+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Akdeniz bölgesinde en çok görülen doğal afet hangisidir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Akdeniz bölgesinde en çok görülen doğal afet hangisidir?
  Akdeniz bölgesinde en çok görülen doğal afet hangisidir? 2. FERZAN
  Yeni Üye

  Akdeniz bölgesinde en çok görülen doğal afet hangisidir?
  İstanbul, şehir, son yıllarda sel kurbanları sayısının en yüksek ücretli olduğunu, Önleme, Hazırlık ve Yanıt 5 milyon AB tarafından finanse edilen Programı tarafından düzenlenen sel riski üzerinde önemli bir atölye çalışması 15-17 Şubat tarihinde ev sahipliği yapacak Doğal ve Sentetik ve suni Afetler (PPRD Güney).

  40 experts in flood risk management from the Civil Protection Authorities and other ministries from Albania, Algeria, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Egypt, Israel, Italy, Jordan, Lebanon, Montenegro, Morocco, Palestinian Authority, Slovenia, Tunisia and Turkey will meet for three days to discuss about the lessons learned from recent flood events in the region, be informed about the best ways to manage the risk of floods and discuss what the Mediterranean countries can do to reduce their vulnerability in front of such high-impact events. 40 Sivil Savunma Yetkilileri ve diğer bakanlıklar, Arnavutluk, Cezayir, Bosna & Hersek, Hırvatistan, Mısır, İsrail, İtalya, Ürdün, Lübnan, Karadağ, Fas, Filistin, Slovenya, Tunus ve Türkiye sel risk yönetimi uzmanları için buluşacak , bölgede meydana gelen son sel olaylardan öğrenilen dersler hakkında tartışmak için üç gün, sel riski yönetmek ve Akdeniz ülkeleri gibi yüksek etkili olayların önünde güvenlik açığı azaltmak için neler yapabileceğini tartışmak için en iyi yolları hakkında bilgilendirilmelidir.

  Mehmet Ersoy, General Director of the Turkish Disaster and Emergency Management Presidency, together with Javier Menendez Bonilla, Head of Operations Sector at the Delegation of the European Union to Turkey will open the event on 15 February. Mehmet Ersoy, Türk Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Genel Müdürü Javier Menendez Bonilla, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Operasyonları Başkanı ile birlikte 15 Şubat'ta olay açılacaktır. During the workshop, an analysis will be made on the different types of floods affecting the Mediterranean countries - flash floods, river floods, coastal floods – and on the main reasons for the increasing vulnerability to floods: uncontrolled urban sprawl on flood prone areas, construction on slopes, deforestation and land use changes which reduced the soil water retention capacity and increase the run-off rate in case of heavy rains. Su baskınları, nehir taşkınları, kıyı sel - Çalıştay sırasında, bir analiz Akdeniz ülkeleri etkileyen sel farklı türde yapılmış olacak ve sel artan güvenlik açığı için başlıca nedenleri: sel kontrolsüz kentsel yayılma eğilimli alanlarda, inşaat yamaçlar, ormansızlaşma ve toprak su tutma kapasitesi azalır ve yoğun yağışlar halinde run-off oranını artırmak arazi kullanımı değişiklikleri.

  Participants will study the available methodologies on how to reduce the flood impact on people, on environment, on cultural heritage and on the economy. Katılımcılar, kültürel miras ve ekonomisi üzerinde çevre üzerindeki insanlar sel etkisini azaltmak için nasıl kullanılabilir metodolojileri ele alacağız. They will receive information on the EU Floods Directive with its flood risk assessment tools, risk maps and management plans. Onlar sel risk değerlendirme araçları, risk haritaları ve yönetim planları ile AB Taşkınlar Direktifi hakkında bilgi alacaksınız. The most recent developments regarding floods forecasting and early warning systems will be explained by the European Commission's Joint Research Centre which will focus on the difficulty to deal with flash floods, the most dangerous among the natural disasters in the Mediterranean. Sel tahmini ve erken uyarı sistemleri ile ilgili en son gelişmeler, su baskınları, Akdeniz'in doğal afetler arasında en tehlikeli başa çıkmak için zorluk üzerinde durulacak Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi tarafından açıklanacaktır. In fact, due to their destructive force and the short time between the heavy rain and the flash flood, an effective response is always very difficult. Aslında, onların yıkıcı bir güç ve ağır yağmur ve flash sel arasında kısa süre nedeniyle, etkili bir yanıt her zaman çok zordur.

