı

  2-Pontus Rum Cemiyeti:

  Özellikleri:

  1-1904’de Merzifon’da Amerikan kolejinde ku-ruldu

  2-Batum’dan Sinop’a kadar uzanan ve merkezi Samsun veya Trabzon olabilecek bir Rum devleti kurmayı amaçlıyordu.

  Açıklama: MÖ281’de kurulan Pontus Devleti’ni MS 63’de Romalılar yıktı. 1204’de tekrar kurulan Pontus Devleti’ni 1461’de Fatih yıktı.

  3-Kardos Cemiyeti:

  Özellikleri:

  1-Bu cemiyet Rum göçmenlerine yardımcı olmak görüntüsü altında Pontus Cemiyetine yardımcı olu-yordu.

  4-Etnik-i Eterya Cemiyeti:

  Özellikleri:

  1-Bu cemiyet bağımsız Yunanistan’ı oluşturmak için 1814 yılında Filiki Eterya adıyla kurulmuştur.

  2-I. Dünya Savaşından sonra ise Yunanistan’ı bü-yütmek ve Bizans Devletini kurmak için çalıştı

  5-Hınçak ve Taşnak Sütyun Cemiyetleri

  Özellikleri:

  1-Doğu Anadolu toprakları, Çukurova toprakları ve Kara Deniz bölgesinin bir kısmını Ermenistan’a katmak için çalıştılar.

  6-Makabi-Alyans İsrailit Cemiyetleri:

  Özellikleri:

  1-Yahudi devleti kurmak için çalışmışlardır.

  2-Ekonomik çıkarlarının korunması ön planda ol-muştur.

  7-Rum-Ermeni Birlik Komitesi:

  Özellikleri:

  1-Rum ve Ermeni cemiyetleri arasındaki koordi-nasyonu sağladı.

  Açıklama:

  1-Azınlıklar Türkleri Hıristiyan katliamı yapı-yor olarak göstere-rek Anadolu’nun işgalini başlat-mak istediler.

  2-Azınlıklar giriştikleri yıldırma faali-yetleri ile he-defledikleri bölgelerden Türkleri kaçı-rarak ilgili bölgelerde çoğunluk olmak istediler.

  Azınlık Cemiyetlerinin Özellikleri:

  1-Wilson Prensiplerinden ilham aldılar

  2-Mondros Mütarekesi, azınlıkların çalışmaları için uygun ze-min oluşturdu

  3-Azınlıklar Osmanlı ülkesini sömürmek isteyen işgalciler tarafından kullanıldılar

  4-Kiliseleri ve yabancı okullarını üs edindiler

  5-İşgal devletlerinden yardım gördüler

  6-Çıkardıkları olaylar ile TBMM’yi meşgul ettiler

  C-MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN CEMİYETLER

  1-Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti:

  Özellikleri:

  1-Kurtuluşun padişahın emirlerine bağlı kalmakla mümkün olacağını savunmuştur.

  2-Teali İslam Cemiyeti:

  Özellikleri:

  1-Kurtuluşun halifenin emirlerine ve İslamın pren-siplerine uymakla mümkün olacağını savunmuştur.

  3-İngiliz Muhipleri Cemiyeti:

  Özellikleri:

  1-Kurtuluşun İngilizlerin himayesi ile mümkün olacağına inanıyordu

  2-Bu cemiyet hükümet tarafından da desteklenmiş-tir.

  4-Wilson Prensipleri Cemiyeti:

  Özellikleri:

  1-Bu cemiyetin taraftarları Wilson ilkelerinden ilham almıştır

  2-Kurtuluşun ABD mandasına girmekle mümkün olacağına inanmışlardır.

  5-Kürt Teali Cemiyeti:

  Özellikleri:

  1-Bu cemiyetin taraftarları Wilson Prensiplerine da-yanarak; halifeye bağlı olarak bir Kürt devleti kur-mayı planlamışlardır.

  6-Hürriyet ve İtilaf Fırkası:

  Özellikleri:

  1-1911 yılında İttihat ve Terakki Partisine karşı kuruldu

  2-1918’den itibaren yönetimde etkili olmaya baş-ladı

  3-Anadolu hareketini İttihatçıların hareketi olarak gören parti Kurtuluş Savaşına karşı gelişin liderli-ğini üstlendi.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler, Özellikleri kısaca

  Mondros Ateşkesi ile başlayan işgaller, azınlıklara bölücü çalışmalarında cesaret verdi.

  Başlıca zararlı cemiyetler şunlardır:

  Mavri Mira Cemiyeti : Rumlar tarafından Fener Rum Patrikhanesinin desteğiyle kurulan cemiyettir

  Pontus Rum Cemiyeti : Pontus Rumları tarafından kuruldu.

  Ermenilerin Kurduğu Cemiyetler:


  Azınlıkların Kurdukları Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri :

  1. Bulundukları bölgelerde silahlı çeteler oluşturdular. Böylece Türkleri sindirmek veya göçe mecbur bırakmak istiyorlardı.

  2. Ortak hareket noktaları, bulundukları yerlerde karışıklık çıkararak Mondros'un 7. maddesine göre yapılacak işgallere zemin hazırlamaktı.

  3. Bazıları da (Ermeniler, Pontus Rumlar) bulundukları yerlerde bağımsız devlet kurma amacında idiler.

  4. İtilaf Devletleri tarafından kışkırtıldılar ve desteklendiler. Bunun karşılığında da İtilaf Devletlerinin işgallerini kolaylaştırdılar.

+ Yorum Gönder