+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Sosyal güvenliğe ilişkin, sosyal güvenlik sisteminin kapsaması gereken, temel unsurlar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sosyal güvenliğe ilişkin, sosyal güvenlik sisteminin kapsaması gereken, temel unsurlar nelerdir
  Sosyal güvenliğe ilişkin, sosyal güvenlik sisteminin kapsaması gereken, temel unsurlar nelerdir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Sosyal güvenliğe ilişkin, sosyal güvenlik sisteminin kapsaması gereken, temel unsurlar nelerdir
  Sosyal Güvenlik sisteminin içinde bulunması gereken temel dokuz sosyal güvenlik branş ILO'nun 102 nolu Sosyal Güvenlik ( Asgari Standartları ) Sözleşmesinde ortaya konmuştur. ASŞ gereği kurulan Sosyal Komite kararlarında ve ESKH Komitesinin 19 nolu Sosyal Güvenliğe ilişkin Genel Yorum'da bu çerçeve benimsenmiştir.1 Bu nedenle biz de bu çerçeveyi kullanacağız.

  1.Tıbbi Bakım: Sebebi ne olursa olsun hastalık hali ile gebelik, doğum ve bunların doğurduğu neticeler için koruyucu mahiyette veya tedavi şeklinde sağlık yardımlarını oluşturur.2 Sağlık Yardımının neleri içerdiği ILO'nun 102 nolu Sözleşmelerinde ayrıntıları ile sayılmıştır.

  2.Hastalık Yardımı: Hastalık nedeniyle çalışamayan kişilerin çalışmadıkları dönem içinde uğradıkları kazanç kayıplarını gidermek üzere nakdi yardımlar sağlanmalıdır. Uzun süren hastalıklardan mustarip kişiler malullük yardımlarına hak kazanmalıdırlar. 3

  3.Yaşlılık Yardımı: Ulusal mevzuatta tanımlanan belirli bir yaştan itibaren, ileri yaştaki kişilere yardım sağlamaya yönelik sosyal sigorta programları oluşturulmalıdır. Mesleklerin niteliklerini ve özellikle tehlikeli mesleklerde çalışma süresini ve ileri yaştaki kişilerin çalışma becerilerini dikkate alarak, ulusal koşullara uygun bir emeklilik yaşının belirlenmesi gerekir.4 Mevzuatla tayin olunan yaş haddi 65'den yukarı olmamalıdır. Devletin mevcut kaynakları dahilinde, mevzuatta tanımlanan yaş sınırına ulaştığında zorunlu prim süresini tamamlayamayan ya da başka nedenlerle sigorta esaslı yaşlılık aylığı almayanlarla ilgili özel düzenlemeler yapılmalıdır.

  4.İşsizlik Yardımı: Çalışması mümkün ve iş almaya hazır bulunan bir kimsenin, uygun bir iş bulma ve sürdürebilme imkansızlığı sebebiyle kazancın geçici durması halinde işsizlik yardımı alacağı teminat alına alınmalıdır. İş kaybının söz konusu olduğu durumlarda yeterli bir süre boyunca ödeme yapılmalıdır. Sosyal güvenlik sistemi ayrıca yarı zamanlı işçiler, geçici işçiler, mevsimlik işçiler, kendi işinde çalışanlar dahil diğer işçileri ve kayıt dışı ekonomide standart dışı işlerde çalışanlar ile kamu sağlığıyla ilgili ya da diğer olağanüstü durumlarda işe gitmemeleri istenen kişilere gelir kaybına uğradıkları süre boyunca ödeme yapmalıdır.

  5.İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Yardımı: İş kazaları ve meslek hastalıkları halinde yaralanan ve hastalanan kişilerin korunması teminat altına alınmalıdır. Bu haldeki sağlık yardımlarının hangileri olması gerektiği ve şartları ILO 102 sayılı Sözleşmesinin m.31 ile 35 arasında ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Bu tür yardımlara hak kazanmak istihdam, sigortalılık ya da prim ödeme süresine bağlı kılınmamalıdır.5

  6.Aile ve Çocuk Yardımı: Çocuğun ve çocuğun bakımından sorumlu olanların kaynakları ve koşulları göz önüne alınarak yardım yapılmasını gerektiren durumlarla ilgili diğer tüm unsurları dikkate alınmalıdır.6Nakdi yardımlar ve sosyal hizmetleri içeren aile ve çocuk yardımları ailelere verilmeli; bu bağlamda yasaklanmış olan herhangi bir gerekçeyle ayrımcılık yapılmamalıdır. Yardımlar genelde beslenme, giyim, konut, su ve çevresel sağlık ve ilgili diğer hakları kapsayacaktır. 7

  7.Analık Yardımı: Çalışan anneler ücretli izinden ya da yeterli sosyal güvenlik tedbirlerini kapsayan izinden yararlanmalıdırlar. Kadınlar ve çocuklar için, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası tıbbi bakım ve hastanede tıbbi bakım da dahil olmak üzere uygun sağlık yardımları sağlanmalıdır.8 Ücretli doğum izni, standart olmayan işlerde çalışanlar da dahil tüm kadınlara verilmelidir ve yardımlar yeterli bir süre boyunca sağlanmalıdır.9

  8.Malullük Yardımı: Malullük ya da malullükle ilgili unsurlardan dolayı geçici olarak gelir kaybına uğramış ya da gelirinin tamamını kaybetmiş, istihdam olanaklarından mahrum bırakılmış veya daimi malullüğü olan kişilere yeterli düzeyde gelir desteği sağlanması gerekir.10 Bu destek aile üyelerini ve gayri resmi bakım veren diğer kişileri de kapsamalıdır.

  9.Ölüm yardımları: Aile reisinin ölümü ile dul kadının veya çocuklarının geçinme imkanlarının kaybolması halinde ölüm yardımı yapılması güvence altına alınmalıdır----------------.11


  --------------------------------------------------------------------------------

  1 Avrupa Sosyal Şartı Temel Rehberi Çev.Yrd.Doç.Dr.Bülent Çiçekli S.166

  2 ILO 102 Sayılı Sözleşme http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/ilo_102.html

  3 ESKH Komitesi 19 Nolu Genel Yorum, www.ihop.org.tr/dosya/ESKHK/ESKHKGY17.doc

  4Yaşlıların Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklarına Dair 6 No'lu Genel Yorum
  5 ILO 121 Nolu İş Kazası Yardımları Sözleşmesi

  6BM Çocuk Hakları Sözleşmesi m.26

  7 ESKH Komitesi 19 Nolu Genel Yorum

  8 Ayrıntılar ILO 183 Nolu Annelik Koruması Sözleşmesinde düzenlenmiştir.

  9 ESKH Komitesi 19 Nolu Genel Yorum

  10 ESKH Komitesi Engellilere İlişkin 5 Nolu Genel Yorum, www.ihop.org.tr/dosya/ESKHK/ESKHKGY05.doc

  11 ILO 102 Sayılı Sözleşme
+ Yorum Gönder