+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Altın Eşya İade Davası Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Altın Eşya İade Davası Dilekçesi
  Altın Eşya İade Davası Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Altın Eşya İade Davası Dilekçesi
  …………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

  DAVACI :

  VEKİLİ : Av.

  DAVALI :

  DAVANIN KONUSU : Altın eşya iadesi

  DAVANIN DEĞERİ : …………. Yeni Türk Lirası

  TALEBİN KONUSU : Haklı davanın kabulü ile, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, toplam ……………… Yeni Türk lirası altın eşyanın aynen iadesine, bu mümkün olmadığı takdirde dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi dileğidir.

  AÇIKLAMALAR :

  1-Müvekkilim …………., …….. Aile Mahkemesinin …./…. - …. - …. EK sayılı kararı ile, kocası ………………’dan boşanmıştır. Kocası …………’dan talep ettiğimiz altın eşyalar hakkında aynı kararla, Mahkemece sıfat yokluğundan talebimiz reddedilmiş ve bu karar da kesinleşmiştir. Çünkü müvekkilimin talep ettiğimiz bu altınlarının kocası ……….. tarafından, gerek zorla gerek gizlice alınıp, bozdurulma tehlikesi nedeni ile, davacı …………….’in görümcesinin beyi …………….’ye verilmiştir. Çünkü müvekkilim saklaması amacı ile, kayın validesinin tavsiyesi üzerine davalının bankada kiralık kasası olması nedeni ile, davaya konu altınların davalıya teslimi gerçekleşmiştir. Çünkü düğünde bu altınlar dışında hediye olarak takılan, … adet bilezik kocası ……….. tarafından müvekkilimin rızası dışında alınıp bozdurulmuş, müvekkilimde bu altınlarda gitmesin diye davalıya altınların teslimine muvafakat etmiştir. Müvekkilim, ….. ay süren evliliğinde ve de doğumuna az bir süre kala dövülmesi nedeni ile, müşterek evden ayrılmak zorunda kalmış ve altınlarda kendisinde bugüne kadar iade edilmemiştir.

  2- Davalıya teslim edilen ve iadesini talep ettiğimiz altın eşyalar şöyledir:

  - ………………………………………………………………………

  - ………………………………………………………………………

  - ………………………………………………………………………

  - ………………………………………………………………………

  TOPLAM: ………………………… YTL’dir.

  3- Gerek boşanma dosyası, gerekse de müvekkilin kocası tarafından dövülerek evden uzaklaştırıldığına dair, ………………… Asliye Ceza Mahkemesinin …./…. E sayılı ceza dosyası ile bu altınların davalı kaldığı ve iade edilmediği sabittir. Fakat davalı, bugüne kadar bu altın eşyaları müvekkile iade etmediği için, iş bu davayı açma zarureti hâsıl olmuşlardır.

  DELİLLER : ………………. Aile Mahkemesinin …./…. - …. - …. EK sayılı boşanma dosyası, …………… Asliye Ceza Mahkemesinin …./…. E sayılı ceza dosyası, tanık, fotoğraf, CD vs. tüm deliller.

  HUKUKİ NEDENLER : TMK. Md. 179 ve İlgili mevzuat.

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, toplam ……….. Yeni Türk Lirasının altın eşyanın aynen iadesine, bu mümkün olmadığı takdirde dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, …………. Aile Mahkemesinin …./…. - …. - …. EK sayılı boşanma dosyası ve ……… Asliye Ceza Mahkemesinin …./…. E sayılı ceza dosyasının celbine, avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

  Davacı Vekili

  Av.
+ Yorum Gönder