+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Ağızdaki yapıştırma dişleri hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ağızdaki yapıştırma dişleri hakkında
  ağızımda yapıştırma dişim var fakat yapışan bölümün iki tanesi sallanırken bir tanesi onları tutuyor ve bu beni rahatsız ediyor, diğer sorunum ise sağ alt son dişim yok olduğu için oynar protez den yaptı doktor fakat oynayan dişlerim hariç diğer yyapıştırma olan dişlerimin porseleni kırıldı ve alt tabakası görünüyor bu yapışık durumdaki diş nasıl çıkartılır ne yapmalıyım işin garip tarafı dünya kadar para verdiğim halde neden karşılığını alamıyorum ama hakkımı helal de etmiyorum dertleri parayı alana kadarmış 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Diş Protezi, Diş Protezleri Hakkında Bilgiler

  Eksik dişlerinizin yaptığı işleri yapmak üzere diş hekimi tarafından yapılan yapay dişlere protez diyoruz

  Ağzımızda 32 tane diş vardır 1-2 diş eksikliği oldu-ğunda hemen bu dişlerin görevleri diğer dişler üzerine yüklenir ve sorun kendiliğinden çözülmüş olur. Özellikle arkada ve görünmüyorsa estetik olarak da sorun çıkarmaz. Hasta, ağzında olup bitenlerden habersiz, yıllarca dişsiz idare edebilir

  Bir diş kaybettiğinizde ağzınızda bir hareket başlar. Çekilen dişin boşluğu, yanındaki dişler, dokular harekete geçer.

  Çekilen diş boşluğundaki kemik erimeye başlar. Dişler vasıtası ile dişleri saran çene kemiklerine çiğneme sırasın-da kuvvet uygulanır bu kuvvet de kemiklerin güçlü bir şekilde kalmasını sağlar. Oysa diş çekildiğinde bu bölgeye eskisi gibi basınç gelmeyecektir. Kemik de arlık kendisine gerek duyulmadığını düşünerek günden güne eriyecektir.

  Diş hekimliğinde bir söz vardır “diş dişi arar”. Çekilen dişin komşuları hemen boşluğa doğru kayar daha doğrusu eğilir. Dişler dik pozisyonda iken gelen çiğneme kuvvetlerini köklerden dik olarak kemiğe iletmek üzere program-lanmıştır ama dişler eğildiğinde kuvvetler de eğimli olarak köke iletilir bu da kök ve kemik arasındaki anlaşmayı bo-zar. Ayrıca oluşan eğim nedeni ile diş ve dişeti arasındaki ilişki de bozulmuş, anormal boşluklar meydana gelmiştir. Bu boşluklarda gıda ve plak birikimi çok daha fazla olur ve böylece hem çürük hem dişeti sorunu ortaya çıkar. Çe-kilen dişin üst komşusu da diş boşluğuna doğru uzar. Bir taraftan eğilen dişler, bir taraftan uzayan diş sonucu ağzın dengesi zincirleme bir şekilde tamamen bozulur. Bu den-gesizlik çiğneme kuvvetlerinin de dengesiz oluşmasına ne-den olur, dolayısıyla eklemlere gelen yük de dengesizdir. Bu da uzun vadede çene eklemi sorunlarına neden olur. Oluşan diş boşluğunu doldurmaya çalışan dil ve dudakta az da olsa büyüme başlar. Ayrıca besinler yeterince çiğnenmeden yutulduğu için beslenme, mide sorunları gibi genel sağlığınızı da etkileyen birçok sorunun da kaynağı olacaktır.

