+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Burs Veren Kuruluşlar ve Burs Alma Koşulları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Burs Veren Kuruluşlar ve Burs Alma Koşulları
  vakfın burs verme şartları 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Burs veren resmi ve özel kuruluşların adları, adresleri ve burs verme koşulları aşağıda gösterilmiştir:

  1-T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yüksek Öğrenim Bursu:
  Adres: T.C.Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Karanfil Sk. No: 67 K: 3 06640 Bakanlıklar/Ankara
  Tel: (0-312) 419 13 93 – 419 13 94
  Başvuru tarihi: Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının başında yapılır.
  KİMLER BAŞVURAMAZ?
  Halen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yüksekvğrenim Bursu almakta olanlar,
  Halen Sosyal Yadımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yükseköğrenim Bursu almakta iken okul değiştirenler,
  Lisansüstü öğrenimgörenler,
  Bir yüksek öğrenim kurumundanmezun olanlar,
  Çalışanlar
  Bir başka kurumdan burs veya Kredi Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim kredisi alanlar,
  Parasız yatılı olanlar,
  Yabancı uyruklu olanlar,
  Bulunduğu sınıfta iki yıllık olanlalr ile ara sınıfta bulunanlar,
  Kayıtlı bulundukları öğretim kurumunda sene kaybı olanlar,
  Paralı eğitim yapan üniversite veya yüksekolullar ile ikinci öğretimde kayıtlı olanlar,
  Fakülte ve yüksekokulların ekstern öğretim bölümünde kayıtlı olanlar burs için kesinlikle başvuramaz.
  Bunlar dışında üniversitede okuyan her öğrenci bu bursa başvurabilir. (Açıköğretimde okuyanlar dahil) Başvuru formları, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (YKYK) bağlı bölge ya da Yurt Müdürlüklerinden alınabilir.
  2. İstanbul Ticaret Odası Vakfı:
  Burs miktarı Araklık ayında belirlenir. Aranılan şart, öğrencinin maddi imkanının yeterli olmaması ve herhengi bir üniversitede ekonomi ile ilgili bölümlerinden birinde okuyor olmasıdır.
  Tel: (0-212) 511 41 50

