+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Sinop Şehri Hakkında Genel Bilgi-Sinop Bilgileri Özeti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sinop Şehri Hakkında Genel Bilgi-Sinop Bilgileri Özeti
  sin op tarihi çok önemli ve busite çok güzel 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Karadeniz Bölgesi*#8217;nde yer alan Sinop doğusunda Samsun güneyinde Samsun ile Çorum batısında Kastamonu kuzey ve kuzeydoğusunda da Karadeniz ile çevrilidir. Aynı zamanda Sinop Anadolu*#8217;nun Karadeniz*#8217;e uzanan en kuzey kesiminde Boztepe Burnu ve Yarımadası üzerinde kurulmuştur. Sinop orta yükseklikteki dağlık alanlardan oluşan coğrafi bir yapıya sahiptir. Üç sıra halindeki Kuzey Anadolu Dağları*#8217;nın kuzeydeki ilk iki sırasının doğu kesimleri il sınırları içerisinde kalır. İlin orta kesimini İsfendiyar Dağları olarak tanımlanan Küre Dağları güneyini de Ilgaz Dağlarının doğu uzantıları engebelendirmektedir. Küre Dağları 3. Jeolojik zamanın başlarında meydana gelen Alp-Himalaya kıvrım kuşağı üzerindedir. Bunlar yüksek genç dağlar olup diğer dağlar kadar aşınmaya uğramamışlardır. Bu dağların en yüksek noktası Küre Dağları üzerindeki Zindan Dağı (1.717 m.) Ayancık*#8217;ta Çangal Dağı (1.605 m.) ve Boyabat*#8217;daki Dranaz Dağıdır (1.345 m.). Bu engebeli alanlar dışında il topraklarının büyük bölümü platolar halindedir. Buradaki dağlık alanlar ve platolar zengin bir bitki örtüsüne sahiptir.

  Karadeniz*#8217;in en girintili ve çıkıntılı kıyılarına sahip olan Sinop*#8217;ta Köşk Kayser Karakum Selamet Boztepe Sinop Feryat Bozburun İnce Güllüsu Usta gibi bir çok önemli burunlar bulunmaktadır. Karadeniz kıyılarının hiçbir yerinde buradaki kadar korunaklı koy ve körfezlere rastlanmaz. Sinop*#8217;ta iki önemli liman bulunmaktadır. Bunlardan güneydoğudaki koyda bulunan asıl liman kuzeybatıdaki Akliman ile Hamzaroz Koyu da eski çağlarda barınak olarak kullanılmıştır. Sinop kıyılarında Sarı Ada Kara Ada Tavşan Adası olmak üzere üç tane yerleşime açık olmayan küçük adacıklar vardır.

  Kıyı kesiminin ardında yükselen dağların üst kısımlarında yer yer ormanlarla çevrili yaylalar bulunmaktadır. Bu yaylaların başlıcaları; Yassıalan Düdekoğlu Sucuoğlu Çan Altınyayla Kocaoğlu Mehmetli Aluç Dariözü Yaylacık Sakızlı yaylalarıdır. Dağlarla kıyı kesimi arasında büyük düzlükler halinde ovalar bulunmaktadır. Sinop ve Boyabat ovaları bunların başında gelmektedir.

  İlde Boyabat-Durağan yöresindeki Kızılırmak vadisinin dışında büyük vadiler yoktur. Akarsuların kendi adını verdikleri bir çok küçük vadi bulunmakta olup aynı zamanda ilin arazi yapısını göstermektedir.

  Kuzey Anadolu kırık çizgisi üzerinde yer alan Sinop 4. derece deprem bölgesindedir. İl alanı genellikle II. Jeolojik Zamanda oluşmuştur. Yarımada volkanik yapılıdır. Sülük Gölü eski bir volkanik kütledir.

  İl topraklarını Gökırmak Çatalzeytin Çayı Ayancık Çayı Tepe Çayı Ayardin Deresi Kanlı Dere Çakıroğlu Çayı Kırkgeçit ve Sarımsak Çayları Karasu ve Gebelit Çayları sulamaktadır. İlin güneydoğu sınırlarını çizen Kızılırmak*#8217;ın en büyük kollarından olan Gökırmak il sınırları içerisinden kaynaklanmaktadır. Bu akarsulardan Gökırmak Boyabat ovasını sulayıp Kızılırmak*#8217;a dökülür. Çatalzeytin Ayancık Karasu Kanlıçay ve Kabalı çayları da Karadeniz*#8217;e dökülmektedir. Sinop*#8217;ta az sayıda küçük göller bulunmaktadır. Bunlardan Sinop Yarımadası üzerindeki Sülük Gölü deniz seviyesindeki Sarıkum Gölü deniz seviyesi altında olan Karagöl ve yarı bataklık halindeki Aksaz Gölü belli başlılarıdır. Ayrıca Taşmanlı ve Bektaşağa göletlerinden sulu tarım için yararlanılmaktadır. Yüzölçümü 5.862 km2 olan Sinop*#8217;un 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusu 227.933*#8217;tür.