  Dişiniz çekildiğinde fazla vakit geçirmeden diş hekimi tarafından yapılacak iyi bir protez ağızda kalan dişlerin çoğunu sanki diş çekilmemiş gibi kandırır. Kimse yerinden kıpırdamaz. Ama bir korsan hekime diş yaptırmaya kal-karsanız kendinize çekimden daha fazla zarar verebilirsi-niz. Kesim sırasında su kullanmayı sevmeyen korsanlar dişlerinize gerekli şekli vermeye çalışırken dişlerinizi öldü-rür. Yaptığı işlemler sonucu hepatit, AİDS gibi tehlikeli hastalıkları size bulaştırabilir, kullandığı kalitesiz metaller-le kansere bile yol açabilecek maddeleri ağzınıza yerleşti-rir. Ağızdaki mükemmel dengeden ve nasıl korunacağın-dan habersiz oldukları için çene eklemlerinizin tüm siste-mini bozarlar. Bir korsana diş yaptıracağınıza bırakın dişleriniz eğilsin.

  Protez dişler görevlerini yapmak için ağızda kalan do-kulardan ve dişlerden destek almak zorundadır.

  Diş çekimi sonucu yapılan protezleri ikiye ayırıyoruz.

  Sabit protezler: Halk arasında çakma diş, yapıştır-mak diş de denilen ve hasta tarafından takılıp çıkarılama-yan protez şeklidir. Destek olarak ağızdaki sağlam dişler-den faydalanılır.

  Hareketli protezler: Damak, çelik damak, kara da-mak gibi adlarla da bilinen, hasta tarafından takınılıp çı-karılan dişlerdir. Bu protezlerde ise desteği dişler ve ağız-daki dokular birlikte karşılar.

  Protezin sabit mi, hareketli mi olacağına ağzınızın du-rumu, ağızdaki diş sayısı ve dişlerin konumu karar verir. Örneğin tüm büyük azı dişleriniz çekilmişse yani arka böl-gede hiç diş yoksa, isteseniz de sabit protez yapılamaz. Sa-bit protezde destek için ayaklara ihtiyaç vardır. Bu ayak görevi ağzınızdaki sağlam dişlere düşer. Eğer boşluğun sağında ve solunda ayak olabilecek diş yoksa -implant ha-riç- sabit diş yapılamaz. İmplant halk arasında çeneye çivi çakmak olarak bilinir. Asıl olarak çene kemiği içine yer-leştirilen, titanyumdan imal edilmiş, diş kökünü taklit eden parçalardır. Çene kemiğine bir operasyonla yerleştirilirler. Yaklaşık 6 aylık bir süre zarfında implantın etrafında ke-mik oluşur. Daha sonra yerleştirilen bu titanyum kökün üstüne diş yapılır. Geleceğin diş hekimliğidir. Eğer maddi durumunuz elveriyorsa, her zaman tercihiniz implanttan yana olmalıdır.

  Protez yapımında çok çeşitli maddeler kullanılır. Por-selen en sık duyduğunuz maddedir. Sabit ve hareketli pro-tezde kullanılır. Protez yapımı diş teknisyenleriyle ortak bir çalışmayı gerektirir. Diş hekimi muayenehanede hasta ağzını diş yapımına hazırlar. Ölçüyü alır ve laboratuara gönderir. Diş teknisyenleri ise modeller üzerinde dişleri yaparlar. Hasta ağzına uyumu yine diş hekimi tarafından sağlanır.

  İyi bir protez; iyi bir ekip, iyi bir laboratuar, kaliteli malzeme ve sabırlı bir hasta ile ortaya çıkar. Tüm bu un-surlardan biri eksik olduğunda başarılı bir protez yapmak zordur.

  Sabit Protezler

  Doktor tarafından yapıştırılan ve takılıp çıkarılamayan protezlerdir.
  Kron (kaplama)
  prü
  Lamineyt
  Pivo (vidalı diş)

  Kron: Sabit protezlerdir. Tek bir dişte madde kaybı çoksa yani çürük ya da kırık çok fazla ise ve dolgu ile çö-züm sağlanamıyorsa kron (kaplama) yapılır. Dişin boşluğu dolgu maddesi ile doldurulur sonra diş, belirli kurallar dahi-linde küçültülür ve üstüne hazırlanan kaplama yapıştırılır.

  prü: Diş çekimi yapılmışsa destek yandaki komşu dişlerden sağlanır. Boşluğun sağındaki solundaki dişler kü-çültülür, protezde çekilmiş diş yerine yapılan gövde, destek dişler üzerine yapılan kaplamaya bağlanarak yapıştırılır.