  3. İstanbul Ticaret Borsası Vakfı:
  Heryıl enfazla 23 kişiye karşılıksız burz veriyor. Ekonomi bölümlerdenherhangi birinde okuma şartını arayan vakıf, Marmara veya İstanbul Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor.
  Tel: (0-212) 511 84 40
  4.Türk Diyanet Vakfı :
  Yaklaşık olarak 200 öğrenciye burs vermeyi planlıyor. Aranan şartlar burs verilecek öğrencinin babasının Diyanet İşleri Personeli Olması anne ve babasından birisinin ya da ikisinin birden vefat etmiş olması, derslerinde başarılı olması ve kazandığı okulun ilk 5 tercihi arasında olmasıdır.Öğrencinin bu özelliklerine ve puanına göre burs miktarı belirlenir.
  Tel: (0-312) 417 08 74
  5. Faisal Finans Kurumu Vakfı:
  Üniversite öğrencilerine 9 ay süresince karşılıksız burs veriyor. Vakfın aradığı şartlar ise; bir üst sınıfa geçerken borçlu dersi olmaması, başka vakıftan veya kurumdan burs almaması, disiplin suçu işlememiş olması, savcılıkça hakkında kovuşturma açılmamış olmasıdır.
  Tel: (0-212) 251 65 20
  6. Alorka Eğitim ve Kültür Vakfı :
  Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam ediyor. Bu öğretim döneminde verilecek burs miktarı henüz belli değildir.
  Tel: (0-212)258 61 20
  7. Türk Eğitim Vakfı :
  Yaklaşık 5000 öğrenciye 9 ay süresinde burs veriyor. Burs miktarı her yıl Ocak ayında enflasyona göre yeniden belirlenir.
  Tel: (0-212) 274 52 60 / 10 hat
  8. Sağlık ve Eğitim Vakfı :
  Başvuru Ağustos- Eylül aylarında yapılır.Burs 3. Sınıftan sonraki öğrencilere verilir.Ağırlıklı olarak Tıp Fakülteleri’ndeki öğrenciler tercih edilir.
  Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçilmektedir.
  Tel: (0-212) 512 18 78
  9. Milli Eğitim Bakanlığı Bursu:
  Bakanlıkça Yükseköğretim Kurumları’nın öğretmen yetiştiren İngilizce, Elektronik ve Bilgisayar ile Sınıf Öğretmenliği branşlarında (programlarında) öğretim gören toplam 300 öğrenciye l994-l995 öğretim yılı başından itibaren burslu statüde destek sağlanmıştır. Bu öğrenim yılında üniversitelerin hangi bölümlerinde kaç öğrenciye burs verileceği, öğrenim yılı başında belirlenecektir.
  Burslar mecburi hizmet karşılığında verilir ve burslu öğrenci mezun olduğunda öğretmen olarak doğrudan göreve başlar.Milli Eğitim Bakanlığı bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerde aşağıda belirtilen şartlar aranmaktadır:
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. 22 yaşını geçmemiş olmak(l975 ve sonraki yıllarda doğmuş olmak)
  3. Sağlıklı olmak(Kekemelik, körlük, topallık, çolaklık, şaşılık, sağırlık, dikkati çeken tikler ve ruhi bir arızası bulunmadığı sağlık kurulu raporuile belgelemek.)
  4. Kazandığı programı Tercih Formu’nda ilk on tercihi arasında seçmiş olmak,
  5. Kesin kaydını yaptırmış olmak,
  6. Memuriyet yapmasına engel bir mahkumiyeti bulunmamak,
  7. Özel kanunlarla affa uğramış olunsa bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak,
  8. Başka bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak,
  9. Alacağı bursun ydışında herhangi bir kaynaktan burs, kredi, mecburi hizmet karşılığı maddi yardım almamak,
  10. ÖSYM’nin her program için bildirdiği listede puan sıralamasına göre Bakanlığın kontenjanına girmiş olmak.
  Not: Bursu hak eden öğrencilerin ÖSYM’ye bildirdikleri adreslerine Bakanlıkça duyuru yapılacaktır.
  10. Hacı Ömer Sabancı Vakfı – VAKSA:
  Burs, yükseköğrenim süesince, Ekim ayında başlamak üzere, her yıl 9 aylık birsüre için karşılıksız, fakat geri ödemeli olarak verilir. Sosyal Amaçlı Burs (SAB), Maddi desteğe ihtiyacı olan çalışkan ve başarılı öğrencilere yüksek öğrenimleri süresince verilen, geri ödeme yükümlülüğü bulunan burstur. Bu burs için öğrencilerin üniversliteye giriş sınavında aldıkları puan, bir önceki okulda veya ysonraki sınıflarda gösterdikleri başarılar ve mali durumları dikkate alınır. Her yıl Eylül ayında üniversitelere gönderilen ve gazetelelrde yayınlanan duyurulara müteakip başvuruda bulunanlar başvuru formları gönderilir ve gerekli koşulları taşıyan öğrencilerin müracaatları değerlendirilir. Vakıf tarafından yapılan değerlendirmede sıra itibari ile enyüksek puanı alanlar, her bilim dalı için ayrılacak kontenjanlar elverdiğince SAB almaya hak kazanırlar.
