+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Biyoloji Canlılardaki organik bileşikleri nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Biyoloji Canlılardaki organik bileşikleri nelerdir?
  canılılardaki organik bişleşikleri maddeleyiniz 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Biyoloji Canlılardaki organik bileşikleri nelerdir?

  1.Karbonhidrat  Enerji verici

  C H O

  2.Yağ


  Yedek enerji

  C H O

  3.Protein


  Yapı maddesi

  C H O N

  Bu tablodaki bileşikler enerji kaynağıdır.

  ENERJİ VERİŞ SIRASINA GÖRE
  : Karbonhidrat > Yağ > Protein

  ENERJİ TAŞIMA KAPASİTESİNE GÖRE: Yağ > Protein > Karbonhidrat

  YAPI MADDESİ OLUŞLARINA GÖRE:
  Protein > Yağ > Karbonhidrat

  1.Karbonhidratlar:  Karbonhidratlar
  MONOSAKKARİTLER

  DİSAKKARİTLER
  POLİSAKKARİTLER


  Glikozit bağ


  3C®Trioz
  4C®Tetroz
  5C®Pentoz
  6C®Heksoz
  Monosakkarit+Monosakkarit®Disakkarit


  + ®

  nGlikoz ® Polisakkarit + (n-1)su

  + + ®

  MONOSAKKARİTLER:
  Monosakkaritlerin başlıcaları;

  5C ® Pentoz 6C ® Heksoz
  Riboz Deoksiriboz Glikoz Fruktoz Galaktoz
  (Kan Şekeri ve (Meyve ve (Sütte Bulunur) Üzüm Şekeri) Bal Şekeri)  MONOSAKKARİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ:

  1. Suda çözünürler.
  2. Tatlı oldukları için basit şekerler de denir.
  3. Daha küçük yapı birimlerine parçalamazlar(Hücre zarından kolay geçerler).
  4. Karbon sayısı 3-8 arası değişir. Biyolojik önemi olanlar pentoz ve heksozdur.

  DİSAKKARİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ:
  1. İki monosakkaritten oluştukları için çift şekerler de denir.
  2. İki monosakkarit birleşirken aralarında kurulan bağa glikozit bağ bu olaya glikozitleşme denir.
  3. İnsan ve hayvanların besin olarak aldıkları disakkaritler monosakkarite dönüştükten sonra hücre zarından geçebilir.
  4. Biyolojik önemi olan disakkaritler maltoz sükroz ve laktozdur.

  POLİSAKKARİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ:
  1. Kompleks şekerlerdir.
  2. Çok sayıda monosakkaritin dehidrasyonu ile oluşur.
  3. Yapı birimi glikozdur. Glikoz moleküllerinin farklı şekillerde bağlanmasıyla değişik polisakkaritler oluşur.
  4. Canlılarda bulunan önemli polisakkaritler nişasta glikojen selüloz ve kitindir.

  nGlikoz ® Nişasta + (n-1)Su
  nGlikoz ® Glikojen + (n-1)Su
  nGlikoz ® Selüloz + (n-1)Su
  nGlikoz ® Kitin + (n-1)Su


  NİŞASTA:
  Bitkisel depo maddesidir. Çok sayıda glikoz molekülünün dehidrasyonuyla oluşur. Bitkilerde fotosentezle üretilen glikoz nişastaya dönüştürülerek kök gövde tohum meyve gibi kısımlarda depolanır. Besinlerle alınan nişasta sindirim sisteminde hidrolize uğratılarak glikoza dönüştürülür ve hücre zarından geçebilir. Ayıracı ise iyottur.
  GLİKOJEN: Hayvansal depo maddesidir. Çok sayıda glikozun karaciğer ve kas hücrelerinde depo edilmiş halidir. Kanda glikoz oranı düştüğü zaman karaciğerdeki glikojen glikoza dönüştürülerek kana verilir. Hayvansal nişasta olarakta adlandırılabilir.
  SELÜLOZ: Bitkisel yapı maddesidir. Hücre çeperinin yapısını oluşturur. İnsanlar selülozdan enerji sağlayamazlar çünkü selülozu parçalayan enzim yoktur. Otçul hayvanlarda sindirim sisteminde bulunan bakteriler selüloz enzimi taşıdıklarından bu canlılar selülozu enerjiye çevirebilirler. Çok sayıda glikoz molekülünün birbirine ters dönerek bağlanmasıyla oluşur

  KİTİN:Yapısı selüloza benzer. Omurgasız hayvanlarda iskeleti ol


  canlılardaki organik bileşikler organik bileşikler biyoloji canlılarda organik bileşikler organik bileşiklerin özellikleri organik bileşiklerin görevleri canlilardaki organik bileşikler biyoloji organik bileşikler monosakkaritlerin özellikleri canlılardaki organik bileşiklerin özellikleri canlılarda bulunan organik bileşikler organik bileşiklerin genel özellikleri organik bileşikler canlıların organik bileşikleri karbonhidratların canlılardaki görevleri organik bileşikler kimya