  Her mevsim bol yağış alan il toprakları zengin orman ve bitki örtüsüyle kaplıdır. İlin kıyı şeridinde Akdeniz bitkileri de görülür. Meşe defne karaağaç çınar fındık kızılcık kayın gürgen karaçam ve sarıçamdan oluşan ormanlarla kaplıdır. Ayrıca bu ormanlarda oldukça gür bir orman altı örtüsü vardır. Bu örtü defne ılgın kızılcık ve çitlembiklerden oluşur. İlin güneyine gidildikçe de bitki örtüsü bozkırlaşmaya başlar.

  Sinop*#8217;un kuzey kesiminde Karadeniz iklimi hüküm sürmektedir. İlin güney kesimlerinde ise kıyıya paralel uzanan dağlar nedeniyle Karadeniz ikliminin etkisi giderek azalmaktadır. Bu bölgede yağışlar azalır sıcaklık düşer Karasal ikliminin etkileri görülmeye başlar. Sahil şeridinde ortalama yağış miktarı 679- 1077 mm.dir. En yüksek sıcaklık 35 C en düşük sıcaklık -84 C.dir. İç kesimlerde ise ortalama yağış 388- 473 mm.dir. En yüksek sıcaklık 41 C. en düşük sıcaklık -105 C.dir.
 3. IŞILAY
  Devamlı Üye
  İlin ekonomisi tarım ormancılık hayvancılık balıkçılığa dayalıdır. Yetiştirilen tarımsal ürünlerin başında buğday mısır arpa şeker pancarı patates pirinç soğan domates elma armut ve kestane gelmektedir. Az miktarda tütün ve yem bitkileri yetiştirilir. Hayvancılık önemli bir gelir kaynağı olup alçak kesimlerde sığır ve manda platolarda Ankara keçisi ile koyun yetiştirilir. Ayrıca tavukçuluk ve arıcılık da yapılmaktadır. İlin geleneksel uğraşlarından biri de balıkçılıktır. Açık deniz kıyı balıkçılığı ve tatlı su balıkçılığı yapılır. Ormancılık ta başlıca gelir kaynakları arasındadır. Kalkınmada ikinci derecede öncelikli iller kapsamına alınan Sinop*#8217;ta un balık unu balık yağı çeltik süt ürünleri orman ürünleri dokuma cam tuğla kiremit çivi metal fabrikaları tekstil mermer atölyeleri ile yaprak tütün işletmesi bulunmaktadır. Yer altı kaynakları yönünden yoksul olan ilde cam sanayiinde kullanılan kum yatakları vardır.

  Sinop*#8217;ta Demirciköy Kocagöz ve Maltepe Höyüklerinde Prof. Ekrem Akurgal Prof. Afif Erzen ve Münster Üniversitesinden Ludwıg Budde tarafından yapılan kazı ve yüzey araştırmalarında ele geçen buluntular yörenin İlk Tunç Çağında (MÖ.3500-2000) yerleşime açıldığını göstermektedir.

  Anadolu*#8217;nun en kuzey noktası olarak bilinen İnce Burundaki fenerin batı kesimlerinde kıyını hemen yamaçlarında ele geçen kesici yan kazıyıcı omurgalı kazıyıcı ve yonga parçaları diye adlandırılan taş aletler Üst Paleolitik Çağa (M.Ö. 30.000-10.000) tarihlenmektedir. Müze Müdürlüğünce yürütülen yüzey araştırmasında 44 adet höyük tespit edilmiştir. Bu höyüklerde ele geçen buluntulara göre özellikle sahil şeridine yakın nehir ağızlarında ve nehir vadileri boyunca Kalkolitik Çağ *#8217;dan (M.Ö. 5.500-3200) itibaren yerleşildiğini ve Tunç Çağı boyunca (M.Ö. 3200-1200) yerleşime sahne olduğu görülmektedir.

