+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Adalet bakanlığı nedir? adalet bakanlığı ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Adalet bakanlığı nedir? adalet bakanlığı ne demek
  adalet bakanlığı nedir? adalet bakanlığı ne demek? 2. Nermin
  Devamlı Üye

  adalet bakanlığı nedir? adalet bakanlığı ne demek?

  ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

  Kanun Numarası: 2992

  Kabul Tarihi: 29/03/1984

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/04/1984

  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18365

  BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT

  AMAÇ :

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, adalet kurumlarının açılması, geliştirilmesi ve denetimi, adalet hizmetleri ile ilgili araştırma ve hukuki düzenlemelerin yapılması, bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunun incelenmesi ve kanunlarla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

  GÖREV :

  Madde 2 - Adalet Bakanlığının görevleri şunlardır:

  a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek,

  b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,

  c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,

  d) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,

  e) Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek,

  f) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,

  g) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,

  h) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek,

  i) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunu incelemek,

  j) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,

  k) İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek,

  l) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

  TEŞKİLAT:

  Madde 3 - Adalet Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir.

  İKİNCİ KISIM : BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

  MERKEZ TEŞKİLATI:

  Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelir.

  Bakanlık merkez teşkilatı Ek - I sayılı cetvelde gösterilmiştir.

  BİRİNCİ BÖLÜM BAKANLIK MAKAMI

  BAKAN:

  Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütülmesini ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

  Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının ve bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

  MÜSTEŞAR:

  Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip eder ve sağlar.

  Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.
+ Yorum Gönder


adalet bakanlığının görevleri nelerdir