 3. Mesport
  Moderators
  Canlilardaki organik bileşikler nelerdir?


  PROTEİNLER:
  Proteinler hücrenin en önemli organik maddelerinden birisidir. Proteinler canlılık olaylarının sürebilmesi için kesinlikle gerekli olan bileşiklerdir. Proteinlerin yapıtaşları amino asitlerdir. Her amino asitinde ortak olan özellik şudur. Bunlarda terminal bir amino grubu ve bir karboksil grubu ile birlikte C atomuna bağlı bir yan zincir bulunur. Amino asitler aynı anda hem amino grubu hem de karboksil grubu taşıdıklarından amfoter karakter gösterirler. Amino asitler birbirleri ile önce gelen amino asitin karboksil grubu sonra gelen amino asitin amino grubuna bir molekül su çıkacak şekilde bağlanır. Bu bağa peptid bağı denir.
  Proteinlerin özellikleri içerdikleri amino asitlerinin sayısına, çeşitine ve amino asitlerin polipeptid zinciri üzerindeki sıralanışlarına bağlıdır. Amino asitlerin sıralanışlarındaki farklar nedeni ile her canlı organizma türü için özel olan protein tipleri vardır, birininki diğerine uymaz. Bu nedenle gerektiğinde bir türden diğer türe aktarılışlarında güçlükler çıkabilir. Örneğin, kan alış verişi sırasında hastaya verilen kan uygun olmadığında şok ve ölüme, bazı bitkilerin polenleri solunum yolu ile alındığında alerjiye neden olabilirler. Bazen amino asitlerin sıralanışlarında bir amino asitin yer değiştirmiş olması ciddi bir hastalığa neden olur.
  LİPİTLER(YAĞLAR):Lipitler suda erimeyen buna karşın eter, benzen, kloroform gibi organik çözgenlerde eriyen bir dizi heterojen organik bileşiklerdir. Sitoloji bakımından lipidler hücrede serbest lipitler hücrede serbest lipit ve örtülü lipit olmak üzere iki türlüdür. Organizmada lipidlerin oynadığı rol bulundukları yer ve dağılışlarına göre değişiktir. Kimyasalve fiziksel özelliklerine göre lipitler, basit lipitler, bileşik lipitler, streoitler ve yağda eriyen vitaminler gibi çeşitli alt gruplara ayrılırlar.
  KARBONHİDRATLAR:Karbonhidratlar 1:2:1 oranında C.H.O den oluşan organik bileşiklerdir. Hayvan ve bitki hücrelerinin büyük çoğunluğunda hücre çeperi yapısına katılır ve destek ödevi görürler. Bazı karbonhidratlar nükleik asitlerin yapı birimlerini oluştururlar.Karbonhidratlar molekül yapılarına göre monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere üç gruba ayrılırlar.
  NUKLEİK ASİTLER:Nükleik asitler hücrenin en önemli organik bileşikleridir.Nükleik asitlere bu ismin verilmesinin nedeni su içindeki suspansiyonlarının asit reaksiyon vermesindendir. Nükleik asitler bütün canlılarda deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA) biçiminde bulunurlar.
  Ökaryotik hücrelerde dna başlıca nükleusta bulunur.Stoplazmada ise DNA az miktarda mitokondri ve kloroplast içinde bulunur.
  RNA hücrede hem nukleus hem de stoplazmada bulunur. Stoplazmada ribozom yapısının büyük bir kısmını oluşturur, ayrıca mitokondri ve kloroplastta da RNA vardır.

 4. Zühre
  Devamlı Üye
  Polisakkaritlerin görevleri nelerdir

  Polisakkaritler, birden fazla ve ayrı (birleşik olmayan) monosakkaritin glikozit bağıyla birleşmesiyle oluşan kimyasal maddelerdir. Glikoz birimlerinin farklı şekilde bağlanması polisakkaritler arasında farklı özelliklerin doğmasına neden olur. Bu da kohezyonu destekler. Çok sayıda (n tane) monosakkaritin “n-1” adet su molekülü kaybetmesiyle meydana gelen büyük moleküllübileşiklerdir. “Kompleks şekerler” de denir.n. Monosakkarit → Polisakkarit + (n-1) H2OYalnız heksoz veya pentoz birimlerinden meydana gelenler olduğu gibi, bazıları da hem heksoz hem pentoz birimleri ihtiva ederler. Heksozlardan türeyenlerin genel formülü (C6H10O5)n, pentoz ihtiva edenler ise (C5H8O4)n şeklinde gösterilir.Polisakkaritler hücre zarından difüzyon ile geçemezler.Ayrıca tatsız olup çoğu suda erimez. En önemlileri; nişasta, glikojen ve selülozdur. Çok sayıda glikoz molekülünün birleşmesinden türemişlerdir. Meydana gelişlerin.(C6H12O6) ® (C6H10O5)n. H2O + (n-1) H2Oşeklinde gösterilebilir. Aralarındaki fark, glikoz moleküllerinin sayısı ve birbirlerine farklı bağlanış biçimleridir.


+ Yorum Gönder


organik bileşikler nelerdir biyoloji,  enerji veren organik bileşikler nelerdir,  biyoloji canlılardaki organik bileşikleri nelerdir,  organik bileşikler nelerdir,  biyoloji c h o formülü nedir