  Yapılan yüzey araştırması bölgede M.Ö. XVIII. Yüzyıl ile M.Ö. VIII. Yüzyıl arasında yerleşim izine rastlanmadığını bu dönemin Sinop için karanlık bir dönem olduğunu ortaya koymuştur. Hitit metinlerinde adı geçen Kaşkaların bölgede yaşayıp yaşamadıklarını gösteren arkeolojik bir bölge henüz saptanabilmiş değildir. Araştırmanın ortaya koyduğu bir gerçek de Sinop*#8217;ta İlk Tunç yerleşimlerinin büyük bir yangın sonucunda terk edildiği ve bu dönemden itibaren M.Ö.VIII.yüzyıla kadar karanlık bir dönemin başladığıdır.

  Hititlerin önemli bir yerleşimi olan Sinop*#8217;ta Sinuwa (Sinope) kenti bulunuyordu. Kuruluş tarihi kesinlik kazanamamakla beraber; Sinuwa*#8217;nın (Sinope) hangi tarihte kurulduğu bilinmemekle birlikte Hititler döneminde Karadeniz kıyılarının en önemli kentidir. O dönemde Anadolu*#8217;nun doğu-batı ekseni arasında ulaşımı sağlayan ana yol Hattuşaş*#8217;tan geçip Ephesos*#8217;da denize ulaşıyordu. Sinuwa*#8217;nın o çağda gelişebilmesi de yalnız Hattuşaş*#8217;ı Karadeniz*#8217;e bağlayan yolun ucunda olmasından kaynaklanıyordu.

  MÖ. 756 yılında Milet*#8217;ten ayrılan ve kendilerine yeni bir şehir kurmak isteyen Miletoslu göçmenler buraya gelerek bugünkü Sinop*#8217;un ilk temelini atmışlar ve bu şehre Sinope adını vermişlerdir. Antik Çağın ünlü düşünürlerinden Diogenes*#8217;in (Diojen) Sinop*#8217;ta doğmuş olması da kentin önemini arttırmıştır.

  Sinop ve civarına yayılan Lydia ve Kimmer egemenliğinden sonra Sinop*#8217;a ikinci bir kolonizasyon hareketi yapılmıştır. MÖ.630*#8217;da Lydialıların 546*#8217;da Persler tarafından yıkılmasına kadar süren dönemde Sinop tarihi karanlıktır. Perslerin Karadeniz kıyılarındaki şehirleri nasıl idare ettikleri kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber varlıklarını koruyan bu şehirlerin Perslerin atadıkları Tiranlara vergi ödedikleri sanılmaktadır. Sinop bu dönemde önce Kapadokia Satraplığı daha sonra da Pontus Kapadokiası sınırları içerisinde kalmıştır. MÖ.V.yüzyılda Sinop yöresi Perikles yönetimine bağlanmıştır.

  Büyük İskender*#8217;in Persleri 334 ve 332*#8217;de yenmesinden sonra yöre Makedonyalıların egemenliği altına girmiştir. İskender*#8217;in ölümünden sonra Seleukosların yönetimine giren yöre MÖ.III.yüzyılda Pontus Krallığının hakimiyetine girmiştir. MÖ.I.yüzyılda Karadeniz kıyılarının büyük bir bölümü ile birlikte Sinop*#8217;a da Romalılar hakim olmuştur. İmparator Cesar zamanında şehre maddi yardımlarda bulunulmuş ve kentin daha gelişip büyümesi sağlanmıştır.
 4. Mesport
  Moderators
  Sinop

  İLGİ ÇEKİCİ YERLER: Akliman, Gazi, Ayancık, Çamlık, Bürnük, Kustepe ve Türkeli Çamlık Orman İçi Dinlenme Yerleri, Karagöl Kumluğu ve Bahçeler Plajı, Balatlar Kilisesi, Sinop ve Boyabat Kaleleri, Muineddin Süleyman Pervane (Alaeddin) Medresesi, Alaeddin, Saray, Cezayirli Ali Paşa, Meydankapı, Kefevi, Cumaköy ve Yazıköy Camileri, Fethi Baba Mescidi ve Akmescid, Durak Han, Seyyid Bilal, Gazi Çelebi, İsfendiyaroğulları, Sultan Hatun ve Hatunlar Türbeleri, Aslan Çeşmesi, 1853 Sinop Deniz Savaşı Şehitliği, Sinop Müzesi.

+ Yorum Gönder