  Lamineyt: Genelde ön dişlerin, estetik sorunlarını te-davi etmek için dişlerden fazla madde kaldırmadan yapı-lan protezlerdir. Bunları takma tırnaklar gibi düşünebilirsi-niz. İnce tırnak gibi porselen plakalar hazırlanır. Dişlerin de sadece ön yüzünden çok az madde kaldırılarak yatak hazırlanır ve özel kuvvetli yapıştırıcılarla dişin yüzeyine bu porselen yapraklar yapıştırılır. Pahalıdır ama estetik bir görünümü vardır. Çoğu sanatçının ön dişlerinde kullandığı protez tipi budur.

  Pivo (vidalı diş): Vidalı dişler implantla karıştırılır. Implantta diş kökünü taklit eden parça çene kemiğine yer-leştirilir, vidalı dişte ise dişin kökü ağızdadır vida dişin kö-kü içine yerleştirilir. Bu tarz yapılmış protezlere pivo adı verilir. Dişinizdeki çürük ya da kırık, kaplama kron bile yapılamayacak kadar fazlaysa ve kalan kök uygun şartlan taşıyorsa, bu durumda kök içi temizlenir, kanal tedavisi ya-pılır ve kökün yarısına kadar olan bölümüne vida yerleşti-rilerek üstüne kaplama yapılır. İyi bir hekim tarafından ka-liteli malzeme ile yapıldığında uzun yıllar size hizmet eder, böylece komşu dişler de kesilmekten kurtulmuş olur.

  Sabit protezlerde destek olarak kullanılacak dişler anestezi altında kesilerek protez yapımına hazırlanır. (Diş-lerin küçültülmesi işlemine kesim denir.) Ve bildiğiniz vızıltılı aletlerle dişe gerekli şekil verilir.

  Sabit protez yapımında dikkat edilecek noktalar:

  Öncelikle dişler doktorlar tarafından üye olarak he-saplanır. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Bir tek eksik dişi-niz varsa sağındaki ve solundaki dişler kesilerek bir köprü hazırlanır. Dolayısıyla böyle bir köprüye 3 üye denir. Eğer iki eksik dişiniz varsa ve ikisi yan yana ise yine boşluğun sağı, solu kesilir. Bu sefer 4 üye köprü yapılır; ama iki tane dişiniz eksik ve bunlardan biri alt çenede biri üst çenede ise, her iki bölgede üç üyeli 2 tane köprü, dolayısıyla top-lam 6 üye diş yapılacaktır. Üye sayısı protezin fiyatını et-kiler. Sabit protezler üye sayısına göre hesaplanır.

  Korsan muayenehanelerde bu fiyatlar 25 dolara ka-dar düşebilir ki bu fiyat normal kullanılabilir bir sabit pro-tezin toplam masrafı bile değildir. Protez yapımında çalı-şılan laboratuar ve kullanılan malzeme kalitesi çok önem-lidir. Ucuz protezler, bir yıl içinde estetik parçaları kırılan, sararan, kararan dişlere dönüşür. Kenar uyumları iyi değil-dir. Bu da protezin altında kalan dişin çürümesine ve hem dişin hem de protezin kaybına neden olur. Lütfen piyasa fiyatlarının çok altında bir protezi yaptırmaya kalkmayın. Dişinizi düşünüyorsanız böyle bir protez yaptıracağınıza dişsiz gezin, ağzınıza daha az zarar verirsiniz. Hem çok ucuz hem kaliteli bir protez olamaz kendinizi kandırmayın.