  Finally, during the practical exercises, participants will simulate the whole process of flood risk assessment, mapping and planning the right management measures with the aim to help reduce the impact of such a natural disaster. Son olarak, pratik egzersizler sırasında, katılımcılar, sel risk değerlendirme tüm süreç taklit amacı ile böyle bir doğal afet etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için doğru yönetim önlemleri planlama ve haritalama.

  According to the EMDAT Disaster Database, floods remain the most common natural disaster in the Mediterranean. EMDAT Afet Veri Tabanına göre, Akdeniz'in en yaygın doğal afet, sel kalır. In the period 1990-2010, floods accounted for 35% of all natural disasters that hit the Mediterranean region (Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Cyprus, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, Jordan, Lebanon, Libya, Malta, Montenegro, Morocco, occupied Palestinian territory, Slovenia, Spain, Syria, Tunisia and Turkey). 1990-2010 döneminde, sel (Arnavutluk, Cezayir, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kıbrıs, Mısır, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Lübnan, Libya, Akdeniz bölgesi isabet tüm doğal afetlerin% 35 Malta, Karadağ, Fas, işgal altındaki Filistin topraklarında, Slovenya, İspanya, Suriye, Tunus ve Türkiye). Some 210 destructive flood events struck the 22 countries during the past 20 years affecting 3,220,000 people, causing 4,250 dead, and economic losses totalling 25,000 billion Euros. Bazı 210 yıkıcı sel olayları 25.000 milyar Euro toplam 4.250 ölü ve ekonomik kayıplara neden olan, 3.220.000 kişiyi etkileyen son 20 yılda 22 ülkede vurdu.

  The Southern and Eastern Mediterranean countries recorded the highest number of deaths with 3,820 victims mostly due to sudden flash floods striking intensely populated urban areas built in flood prone zones, while the northern Mediterranean countries - Italy, France, Spain, Greece, Slovenia and Albania - registered the highest economic impacts with 21,400 billion euro losses mostly due to flash floods striking touristic coastal towns built without adequate protection or due to river floods inundating plains whose land use was shifted from forest, woodland or agriculture to commerce and industry. Güney ve Doğu Akdeniz ülkeleri, çoğunlukla ani flaş sel sel eğilimli bölgelerde inşa yoğun nüfuslu kentsel alanlarda çarpıcı nedeniyle 3820 kurbanları ile en yüksek sayıda ölüm kaydedildi kuzey Akdeniz ülkeleri İtalya, Fransa, İspanya, Yunanistan, Slovenya ve Arnavutluk - yeterli koruma ya da arazi kullanımı, orman, arazi ya da tarım, ticaret ve sanayi kaymıştır ovalar yollayarak nehir taşkınları nedeniyle olmadan inşa sel çarpıcı turistik sahil kasabaları flaş nedeniyle çoğunlukla 21.400 milyar euro kayıpları ile en yüksek ekonomik etkileri kayıtlı.

  Download the Agenda in English Gündem İngilizce indirin

  Download the Agenda in French Gündem Fransızca indirin

  Workshop Concept in English İngilizce Atölye Kavramı

  Workshop Concept in French Fransızca Atölye Kavramı

  Download the press release in English İngilizce basın açıklaması

  Download the press release in French Fransızca basın açıklaması

  Download the press release in Arabic Arapça basın açıklaması

  Download the PPRD South background information in English İngilizce PPRD Güney arka plan bilgileri indirin

  Download the PPRD South background information in French Fransızca PPRD Güney arka plan bilgileri indirin

  Download the PPRD South background information in Arabic Arapça PPRD Güney arka plan bilgileri indirin
+ Yorum Gönder


akdeniz bölgesinde görülen doğal afetler,  akdeniz bölgesinde en çok hangi doğal afet görülür,  akdeniz bölgesinde en çok görülen doğal afet,  akdeniz bölgesinde en çok görülen doğal afet nedir,  akdeniz bölgesi doğal afetleri,  akdeniz bölgesinde çok hangi doğal afetler görülür