  SAB alan öğrencilerden, okullarının yönetmelikleri uyarınca staj yapmak mecburiyetinde olanlara, zamanında müracatta bulunmaları halinde staj imkanı sağlanır. Her yıl saptanan sayı ve kriterler içine giren bursiyerler arasından ilgili ders yılında en yüksek başarıyı gösteren öğrencilerin o yıla ait borçları, İcra Komitesinin kararıyla silinebilir.
  Bir yıl sınıfta kalan öğrencilerin bursu geçici olarak kesilir ve bir üst sınıfa geçtikleri taktirde tekrar verilir.İki yıl sınıfta kalanların bursu tamamen kesilerek burçlandırılırlar. Öğrenimlerini tamanlayan bursiyerler, kendilerine ödenen burs tutarını, çalışanlar başladıklarıları tarihten itibaren (bir işte çalışanlar dahi mezuniyetlerinden en geç bir yıl sonra y) burs aldıkları ay toplamı kadar süre içerisinde aylık eşit tarsitler halinde faizsiz olarak Vakfa iade ederler. Vakfa borçlarının tamamını bir defada ödeyen bursiyerlerin kalan boçlarından % 30 indirim yapılır.
  Askerliklerini er olarak yapanlar ile Yüksek Lisans öğrenimine devam edenlerin ödemeleri, talepleri üzerine, durumlarını ykurumlarından alacakları onaylı birbelge ile belgelenmeleri halinde Vakıf yönetimince askerlik ve Yüksek Lisans Eğitimi süresince dondurulabilir.
  Tel : (0-322) 351 56 44 (3 Hat)
  11. Sema Yazar gençlik Vakfı :
  Vakıf, her yıl üniversite öğrencilerine katkıda bulunmak amacıyla burs vermektedir. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlıdır. Burs verilecek öğrencilerin herhangi bir kuruluştan burs ve yardım almaması esastır. Burs verilecek öğrencilerin çalışkan ve başarılı, yüksek karakterli, tutm ve davranışlarında ölçülü, milli duygularının kuvvetli olması aranılan niteliktir. Ayrıca, Burs verilecek öğrencilerin ailevi ve kişisel durumları ile sosyal ekonomik durumları Vakıf Yönetimi’nce araştırılır.
  Burs talebinde bulunan başarılı ve maddi yönden desteğe muhtaç öğrencilerin Vakıf’tan alacakları formu doldurarak Ekim ayı başına kadar müracat etmeleri gerekir.
  Burslar hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki adres ve telefondan alınabilir.
  Adres : Sema Yazar Gençlik Vakfı Konur Sokak No : 39/1 Kızılay / Ankara
  Tel : (0-312) 425 80 03-04
  12. Koç Vakfı :
  Kabiliyetli fakat imkanları sınırlı gençlere eğitimde eşit fırsatlar vermek ve topluma yararlı olmalarını sağlamak amacıyla burs veren vakfın, burs alacak adaylarda aradığı vasıflar şunlardır:
  1. T.C. vatandaşı olamlıdır. Eğitime engel olacak birsakatlık veya hastalığı bulunmamalıdır.
  2. Üniversite birinci sınıf öğrencileri 21 yaşından büyük olmamalıdır. Daha yüksek sınıflarda ve Lise dengi teknik okullarda da yaş sınırı aynı olacaktır.
  3. Bursiyer adaylarının bir önceki diploma derecesi, genel olarak zekası ve davranışları ile başarılı ve iyi bir öğrenci olacağına üniversite veya okul idaresinin kanaat getirmiş olmamsı
  4. Bursiyer adaylarının devletin demokratik, hür, çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olmaları, Vakıf burslarının ön koşuludur. Bu konu hassasiyetle araştırılmaktadır.
  5. Burs alacak öğrencileri üniversite (veya okul) idaresi seçmektedir. Bir önceki okulu Koç Topluluğu bursları ile bitirmiş olmak tercih nedenidir.
  6. Bursalr kural olarak birinci sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencilerine verilmemektedir.
  7. Resmi veya özel bir kurumdanburs veya kredi yardımı görenlere burs verilmemektedir.
  Tel : (0-216) 341 46 50
 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Özel Kurum ve Kuruluşlar  1) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Vakfı

