+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Köy umumi yapıları için imar planı yapılması gerekli midir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Köy umumi yapıları için imar planı yapılması gerekli midir
  Köy umumi yapıları için imar planı yapılması gerekli midir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Köy umumi yapıları için imar planı yapılması gerekli midir
  Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 2. bölümün 4. maddesinin 6 nolu bendinde; “Umumi bina: Köy konağı, köy kahvesi ve lokantası gibi köy ortak yapıları hariç imar planı kararı ile yapılabilecek kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla, ibadet yerleri, özel eğitim, özel sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları, otel, özel yurt, iş hanı, büro, pasaj, çarşı gibi ticari yapılar, spor tesisleri, genel otopark ve buna benzer umuma ait binalardır.” şeklinde tanımlanmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. maddesi hükmünde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara imar planında o maksada tahsis edilmiş olmak,…” ifadesi gereği olarak ister köy yerleşik alanları içerisinde isterse köy yerleşik alanları dışında kalsın kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılar için imar planı kararı aranması zorunludur. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 24 nolu bendinde; “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları: İçerisinde motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt satış ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike arz etmeyen imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlar” olarak tanımlanmakta olup, yine aynı Yönetmeliğin 13. maddesinde yer alan “…konut dışı kentsel çalışma alanlarındaki uygulamaların plan kararı ile yapılması zorunludur.” hükmü gereği söz konusu tanım kapsamına giren yapılar için de imar planı kararı aranması gerekmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi hükmü gereği olarak ise, köy yerleşik alanı ve civarı sınırı tespit edilmek koşulu ile sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapıları için inşaat ve iskan ruhsatı aranmamaktadır. Yine, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 33 nolu bendinde; “Tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapı; Kümes, ahır, ağıl, arı hane, kömürlük, odunluk, samanlık, ticari amaçlı olmayan kiler ve yem deposu” olarak tanımlanmaktadır. Köyün ve köylünün günlük yaşamını idame ettirmeye yönelik olmayan, ticari amaçlı tarımsal ve hayvancılık amaçlı işletmelerin ise bu kapsamda değerlendirilmesi söz konusu değildir. Bu tür tesislerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte yer alan Gayrisıhhî Müessese kapsamında kalıp kalmadığı, sağlık koruma bandı gerektirip gerektirmediği veya ilgili diğer mevzuat gereği yerleşim alanlarına belirli mesafede kurulması gereğinin bulunup bulunmadığı, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 63. maddesinde kalan tesislerden olup olmadığı hususları da irdelenmek suretiyle değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte, Bakanlığımızın 29.12.1986 tarihli Genelgesinde; “Köy yerleşik alanlarında ve iskân dışı alanlarda, mevzii imar planı aranmaksızın ruhsata bağlanacak yapı ve tesisler” tanımlanmış olup, bunun dışında kalan yapı ve tesislerin imar planı ile yapılması gerekmektedir.
+ Yorum Gönder