+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Sağlık Sertifikasının geçerlilik süresi ne kadardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sağlık Sertifikasının geçerlilik süresi ne kadardır
  Sağlık Sertifikasının geçerlilik süresi ne kadardır? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Sağlık Sertifikasının geçerlilik süresi ne kadardır

  1- 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun’un 4 üncü Maddesi gereği gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Bu nedenle ihraç edilmek istenen ve Sağlık Sertifikası düzenlenmesi talep edilen ürünleri üreten veya paketleyen firmalar için de gıda işyeri açma ve çalışma ruhsatı aranacaktır.

  2- İhracat Kontrolü alıcı ülkenin Sağlık Sertifikası talebi olması halinde üretici, ihracatçı veya ihracatçı temsilcisi tarafından (EK-1)’de yer alan Sağlık Sertifikası İhracat Beyannamesinin doldurularak ilgili Tarım İl / İlçe Müdürlüğüne başvurması ile başlar.

  3- Sağlık Sertifikası düzenlenmesi ve onaylanması için gerekli bilgi ve belgeler;

  a) EK-1’in üretici, ihracatçı veya ihracatçı temsilcisi tarafından doldurulması.

  b) Alıcı ülkenin ihraç edilecek ürün ile ilgili olarak Türk Gıda Kodeksi dışında farklı bir limiti olması durumunda bu durumun ihracatçı firma tarafından beyan edilmesi veya alıcı ülkeden belge sunulması

  c) Fatura veya Proforma Fatura

  d) Ürünün çeşidine göre gerektiğinde istenecek diğer belgeler. (Çeki listesi,taahhütname,ürün bileşen listesi,etiket örneği)

  4- Sağlık Sertifikası düzenleme ve onay işlemleri

  a) İl Müdürlüklerince ihracat amacıyla üretim yapan işyerleri üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört defa işyeri teknik ve hijyenik koşullar açısından denetlenerek üretilen ürünlerden numune alınacaktır.

  b) Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ihracatında öncelikle alıcı ülke isteğine göre kontroller yapılacaktır. Bu kapsamda alıcı ülke tarafından istenen kriterlerin karşılanıp karşılanmadığının tespiti için numune alınarak analizi yapılacaktır. Analiz sonuçlarının alıcı ülke kriterini karşılaması durumunda Sağlık Sertifikası analiz sonucu eklenerek düzenlenecektir.

  c) Alıcı ülke isteği olmaması durumunda ve Bakanlığımızdan Sağlık Sertifikası talep edilmesi halinde ise üretici firma rutin denetim sonuçlarının Gıda Denetçileri tarafından değerlendirilmesi sonucunda uygun görülmesi halinde Sağlık Sertifikası düzenlenecektir. Başka bir ilde faaliyet gösteren üretici firmalar ile ilgili olarak ise üretimin yapıldığı İl Müdürlüğünden yazılı olarak yapılan denetim sonuçları hakkında bilgi alınarak ihracat başvurusunun yapıldığı İl Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde Sağlık Sertifikası düzenlenecektir.

  d) Bakanlığımızca yapılan her türlü ihracat kontrolünde Gıda Denetçilerince şüphe duyulması halinde, ayrıca ülkemizden ihraç edilen ürünlerde tespit edilen olumsuzluklar göz önünde bulundurularak riskli ürünler için gerek görüldüğünde numune alınacak ve analiz sonuçları doğrultusunda Sağlık Sertifikası düzenlenecektir.

  e) 5179 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesi gereğince gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ihraç edilmek üzere üretildiğinin önceden ilgili mercilere bildirilmiş olması ve/veya ihraç edilecek ülke tarafından talepte bulunulduğunun ihracatçı tarafından beyan edilmesi halinde gıda kodeksine uygunluk aranmayacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda İl Müdürlüğünüzce yapılan denetimlerde bu hususunda dikkate alınması gereklidir.Ayrıca ihracatçı firmalara bu konudaki yükümlülükleri İl Müdürlüğünüzce bildirilecektir.

  f) Sağlık Sertifikası düzenlenmeden önce ihracatçı firma tarafından İhracat Beyannamesi ile İl/İlçe Müdürlüğüne verilen bilgilerin ihraç edilmek istenen ürünün etiket bilgilerine uygunluğu yerinde kontrol edilir.

  g) Sağlık Sertifikasında yer alan ihracatçı ve üretici firma isimleri ve ürün adı bölümlerinde isim ve ünvanların doğru ve eksiksiz yazılacaktır.