  Sabit protezde ilk önce destek dişler anestezi altında kesilerek hazırlanır. Bazı kurallar çerçevesinde küçültülür. Bu işlem sırasında dikkat etmeniz gereken önemli konu-lardan biri kesim sırasında bol su kullanılması, diş yanık kokusunun burnunuza gelmemesidir. Diş kesimi ve çürük temizleme esnasında kullanılan, hastaların bayıldığı vızıltılı aletlere aerotor, başlık diyoruz. Bu cihazlar çok hızlı dönerek dişi keser. Ve ortaya sürtünme nedeniyle hatırı sayılı bir ısı çıkar. Aynı zamanda aeretorun ucundan so-ğutma için çıkan suyla dişler bir taraftan yıkanır bir taraf-tan da soğutulur. Bazı korsan hekimler bu soğutmanın önemini bilmezler, sadece temizlik için basit bir yıkama olarak görürler. Oysa fazla ısı diş sinirlerinizin ölmesine neden olabilir. Dişlerinizin dolgu yapılırken, kesim yapılır-ken susuz ortamda hazırlanmasına asla izin vermeyiniz.
 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Ağızdaki Taşın Hikmeti

  Birgün hazret-i Ebû Bekr 'r.a.', hazret-i Fahr-i âlem seyyid-i veled-i âdem Nebiyyi muhterem ve habîb-i mükerremin 's.a.v.' huzûr-ı şerîflerinde, se'âdetle otururlarken;
  Bir bedbaht kötü huylu kimse; bir edebsizlik edip, Ebû Bekre dil uzatıp, yakışıksız sözler söyledi. Hazret-i Server-i kâinât; o edebsiz, Ebû Bekre edebsizlik etdikce; birşey söylemez, ba'zan da tebessüm eder idi. Hazret-i Ebû Bekr; o bedbaht ve edebsizin edebsizliği haddi aşınca; zarûrî olarak gadaba gelip, birkaç söz söyleyince; hazret-i Fahr-i kâinât, se'âdetle ve devletle yerinden kalkıp, gitdi. Hazret-i Ebû Bekr 'radıyallahü teâlâ anh' Sultân-ı Enbiyânın ardına düşüp, yetişdi ve dedi ki:
  - Yâ Resûlallah! Niçin, bir hayâsız, edebsizlik edip, gönül incitirken, susu, birşey söylemediniz. Şimdi, ben ona söyleyince, kalkıp, gitdiniz; sebebi nedir.
  Hazret-i Fahr-i kevneyn ve Resûl-i sakaleyn 's.a.v.' buyurdu ki:
  - Yâ Sıddîk! O hayâsız ve bedbaht sana dil uzatmağa başladığı zemân, Allahü teâlâ bir melek gönderdi ki, o kimseyi karşılayıp, kovacak idi. Sen, hemen gadaba geldin; söylemeğe başladın. O melek gidip, yerine iblîs geldi. İblîs-i la'înin olduğu yerde, ben durmam.
  Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk 'r.a.' ondan sonra, vaktli vaktsiz söz söylememek için, mubârek ağzına bir taş koyar idi. Ne zemân söz söylemek lâzım gelse, evvelâ fikr ederdi. Bir söz söyliyeceği zemân, o sözü kendi kendine nice zemân düşünür, tefekkürden sonra, mubârek ağzından o taş parçasını çıkarıp, ne söz söyliyecek ise söyler idi. Sonra o taş parçasını mubârek ağzına alıp, tesbîh ve tehlîl ile meşgûl olurdu. Kimseye, hayrdan ve şerden dünyâ kelâmı söylemez, eğer kat'î lâzım ise ve çok efdal ise, söylerdi. Yoksa, gecede ve gündüzde tesbîh ve tehlîl ile meşgûl idi.
+ Yorum Gönder


kaplama diş nasıl çıkarılır,  kaplama diş nasıl sökülür,  yapıştırma diş,  diş yapıştırma,  kaplama dişler nasıl sökülür,  diş kaplaması nasıl çıkarılır