  Başarılı ve maddi durumu yetersiz öğrencilere burs veriliyor. Başvurular eğitim döneminin başında yapılmaktadır.

  Tel: (0-374) 253 45 11 / 2056


  2) Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmet Eğitim Vakfı

  Yüksekokul ve üniversitelerde okuyan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan, Adana oturan başarılı öğrencilere burs veriliyor. Burs müracatları 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılmaktadır, Ocak ayından itibaren 8 ay süresince burs verilmektedir.

  Tel : (0-322) 232 59 13


  3) Adıyaman Kültür Ve Eğtim Vakfı

  Bu bursa başvurabilmek için anne veya babanın Adıyamanlı olması gerekmektedir. Öğrencinin maddi durumunun yetersiz, ama aynı zamanda başarılı olması gerekmektedir. Son olarak mülakat yapılmaktadır. Başvurular 15 Eylül’dedir.

  Tel: (0-416) 213 47 30


  4) Ağrı Eğitim ve Kültür Vakfı

  Maddi durumu yetersiz, anne veya babası Ağrı doğumlu olan öğrencilere burs verilmektedir.

  Tel: (0-472) 215 39 58


  5) Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

  Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam etmektedir.

  Verilecek burs miktarı her öğretim yılı için yeniden belirlenmektedir.

  Tel: (0-212) 258 61 20


  6) Ali Osman Sönmez Vakfı

  Vakıf sadece işletme alanında öğrenim gören öğrencilere burs vermektedir. Bursiyer adaylarının Bursalı ya da orta öğrenimini Bursa’da tamamlamış olması gerekmektedir.

  Tel: (0-224) 261 04 40


  7) Ankara Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı.

  1-31 Eylül tarihleri arasında başvurular yapılır. 4 yıllık fakültede okumak ve öğrencinin anne ya da babasının Bitlisli olması şartı aranmaktadır.

  Tel: (0-312) 418 69 16


  8) Ankara Çankaya Eğitim ve Kültür Vakfı

  Ankara’daki üniversitelerin 4 yılık İİBF ve Fen Ebebiyat fakültelerinde okuyan öğrencilere 8 ay boyunca burs verilmektedir. Başvuru kosulları Eylül ayında açıklanmaktadır. Ekim ayında başvuruların yapılması gerekmektedir.


  9) Ankara Durak Eğitim Öğrt. Day. ve Yar.Vakfı

  Ekim ayında burs başvuruları yapılmaktadır. 4 yıllık bir fakültede öğrenci olmak yeterlidir.

  Tel: (0-312) 341 31 36


  10) Ankara Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı

  Yüzüncü Yıl ve Fırat Üniversitesi öğrencilerine burs verilmektedir. Yaz tatillerinde Ankara’da bilgisayar ve İngilizce dersleri de verilir. Eğitim malzemesi ve kıyafet yardımları da vardır. Ayrıca harç, yurt ve öğrenim kredileri de ödeniyor. Öğrencilerin ünevirsiteyi başvuru yılı kazanmış olması gerekiyor. Başvurular Ekim’in ilk haftası yapılmaktadır.

  Tel: (0-312) 442 4822

  Tel: (0-312) 438 05 43


  11) Asım Kocabıyık Vakfı

  Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veren vakfın önceliği yetim, öksüz veya anne-babası ayrı olan öğrencilere tanımaktadır. Bu burstan mezun oluncaya kadar yararlanmak için yıllık not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 olması gerekmektedir. Başvuru Ekim ayında yapılmaktadır.

  Tel: (0-212) 251 34 10


  12) Aydın Ticaret Odası

  Aydın Ticaret Odası, bünyesinde kurulu bulunan Aydın Ticaret Odası Öğrenci Okutma ve Eğitim Vakfı unvanlı kurumla, sadece Aydın'da ikamet eden ve en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere kredi verilmektedir.

  Tel: (0-256) 213 22 02


  13) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

  İstanbul içinde okuyan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veriyor. Eylül'ün ilk haftasında başvurulması gerekiyor.

  Tel: (0-212) 252 44 33


  14) Eskişehir Sanayi Odası

  Eskişehir veya Bilecik doğumlu, Eskişehir veya Bilecik il sınırları içinde yer alan bir liseden mezun olan ve Mühendislik ve İdari Bilimler Fakültesi'ni kazanan 25 yaşını aşmamış başarılı öğrencilere burs veriliyor. Başvurular, Eskişehir Sanayi Odası veya Eskişehir Kızılay Şube Başkanlığı'ndan alınacak form ile Eskişehir Sanayi Odası'na yapılmaktadır.

  Tel: (0-222) 236 03 60


  15) Faisal Finans Kurumu Vakfı

  Vakfın burs adayında aradığı şartlar; bir üst sınıfa geçerken borçlu dersi olmaması, başka vakıftan veya kurumdan burs almaması, disiplin suçu işlememiş olması, savcılık tarafından hakkında soruşturma açılmamış olması. Başvurular Ekim ayındadır.