  h) Bakanlığımıza Avrupa Komisyonu Hızlı Alarm Sistemi yada diğer resmi kanallar ile bildirimi yapılan üretici yada ihracatçı firmaların yapacağı ihracatlarda Bakanlığımızca üretim izni verilmiş ürünler dahil bildirime konu olan ürünün her ihraç partisinden numune alınacak, Sağlık Sertifikası düzenleme aşamasında analiz sonuçları alıcı ülke talebi olması durumunda buna göre, alıcı ülke talebi olmaması durumunda ise Türk Gıda Kodeksine göre değerlendirilecektir.

  i) Aynı üretici tarafından üretilen bir ya da birden fazla ürünün aynı firma tarafından ihraç edilmek istenmesi halinde firma tarafından EK-3 (Ekli liste) düzenlenecektir. Ek-3 (Ekli Liste) ihtiyaca göre birden fazla sayfadan oluşabilir. Sözkonusu ekli listede yer alan Referans Numarası ve tarihi Sağlık Sertifikasının ilgili bölümüne yazılacaktır. Ek-3 (Ekli Liste) İl Müdürlüğü mühürü ile onaylanacaktır. Ekli liste olması halinde Sağlık Sertifikasında ilgili bölümlerine Ekli Liste (Attached List) ibaresi yazılacaktır.

  j) İhraç edilmek istenen ürünlerin birden fazla firma tarafından üretilmesi durumunda ise her üretici firma tarafından üretilen ürün ile ilgili tanımlayıcı bilgiler (üretici adı ve adresi,ürün adı, ürün adedi,parti numarası, net ağırlık vb.) ayrı bir şekilde listelenerek Ek-3 (Ekli Liste) düzenlenecektir. Alıcı ülke tarafından talep edilmesi halinde Gıda Üretim İzni Belgesi olan ürünlerin Üretim izin tarih ve numarası Ek-3 (Ekli Liste)’e yazılabilir.

  k) Ülkemize ithal olarak gelen ve menşe kazanan yada hiçbir değişikliğe uğramaksızın ihraç edilmek istenen ürünler için Sağlık Sertifikası talep edilmesi halinde başvuru esnasında Sağlık Sertifikası İhracat Beyannamesi ekinde ayrıca Gümrük Giriş Beyannamesi, Kontrol Belgesi, Gümrüğe yazılan ithalat uygunluk yazısı da talep edilmelidir. Bu durumda Kontrol Belgesi süresi ile Sağlık Sertifikası süresi kontrol edilmelidir. Ayrıca Kontrol Belgesi numarası ve ürünün son tüketim tarihi de incelenmelidir. Bu ürünlerin ihracatında Sağlık Sertifikası düzenlenmeden önce ürün yerinde muayene edilmeli ve numune alınarak analiz edilmeli ve sonuçların alıcı ülke talebine, yoksa ülkemiz mevzuatına uygun olması halinde Sağlık Sertifikası düzenlenmelidir.

  l) Sağlık Sertifikasını imzalamaya yetkili Kontrol Şube Müdürü/ İlçe Müdürü yada Kontrol Şube Müdürü/İlçe Müdürü olmadığı durumda vekalet edecek personelin imza örnekleri vakit geçirilmeksizin Bakanlığımıza gönderilecektir. Görev değişikliği olması halinde ise listeler güncellenerek vakit geçirilmeksizin Bakanlığımıza gönderilecektir.

  m) İhracatta düzenlenen Sağlık Sertifikası ile ilgili bilgiler daha önce gönderilen 19.02.2007 tarih ve B.12.0.KKG.014.02.00-12.5-778-006107 sayılı talimata uygun şeklinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmeye devam edecektir.

  n) İhracatta düzenlenecek olan Sağlık Sertifikası Bakanlığımız Merkez İkmal Müdürlüğünce müteselsil sıra numaralı olarak 3 nüsha halinde basılarak İl Müdürlüğünüze kargo ile gönderilecektir. Sözkonusu Sağlık Sertifikalarının kişilere zimmetlenmesi ve ihtiyaca göre yeni sertifika taleplerinin sertifika ismi belirtilerek Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğüne doğrudan İl Müdürlüğünüzce yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.

  o) Sağlık Sertifikası geçerlilik süresi verildiği tarihten itibaren 4 aydır. Raf ömrü 4 aydan az olan ürünler için ise raf ömrü kadar geçerlilik süresi verilecektir.

  p) Düzenlenen Sağlık Sertifikalarının İl Müdürlüğünde kalacak nüshaları (sarı ve beyaz) Gıda Kontrolörü tarafından paraflanacak olup tüm nüshalar Kontrol Şube Müdürü tarafından imzalanarak mühürlenecektir. Ayrıca Sağlık Sertifikaları imzalanırken mavi mürekkepli kalem kullanılacak ve isim ve ünvanlar büyük harfle yazılacaktır.
+ Yorum Gönder