+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Kat irtifakı yönetim planı örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kat irtifakı yönetim planı örneği
  merhaba benim acilen kat itifakı kurmak için yönetim planı örneğine ihtiyacım var teşekkürler 2. AciLForum
  Moderators

  KAT MÜLKİYETİ YÖNETİM PLANI
  Kat mülkiyeti yönetim planı
  A- GENEL HÜKÜMLER :

  A.1- Bu yönetim planı İstanbul, Zeytinburnu, ………. Mahallesi, ……… Sokakta bulunan ….. kapı numaralı …. pafta, ….. ada ve ….. parsel sayılı taşınmazın malikleri tarafından 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12.maddesi gereğince düzenlenmiş ve oybirliği ile kabul edilerek imzalanmıştır.

  A.2- Yönetim planı taşınmazdaki kat maliklerini, kat malikinin ölümü halinde mirasçılarını, bir bağımsız bölümü kat malikinden satın alan veya başka bir yolla edinen tüm şahısları bağlar.

  A.3- Ana taşınmaz bir bodrum, bir zemin, beş normal kattan oluşmakta ve taşınmazın bodrum katında kalorifer dairesi, su deposu-hidrofor ve sığınak alanı, zemin katında dört işyeri, normal katlarda ise onbeş daire bulunmaktadır. İşyerleri bu yönetim planında belirlenen şekilde, daireler ise konut olarak kullanılır; başka hiçbir şekilde kullanılamaz.

  A.4- 634 Sayılı Kanunun 4.maddesinde belirtilen ve bağımsız bölümler dışında kalan yerler ile kat maliklerinin ortak kullanmaları, korunma ve yararlanmaları için zorunlu olan diğer bütün yerler ortak kullanım alanları, ortak yerlerdir.

  A.5- İşbu yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

  A.6- Ana taşınmazın bölünmesi, bir kısmının başkalarına devredilmesi, bir hakla kayıtlanması gibi önemli işlerde tüm kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları şarttır.

  A.7- Ana taşınmazın mevcut mimari yapısına her türlü ilave yapılması 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 44. maddesi uyarınca tüm kat maliklerinin oy birliği ile karar vermeleri şartına bağlıdır.

  B- KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  Kat Maliklerinin Hakları :

  B.1- Kat malikleri sahip oldukları bağımsız bölümler üzerinde Medeni Kanunun maliklere tanıdığı tüm hak ve yetkilere sahiptirler. Bu hak ve yetkilerini 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve yönetim planı hükümleri dairesinde kullanırlar.

  B.2- Kat malikleri ana taşınmazın ortak yerlerinden ilgili kanunlarda ve bu yönetim planındaki hükümlere göre yararlanma hakkına sahiptirler. Ana taşınmazın tüm ortak yerlerinde ortak mülkiyet hükümleri caridir.

  B.3- Kat malikleri bahçe, otopark, asansör, sığınak gibi ortak alanlardan yararlanma hakkına sahiptirler.

  B.4- Bağımsız bölüm malikleri, kat malikleri genel kurulunun doğal üyesidir; her kat malike toplantılara katılabilir; temsilci gönderebilir.

  B.5- Her bağımsız bölüm maliki, arsa payı ne olursa olsun bir oy hakkına sahiptir. Ancak birden fazla bağımsız bölüme sahip olan, tüm oyların 1/3’ünü geçmeyecek şekilde her bağımsız bölüm için bir oy hakkına sahip olur.

  Kat Maliklerinin Yükümlülükleri :

  B.6 - Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümleri, bağımsız bölümlerin eklentilerini ve ortak kalanları kullanırken diğer kat maliklerine zarar verecek ve rahatsız edecek durumlardan kaçınmak, komşuluk hukuku ve doğruluk kurallarına uymak zorundadır.

  B.7- Bağımsız bölümlerde ana yapıya zarar verecek değişiklikler ve ilaveler yapılamaz.

  B.8- Bağımsız bölümler pencere ve balkonlarından halı silkelenemez, dışarıdan görülecek şekilde çamaşır asılamaz.

  B.9- Bağımsız bölümler kumarhane, randevuevi gibi ahlaka aykırı amaçlarla kullanılamaz.

  B.10- Kat malikleri, bağımsız bölümlerde ve ana taşınmazın ortak alanlarında kedi, köpek, tavuk gibi hayvanlar besleyemezler.

  B.11- Bağımsız bölüm malikleri, kendi bağımsız bölümlerinde ve ana taşınmazın ortak alanlarında diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız eden toplantılar düzenleyemezler.

  B.12- Bağımsız bölüm malikleri televizyon, radyo, müzik aletleri vs şeyleri diğer kat maliklerini ve çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanamazlar.

  B.13- Bağımsız bölümlerde günlük yaşamda mutad olarak kullanılan şeyler dışında yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve pis kokulu şeyler bulunduramazlar.

  B.14- Bağımsız bölüm malikleri, gerek diğer bağımsız bölümlerde ve gerekse eklenti ve ortak alanlarda meydana gelen arızaların giderilmesi için gerekli ise kendi bağımsız bölümlerine girilmesine müsaade etmek zorundadırlar.

  B.15- Bağımsız bölüm malikleri, gerek kendi bağımsız bölümlerinin ve gerekse eklenti ve ortak alanların temizliğine, korunmasına özen göstermek ve ana yapının güvenliğini ve mimari güzelliğini korumak zorundadırlar.

  B.16- Bağımsız bölüm malikleri, bütün bağımsız bölüm maliklerinin rızası olmadıkça ortak yerlerde inşaat, onarım ve tesis yapamazlar, ana yapının dış cephesini farklı renk ve biçimde badana, boya, kaplama yaptıramazlar. Dış cephenin hiçbir yerine levha, tabela, bez afiş vs şeyler koyamazlar, koyduramazlar.

  B.17- Bahçenin, binanın arkasında kalan kısmı otopark olarak ayrılmıştır. Otoparka binek araçlar dışında hiçbir şey konulamaz, kirletilemez, diğer bağımsız bölüm maliklerine ve üçüncü şahıslara zarar verecek şekilde kullanılamaz.

  B.18- Kat mülkiyeti kütüğünde gerek konut olarak ve gerekse işyeri olarak kayıtlı bölümler hastane, klinik, dispanser, ecza laboratuarı gibi işlerde kullanılamaz; bu işlerin yapılması için kiraya verilemez.
+ Yorum Gönder


kat irtifakı yönetim planı örneği,  kat irtifakı yönetim planı indir,  tapu yönetim planı örneği,  kat irtifakı için yönetim planı örneği,  kat irtifakı örneği,  kat irtifakı yönetim planı formu