+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar
  laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen inkılaplar (Yenilikler) ve Laiklik kavramı  Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulmasıdır. Atatürk’ün laiklik ilkesi, kişilerin din, ibadet ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasını ifade eder. Ayrıca devlet düzeninin ve hukuk kurallarının, dine değil akla ve bilime dayandırılmasıdır. Burada gözetilen asıl amaç, tamamen din özgürlüğüdür. Anayasanın değiştirilemez bir maddesi olduğundan dolayı laiklik ilkesi ile devlet, vatandaşlarının ibadet etme özgürlüğünü güvence altına almıştır. Akılcılık, bilimsellik, din ve inanç özgürlüğü, ibadet serbestliği gibi kavramlar laiklik ilkesini çağrıştırır. İslam dininde ki “Dinde zorlama yoktur” inancı laiklik ilkesinde en güzel şekilde yansıtılmaktadır. Laiklikte, insanlar dindar olmaya ya da belli bir dini ve mezhebi benimsemeye zorlanamazlar. Atatürk’ün laiklik ilkesi aklı ve bilimi işaret etmektedir.  Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar  -Saltanatın kaldırılması

  -Cumhuriyetin ilanı

  -Halifeliğin kaldırılması

  -Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması

  -Tevhid-i Tedrisat kanunu

  -Tekke ,zaviye ve türbelerin kapatılması

  -Medeni Kanun’un kabulü

  -1924 Anayasası’ndan “Devletin dini İslam’dır” maddesinin çıkarılması.

  -1924 Anayasası’na laiklik ilkesinin girmesi

  -Maarif Teşkilatı hakkındaki kanunun kabulü

  -Medreselerin kapatılması

  -Kılık Kıyafet Kanunu’nun kabulü (Peçe ve Çarşaf giyilmesinin yasaklanması)
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılâplar nelerdir


  Saltanat kaldırıldı (1 Kasım 1922).
  Halifelik kaldırıldı (3 Mart 1924).
  3 Mart 1924′te Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. Yerine Diyanet işleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Mü*dürlüğü kuruldu.
  Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Kanunu) çıkartıldı (3 Mart 1924).
  Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı (30 Kasım 1925).
  Medeni Kanun kabul edildi (17 Şubat 1926).
  Şapka inkılâbı yapıldı (1925).
  “Devletin dini İslam’dır.” maddesi anayasadan çıkartıldı (10 Nisan 1928).
  Milletvekillerinin yemin şekli değiştirildi (10 Nisan 1928).
  Altı Atatürk ilkesi anayasaya girdi (5 Şubat 1937).
+ Yorum Gönder


laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar vikipedi