+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Polis ek görevlendirme ücretleri ödenmesine dair kanun Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Polis ek görevlendirme ücretleri ödenmesine dair kanun
  polis hangi kanuna göre ek ücret alır 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  375 sayılı KHK 28/B ne göre ek ücret alma hakkına sahip, ufak bir açıklama ekliyelim..

  27.06.1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (B)bendinde "Mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel ve geçici köy korucularından; Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir iller ile İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilir. (2)
  Ek tazminatın hangi görevlerde bulunanlara ne miktarda ödeneceği, hangi hallerde kesileceği, ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar, görev mahallinin özelliği, görevin önem ve güçlüğü,personelin teminindeki zorluklar, personelin zorunlu hizmete tabi olup olmaması ve Devletin mali imkanları dikkate alınarak, ilgili bakanlıkların talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile tespit edilir.
  Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil personele ödenecek ek tazminat miktarları ise emsali personel de gözönünde bulundurulmak suretiyle doğrudan Başbakanca belirlenir.
  Bu şekilde tespit edilen ek tazminat, personel yönünden kazanılmış hak teşkil etmez.
  Kamu İktisadi teşebbüsleri, kapsam dahilindeki personeline ödeme yapıp yapmamaya veya mali imkanları ölçüsünde emsali personele ödenen miktardan daha düşük miktarda ödeme yapmaya yetkilidir.
  Bu maddedeki tazminatlar Damga Vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi değildir."hükmü yer almaktadır.

  27/12/2008 tarih ve 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları düzenleyen K - CETVELİ'nin "VIII. Ek Tazminat Tavanları" başlıklı bölümünün 1 inci fıkrasında "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın tavanı 80,30 Türk Lirası olarak uygulanır. Ancak Bakanlar Kurulu bu tavan miktarını yüzde 50'sine kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

  Yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde ödenecek olan 80,30 Tl veya Bakanlar Kurulu kararı ile %50 artırılabilecek olan ek tazminatın belirlenmesinde gerekli olan Başbakan onaylarına ulaşılamamıştır.

  Söz konusu onaylar Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Başbakanlıktan talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.
 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  polis ek görevlendirme ücretleri ödenmesine dair kanun

  Polisler fazla çalışma ücreti alabilir mi sorusuna cevabımız tabiki alabilir
  olacaktır. Bazı polis memurları arasında bu konu balon, martaval ve yalan olarak
  bilinse de; bu polis memurlarının üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi bir görüntü
  vermektedirler. Nitekim bordrolarında yazan (fçü) Fazla çalışma ücretini zaten
  aldıklarını sanmaktadırlar. Ancak Amasya’da görev yapan Emniyet Müdürü Kadir
  ÖZDEMİR bu tezi çürütmüştür. (Resimde gördüğünüz kişi)
  Bordroda yazan ve aylık olarak polislere verilen fazla çalışma ücreti adı
  altında ödenen ücretin aslında bir tazminat olduğu ortaya çıkmıştır. Kadir
  ÖZDEMİR Fazla çalışma ücretinin yükseltilmesi babında idareye dava açmış ve
  bunun bir fazla çalışma ücreti olmadığı ortaya çıkmıştır.

  İŞTE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI:

  T.C.

  DANIŞTAY

  ONBİRİNCİ DAİRE

  Esas: 2006/6559

  Karar: 2009/6677

  Davacı : Kadir ÖZDEMİR. 4. sın. Emniyet müdürü – AMASYA

  Davalı : İçişleri Bakanlığı – ANKARA
+ Yorum Gönder