+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Men-i müdahale ve kal'i Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Men-i müdahale ve kal'i
  İzmir Menderes İlçesi sınırları içinde sahip olduğum taşınmaza ( zeytin fidanlığı), komşu tarla sahibinin 43.35 m2 tecavüz ettiği, İlçe Kadasto Müdürlüğü personeline tespit ettirilmiş olup; bu husus düzenledikleri aplikasyon krokisi (2005 yılında) ile de ispatlanmıştır.
  Söz konusu yeri,tecavüz eden mal sahibi önce telle sonra da duvarla çevirmiştir.Tecavüz edilen kısım metrekare olarak küçük görülse de,tarlamızın yolla bağlantı sağladığı yer olduğu için, hasat zamanı ürünlerimizi taşırken sorunlar yaşamaktayız.
  Bu durumda,tecavüze son verilmesi ve engellerin yıktırılması için, hangi makamlara ve nasıl başvuracağımız konusunda (Kaymakamlık,Kadastro veya Adliye gibi) tereddüt hasıl olmuştur.
  Bu konuda aydınlatıcı bir cevap verirseniz sevindirirsiniz.
  Saygılarımla 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Tahminimce il idare veya asliye hukuk bakar..


  TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİ VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

  Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

  İçişleri Bakanlığından:

  Yayımlandığı Resmi Gazete: 31/07/1985

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18828

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3091 sayılı Kanunda geçen bazı deyimlerin tanımlanması, karar vermeye yetkili merciler, görev ve yetkileri, başvurma, soruşturma, karar verilmesi, kararların yerine getirilmesi, ikinci ve sonraki tecavüzler ile Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususları düzenleyen hükümleri kapsar.

  Kanunun uygulama alanı

  Madde 3 - 3091 sayılı Kanun, gerçek veya tüzel kişilerin zilyet bulunduğu taşınmaz mallarla, kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerin, idari makamlar tarafından önlenmesi suretiyle tasarrufa dair güvenliği ve kamu düzenini sağlar.

  Genel ilke

  Madde 4 - 3091 sayılı Kanun, emniyet ve asayişi, tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlamaya yönelik bir kanun olup, bu Kanuna göre verilen kararlar mülkiyet yönünden bir hak sağlamayan, sadece bir idari zabıta tedbiri niteliğindeki kesin kararlardır. Taşınmaz mal üzerinde fiili hakimiyet ve tasarrufu esas alarak zilyetliği korur.

  Özel kanunlar

  Madde 5 - (Değişik madde: 18/06/2011 - 27968 S.R.G. Yön./1. md.)

  3091 sayılı Kanuna göre özel kanun durumunda olan 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile diğer özel kanunlar kapsamına giren taşınmazlara tecavüz veya müdahalelerin olması halinde, ilgililerin başvurması ya da vali veya kaymakamın tecavüz veya müdahaleyi öğrenmeleri halinde 3091 sayılı Kanuna göre soruşturma yaptırarak tecavüz veya müdahale önlenmekle birlikte, ayrıca ilgili kanunlarına göre de gereği yapılmak üzere ait olduğu kamu kuruluşlarına bildirir.

  5917 sayılan kanuna yapılan atıflar

  Madde 6 - Diğer kanunların, yürürlükten kalkmış olan "5917 sayılı Gayrimenkule Tecavüzün Def'i Hakkında Kanun"a yapılış atıfları 3091 sayılı Kanuna yapılmış sayılır.

  Taşınmaz mal

  Madde 7 - Taşınmaz mal; arz üzerinde sabit olan tarla, bağ, bahçe, arsa, orman, ağıl, apartman, dükkan, fabrika, otel gibi bütün arazi, bina ve madenlerdir.

  Taşınmaz mala sahip olan o malın altına ve üstüne de sahiptir.

