+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Sivil Savunma Kuruluşları - toplum için çalışanlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sivil Savunma Kuruluşları - toplum için çalışanlar
  Sivil Savunma Kuruluşları - toplum için çalışanlar 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  T ürkiye, demokratikleşmenin önemli bir göstergesi olan sivil toplum örgütlenmesi alanında çok hızlı gelişmelere sahne olmaya başlamıştır. Toplumsal sorumlulukları gönüllü olarak üstlenmeyi hedefleyen vakıf, dernek ve vatandaş girişimleri gibi sivil toplum kuruluşlarının sayıları her geçen gün artmaktadır. Ayrıca bu kuruluşların önemli bir çoğunluğu uluslararası veya merkezi yurtdışında bulunan benzerleri ile ilişki içindedir.

  Vakıflar. Türk tarihinde vakıflar Selçuklu döneminde (1071-1293) gelişmiş, Osmanlı döneminde (1299-1920) kurumsallaşarak en görkemli dönemini yaşamıştır. Kayıtlara göre, Anadolu'da kurulan ilk vakıf 1048 tarihlidir. Osmanlı döneminde sayıları yüz binlere yaklaşan Türk-İslam vakıfları sanat yönüyle de zirveye ulaşmış, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına geniş ölçüde katkıda bulunmuştur.

  Cumhuriyet döneminde her türlü vakıf işleri Başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmiş ve 1935 yılında yürürlüğe giren Vakıflar Kanunu, 1956’da kabul edilen Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu ve 1984’te kabul edilen 227 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile vakıflar idaresinde köklü değişiklikler yapılmıştır. Anadolu'daki tescilli 15.910 adet abidevi eski vakıf eseri ile 57.219 vakıf emlakı bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kontrolü altındadır.

  Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Osmanlı döneminden kalan ve kendi yöneticileri tarafından idare edilen 307 mülhak vakıf, Genel Müdürlük tarafından idare edilen 31.000 civarında mazbut vakıf, Rum, Ermeni, Musevi gibi gayrimüslim vatandaşlar tarafından kurulmuş 162 cemaat ve esnafa mahsus vakıf, ayrıca Cumhuriyet döneminde kurulup faaliyette olan 4.568 adet yeni vakıf mevcuttur.

  Cumhuriyet’in ilk yıllarında vakıf sayısı oldukça azdır. Devletin teşvik politikası ve yapılan yasal düzenlemeler sayesinde sonraki yıllarda kurulan vakıf sayısında önemli bir artış gözlenmiştir. Özellikle 1967 yılında Bakanlar Kurulu'na vakıflara vergi bağışıklığı tanıma yetkisinin verilmesi ve çeşitli vergi yasalarındaki düzenlemelerle vakıflara yapılan bağışların özendirilmesi bu kurumları ilgi odağı haline getirmiştir. Kuruluş amaçlarına bakıldığında ülkede hemen hemen her konuda vakıf bulunmaktadır.

  Bunların önemli bir kısmını eğitim, kültür, sanat, spor, sağlık, sosyal yardım, bilim, teknoloji, araştırma ve çevre konularına yönelik faaliyet gösteren vakıflar oluşturur. Ülkede etkin faaliyetlerde bulunan yeni vakıflardan bazıları şunlardır: Çağdaş Eğitim Vakfı, Türk Demokrasi Vakfı, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV), Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Mehmetçik Vakfı, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı, İktisadi Kalkınma Vakfı, Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Sevda Cenap And Müzik Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Milli Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Hacı Ömer Sabancı Vakfı, Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı, Kartal Vakfı.

  Dernekler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre her Türk vatandaşı önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Toplumun sosyo-ekonomik gelişmesinin ürünü olarak kabul edilen dernekler, Cumhuriyet’in ilk yıllarında özellikle devletin özendirmesi ve önderliği altında kurulmuştur. Daha sonraları ekonomik alanda hareketliliğin artması, toplumsal ve kültürel alanda görülen gelişmeler sayesinde kişilerin gönüllü girişimleriyle kurulan dernekler ve üye sayılarında da önemli artışlar meydana gelmiştir. Türkiye’de şimdiye kadar kurulan dernek sayısı 163.875’dir. Ülkede bugün spor, kültür, sağlık, sosyal yardım, kadın ve esnaf dernekleri gibi daha pek çok alanda faaliyet gösteren sosyal amaçlı 32.352, kültürel amaçlı 21.140, hayri amaçlı 16.378 ve sportif amaçlı 9.882 olmak üzere toplam 79.752 dernek mevcuttur.
 3. Ziyaretçi
  adam sana sizivl savunma örgütleri yazmış senin yazdığın başka şey düzelt lütfen
 4. IŞILAY
  Devamlı Üye
  TEMA VAKFININ AMAÇLARI

  Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması erozyonla mücadele toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek
  Erozyon felaketinin doğuracağı sonuçlar alınacak önlemler konusunda halkımızı bilgilendirmek bilinçlendirmek ve böylece oluşturulacak bilinçli ve etkin kamuoyu desteği ile hükümetleri erozyonla mücadelede gerçekçi ve uygulanabilir politikalar üretme ve uygulamaya teşvik etmek
  Biyoçeşitlilik toprak su ve doğal çevrenin korunmasına ilişkin milli politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu esaslardan ödün verilmemesi için mücadele etmek
  Ağaç ve orman sevgisini topluma mal etmek
  Hayvancılığın temeli olan çayır ve meraları koruyup geliştirmek
  Doğal zenginliklerimizin bilinçsizce kullanılıp geri dönüşümsüz bir şekilde yok olmasına izin vermeyerekkorumak geliştirmek ve Türkiye'nin geleceğini güvenceye almak

  KIZILAYIN AMAÇLARI
  Kızılay’ın amacı her nerede görülür ise hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak insanın hayatını ve sağlığını korumak onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı dostluğu saygıyı işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanınıstırap anında eşitliğin savaşın en kızgın anında insancıllığın tarafsızlığın ve barışın simgesidir


  AKUTUN AMAÇLARI
  AKUT (Arama Kurtarma Derneği) mağaralarda dağlarda veya diğer yerlerde doğal afetlerdedernektir kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için etkinlik gösteren bir

  YEŞİLAYIN AMAÇLARI
  Sigara alkollü içki ve diğer uyuşturucu alışkanlıkları ile mücadele veren ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkımızın ve bilhassa gençlerimizin korunması için çalışmalar yapan yani umuma (kamuya) hizmet veren bu sebeple de “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer alan bir kurumdur


  Kamuya Yararlı Cemiyetler çalışmaları memleket çapında faydalı olan ülke ve toplum menfaatine hizmet eden cemiyetlerdir Bu cemiyetlere hükümetimiz çeşitli yardımlar yapar birçok kolaylıklar gösterir Yeşilay’ın çalışmaları da bu şekilde ülkemiz ve milletimiz için faydalı görülmüş ve Yeşilay 19 Eylül 1934 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından aynı tarih ve 2-1288 sayılı alınan karar ile kamuya yararlı cemiyetler arasına alınmıştır Aynı zamanda Yeşilay gönüllü (amatör) bir halk kuruluşu ve genel yapısı ile bir dokümantasyon ve arşiv merkezidir

  LÖSEVİN AMAÇLARI
  Vakfın Amacı LÖSEV' i kurmaktaki amacımız; lösemili ve kan hastası çocukların sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak bunun yanısıra kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir


  Türkiye'de her yıl 1000-1200 yeni lösemili çocuk vakası ortaya çıkıyor Bu durum bazen dar bütçeli ailelerde ebeveyni lösemili çocuk ile diğer çocukları arasında seçim yapmaya kadar zorluyor Bu sebeple vakfımız gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde gelir elde etmenin yanısıra lösemi hastalığını tanıtmayı lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve bu vesileyle toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır

  TÜBİTAK AMAÇLARI
  Kurum Türkiye'de müspet bilimlerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ülke kalkınmasındaki önceliklere göre geliştirmek özendirmek düzenlemek ve koordine etmek; mevcut bilimsel ve teknik bilgilere erişmek ve erişilmesini sağlamak amacı gütmektedir

  TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

  Dernek öncelikle köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğu günden beri eğitim alanında faaliyet göstermekte olup aynı zamanda yeterli maddi olanağa sahip olmayan ahlaklı anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini desteklemekte ve Türk eğitim hayatına maddi ve bilimsel katkılar sağlamaktadır
  Türk Eğitim Derneği'nin 2009 yılı itibariyle kurulu ve eğitim veren 22 okulu bulunmaktadır


  TÜRK HAVA KURUMU
  Türkiye’de havacılık sanayisini kurmak; askeri sivil sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak için 16 Şubat 1925’te Atatürk’ün emri ile kurulmuş bir dernektir Kurulduğunda Türk Tayyare Cemiyeti adını taşımaktaydı; 1935 yılında Türk Hava Kurumu (THK) adını aldı

+ Yorum Gönder


sivil savunma kuruluşları,  toplum için çalışanlar hakkında bilgi,  sivil savunma kurumları ,  sivil savunma örgütleri,  toplum için çalışanlar ile ilgili bilgiler,  sivil savunma kuruluşu