+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Eklemler Nerelerde Bulunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Eklemler Nerelerde Bulunur
  Eklemler Nerelerde Bulunur Ve Bu eklemler hakkında bana biraz bilgi lazım, bana yardımcı olurmusunuz.. 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Eklemler Nerelerde Bulunur
  Kemikler eklemler aracığıyla bağlantı kurarlar.Bir nevi eklemler köprü görevi görürler.Eklemler ise kısmen yani serbest hareket eden veya hareketsiz olarak bulunurlar.
  Daha fazla bilgiler için uzmanlardan yardım aldık, işte sizlere bilgilerle dolu bir yazı.

  Kemiklerin sert, güçlü ve değişmeyen do-kular olduğunu düşünmemize rağmen kemik-ler de yenilenir, örneğin, koluyla ağır iş yapan birinin sadece vücut ölçüleri ve kol kaslarının gücü değil, aynı zamanda kol kemikleri de geli-şir.
  Yaşlanmanın doğal bir sonucu da kemikle-rin giderek küçülmesi ve yoğunluğunu kaybet-mesidir. Kemik yoğunluğunun en yüksek oldu-ğu yaşlar 25 ile 35 yaş arasıdır. Sonraki yıllarda kemikler azar azar büyüklüklerini ve yoğun-luklarını kaybederler. Yaşlanmanın diğer bir sonucu da kemiklerin genç bir insana göre da-ha kolay kırılabilmesidir. Düşme ya da herhan-gi bir kaza sonrası kemikleriniz kolayca kırıla-bilir.
  Bazen kemiklerinizdeki küçülme ve yoğun-luk azalması tehlikeli bir hal alır. Bu duruma osteoporoz denir. Eğer osteoporozunuz varsa kemikleriniz daha kolay kırılabilir. Bu, basit bir düşme ya da kazayla kemiklerinizin daha ko-lay kırılabileceği anlamına gelir.
  Belirli kas gruplarının kemikler üzerine uy-guladıkları çekme ve ağırlığa karşı kemiklerin direnci osteoporoz nedeniyle azalır. Bu, yaşlı-larda bazen ileri derecede kamburlaşmalara neden olur. Bu sorun özellikle menopoz sonra-sı kadınları etkilemektedir. Erkeklerin kemikle-rinde de yaşlanmayla birlikte yoğunluk azala-bilir. Başta kalça kemiği olmak üzere diğer ke-mikleri de kolayca kırılabilir. Ancak, kemik yo-ğunlukları normalde kadınlardan daha yüksek olduğu için osteoporozdan daha az etkilenirler. Osteoporoz ileri yaşlarda karşılaşılabilecek cid-di sorunlardan biridir.

  Yaşlanmayla birlikte, özellikle ortayaş son-rasında , eklemlerde hafif bir katılaşma ve ha-reketlerde bir yavaşlama da ortaya çıkar.Muhtemel nedenleri arasın-da genetik özellikler, beslenme ve eklemleri-mizin daha önceki yaralanma ve hastalıkları bulunmaktadır. Eklemlerimizi nasıl kullandığı-mız da önemli bir faktördür.
  Artrit genellikle kalça, diz ve omurga gibi vücudun yükünü taşıyan büyük eklemlerde başlar. Ancak el parmağı eklemleri gibi diğer eklemlerde de görülebilir.
  Ortayaşlarda çoğu insanın en azından bir ekleminde osteoartrit görülür. Artrit belirtileri arasında, ara sıra ortaya çıkan ağrı, eklem katı-lığı ve nadiren şişlik bulunmaktadır. Bazen hiç-bir belirti vermeyebilir.

  Ağrı genellikle hafiftir ama bazen şiddetli de olabilir. Bir eklemde ağrı ortaya çıktığında genellikle daha az hareket ettirmeye çalıştığımız için o bölgedeki kaslar daha az kullanılarak boyutlarını ve güçlerini kaybederler. Bu da sorunu ağırlaştırır. Kalça ve dizlerdeki artrit yürüyüşümüzü etkiler.
  Artrit tamamen ortadan kaldırılamaz, an-cak yolaçtığı şikayetler azaltılabilir. Doktorunu-za şikayetlerinizi anlatın. Bazen röntgen ve di-ğer tetkikler gerekli olsa da doktorunuz genel-likle hastalığı kolayca teşhis eder. Kilo verme-niz (eklemlere binen yükü azaltır) sorunun çö-zümüne yardımcı olacaktır. Egzersiz ve fizik te-davisi de etkilidir. Ayrıca doktorunuz size ağrı kesiciler verebilir.
  Ortayaşlarda ortaya çıkabilecek bu fiziksel değişikliklerle, düzenli egzersizler yaparak ve eklemlerinize zarar verecek etkinliklerden ka-çınarak başedebilirsiniz.
  Kemikler eklemler aracığıyla bağlantı kurarlar.Bir nevi eklemler köprü görevi görürler.Eklemler ise kısmen yani serbest hareket eden veya hareketsiz olarak bulunurlar.
+ Yorum Gönder


eklemler nerelerde bulunur,  eklemler nerede bulunur kısaca