  Taşınmaz mallar 3 gruba ayrılır:

  a) Arazi, arazinin tamamlayıcı parçası sayılan bina ve ağaçlar, arz üzerinde kaynaklar, akarsular,

  b) Tapu siciline müstakil ve daimi olmak üzere kayıtlı ayni haklar (üst hakkı, kaynak hakkı, irtifak hakkı gibi).

  c) Yer altındaki madenler.

  Devlete ait taşınmaz mallar

  Madde 8 - Devlete ait taşınmaz mallar, tapuda Hazine adına kayıtlı olanlar ile tescil edilebilir nitelikte Hazineye ait taşınmaz mallardır.

  Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmaz mallar

  Madde 9 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmaz mallar, herkesin istifadesine açık olan denizler, göller, nehirler, tarıma elverişli olmayan yerler, kayalar, tepeler ve dağlar gibi sahipsiz şeyler ile Devlet veya bir kamu hukuku tüzel kişisi tarafından umumun yahut bir kısım halkın yararlanmasına terk ve tahsis edilen umumi yollar, köprüler, parklar, meydanlar, meralar, yaylak ve kışlaklar gibi menfaati umuma ait olan taşınmaz mallardır.

  Zilyetlik ve zilyet

  Madde 10 - Zilyetlik, taşınmaz mallardan bir yarar sağlamak üzere olanları fiilen hakimiyet altında bulundurmadır.

  Zilyet, taşınmaz maldan bir yarar sağlamak üzere o taşınmaz malı fiilen hakimiyeti altında bulunduran gerçek ve tüzel kişilerdir.

  Tecavüz ve müdahale

  Madde 11 - Tecavüz; taşınmaz malı zorla veya zilyetinden habersiz olarak işgal etmek veya ele geçirmek veya taşınmazın aynında değişiklikler meydana getirmek.

  Müdahale; zilyedin taşınmaz mal üzerindeki mutlak hakimiyetini kısmen veya tamamen ihlal etmektir.

  Tecavüz ve müdahale sayılacak haller

  Madde 12 - Aşağıdaki olay ve durumlar 3091 sayılı Kanunun uygulanmasında taşınmaz mala yapılmış tecavüz veya müdahale sayılır.

  a) Bahçe, tarla ve arsa gibi arazi üzerinden devamlı olarak gelip geçmek suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak.

  b) Ekim ve dikimde bulunmak.

  c) Bir hak iddia ederek tarla veya bahçelerdeki mahsulü biçmek, toplamak.

  d) Başkasının taşınmaz malına taş, toprak, ağaç, gübre ve benzeri şeyleri bırakmak suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak.

  e) Sulama veya içme sularından, su kuyularından, sarnıçlarından, su yollarından, su borularından ve arklarından yararlanmayı engellemek.

  f) Başkasının arazisi üzerine su geçirmek üzere ark açmak.

  g) Temel açmak, hendek kazmak, bina yapmak.

  h) Yukarıda sayılanlara benzer diğer davranışlarda bulunmak.

  Müşterek veya iştirak halinde mülkiyetten doğan zilyetlik

  Madde 13 - Bir taşınmaz mal üzerinde birden fazla kişilerin bir arada zilyet oldukları müşterek veya iştirak halinde mülkiyet hallerinde, yani anlaşmazlığa düşenlerin taşınmazda hissedar olmaları halinde, o taşınmazı fiilen tasarruf edenin zilyetliğinin hem diğer hissedarlara, hem de üçüncü şahıslara karşı korunması esastır. Bu gibi durumlarda "müşterek hissedarlıktan" söz edilerek 3091 sayılı Kanunun olaya uygulanmaması yoluna gidilemez.

  Taşınmazın miras yoluyla birden çok mirasçıya kalması halinde de bu Kanuna göre tecavüz veya müdahalenin önlenmesi ile ilgili başvurular kabul edilir ve eylemli olarak zilyetliklerini sürdürenleri zilyetlikleri hem diğer mirasçılara hem de üçüncü şahıslara karşı korunur.
+ Yorum Gönder


kali ne demek,  kaline ne demek,  KALİ TAŞINMAZ