+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Alacak Davasında Tashihi Karar (Karar Düzeltme) Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Alacak Davasında Tashihi Karar (Karar Düzeltme) Dilekçesi
  Alacak Davasında Tashihi Karar (Karar Düzeltme) Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Alacak Davasında Tashihi Karar (Karar Düzeltme) Dilekçesi


  Tashihi Karar (Karar Düzeltme) Dilekçesi
  Yargıtay 19. Hukuk Dairesi: E. …/…, K. …/…
  Asliye Hukuk Mahkemesi E. …/…, K. …/…
  YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
  Sunulmak Üzere
  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  TASHİHİ KARAR
  TALEBİNDE BULUNAN
  DAVACI : … AŞ.
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adresi
  DAVALI : … Holding A.Ş.
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
  AÇIKLAMALAR :
  1- Dairenizin yukarıda esas ve karar numarası belirtilen kısmen onamaya ilişkin kararının usul ve yasaya uygunluk yönünden düzeltilmesi istemiyle yasal süresi içerisinde karar düzeltme talebinde bulunuyoruz. Çünkü her ne kadar kararda davalı (borçlu) şirketin ancak müvekkilin (alacaklının) icra takibini başlatması ile temerrüde düştüğü dolayısıyla bu tarihten itibaren faiz talebinde bulunulabileceği dairenizce kabul görmüş olsa da; kanaatimizce davalı şirket yönetim kurulunun dosyada mevcut olan 28.06.2000 ve 23.06.2001 tarihli kararlarında çok açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde borç kabul edilmiş ve faiziyle ödenilmesine karar verilmiştir. Böylelikle davalı şirketin temerrüde düşmesinin şartları oluşmuştur.
  2- Bu kararlar dahi bizce alacağın kararlar tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsili için yeterli olmakla birlikte müvekkil tarafından Erzincan 1. Noterliğinden 08.04.2002 gün ve 4724 yevmiye no ile çekilen ihtarname davalı şirkete usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir. Davalı şirket bu ihtarın tebliği ile de temerrüde düşmüştür.
  3- Ayrıca Ticaret kanunumuza göre de ticari işlerde faiz asıl olandır. Taraflar da ticaret şirketi olduklarından ve aralarındaki ilişkide bir ticari iş olduğundan bu iş nedeniyle doğmuş bir alacağa doğumu tarihinden itibaren faiz uygulanması asıl ve hukuki olandır. Burada alacağın doğum tarihi de davalı şirket yönetim kurulunun borcu kabul ettiği ve faiziyle birlikte ödenilmesine karar verdiği tarihtir. Bu nedenle bu kararların tarihinden itibaren borçlu temerrüde düşmüştür, faize hükmedilmesi gerekirdi.
  4- Tüm bu nedenlerle dairenizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı kısmen onamaya ilişkin kararının müvekkilin alacağının yukarıda belirtilen yönetim kurulu kararlarının tarihinden olmazsa ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren faiziyle birlikte ödenmesi şeklinde düzeltilmesine karar verilmesini talep etmekteyiz.
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 440-442 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz etmiş olduğumuz ve resen incelemeniz sırasında ortaya çıkacak diğer nedenlerle karar düzeltme talebimiz kabulü ile Dairenizin 2004/8522 Esas ve 2005/2220 Karar sayılı kararının düzeltilmesine Mahalli Mahkemenin kararının onanmasına karar verilmesini davacı vekili olarak yüce mahke-menizden saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
+ Yorum Gönder


karar düzeltmeye cevap dilekçesi örneği