  Tel: (0-212) 251 65 20


  16) Hacı Ömer Sabancı Vakfı-VAKSA

  Burs, yükseköğrenim süresince, Ekim ayında başlamak üzere, her yıl 9 aylık bir süre için karşılıksız, fakat geri ödemeli olarak verilmektedir.

  Maddi desteğe ihtiyacı olan çalışkan ve başarılı öğrencilere yüksek öğrenimleri süresince verilen ancak geri ödeme yükümlülüğü bulunan bursun adı Sosyal Amaçlı Burs (SAB). Bu burs için, öğrencilerin üniversiteye giriş sınavında aldıkları puan ile bir önceki okulda veya sonraki sınıflarda gösterdikleri başarılar ve mali durumları dikkate alınmaktadır. Her yıl Eylül ayında üniversitelere gönderilen ve gazetelerde yayınlanan duyuruların ardından başvuruda bulunanlara form gönderilmekte ve gerekli koşulları taşıyan öğrencilerin müracaatları değerlendirilmektedir.

  Tel0-322) 363 09 88 (3 Hat)


  17) İstanbul Sanayi Odası Vakfı

  Üniversite ve meslek yüksek okullarının teknik bölümlerinde okuyan öğrencilere burs vermektedir. Burs verilecek adayı öğrencinin öğrenim gördüğü kurum seçer ve vakıfa bildirir.

  Tel: (0-212) 252 29 00


  18) İstanbul Ticaret Borsası Vakfı

  Her yıl en fazla 23 kişiye karşılıksız burs vermektedir. İktisad bölümlerinden herhangi birinde okuma şartı aranmaktadır. Öğrencilerin Marmara veya İstanbul Üniversitesi’lerinden olmak zorunluluğu vardır. Başvurular Ekim ayındadır.

  Tel0-212) 511 84 40


  19) İstanbul Ticaret Odası Vakfı

  Bursun miktarı her Aralık ayında değişmektedir. Aranılan şart; öğrencinin maddi imkânının yetersiz ve herhangi bir üniversitede iktisati ile ilgili bölümlerinden birinde okuyor olması.

  Tel0-212) 511 41 50


  20) İzmir Ticaret Odası

  İzmir doğumlu, İzmir'de ikamet eden veya İzmir'deki öğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir. Burs alacak olan öğrencinin, başka bir kurum veya kuruluştan burs almaması, iktisadi desteğe ihtiyaç duyması ve başarılı bir öğrenci olması gerekmektedir. Karşılıksız olan bursun kaç öğrenciye verileceği ve miktarı öğrenim yılı başlamadan önce yönetim kurulunca belirlenmektedir.

  Tel: (0-232) 441 77 77


  21) Kızılay Gençlik Müdürlüğü

  Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, toplumsal yardıma muhtaç, kendi imkanları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmektedir. Öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmamış olması gerekmektedir.

  Tel: (0-312) 430 23 00


  22) Milli Eğitim Vakfı

  Milli Eğitim Bakanlığı mensubu anne veya babası olan, devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilere verilmektedir.

  Tel: (0-312) 215 43 10


  23) Sağlık ve Eğitim Vakfı

  Başvuru Eylül ayındadır. Ağırlıklı olarak tıp fakültelerindeki öğrenciler tercih edilmekte ve 3. sınıftan sonraki öğrencilere verilmektedir. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçilmektedir.

  Tel: (0-212) 512 18 78


  24) Sema Yazar Gençlik Vakfı

  Vakıf, her yıl üniversite öğrencilerine katkıda bulunmak amacıyla burs vermektedir. Bursun devamlılığı her yıl başarılı olma koşuluna bağlıdır. Burs verilen öğrencilerin herhangi bir kuruluştan burs ve yardım almıyor olması gerekmektedir. Burs talebinde bulunan başarılı ve maddi yönden desteğe muhtaç öğrencilerin vakıftan alacakları formu doldurarak Ekim ayı başına kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Tel: (0-312) 284 44 00
+ Yorum Gönder