+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Atatürkün sosyal bilimlerle ilgili sözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürkün sosyal bilimlerle ilgili sözleri
  Sosyal bilimlerle ilgili söz bulamıyorum (Atatürk ün) 2. HARBİKIZ
  Moderator

  1. Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lâzımı hayatiye telakki etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. MİLLİYETÇİLİK

  2. Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en uygar ülkeleri düzeyine çıkaracağız, milletimizi en geniş refah araç ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız. İNKILÂPÇILIK

  3. Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve şümullü (kapsamlı) medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türkiye’ye ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. MİLLİYETÇİLİK

  4. Efendiler ve ey millet; biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, müritler memleketi olamaz. En doğru, en hakiki yol medeniyet yoludur. LAİKLİK

  5. Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk Milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. MİLİYETÇİLİK

  6. Esas, Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Türk’ün haysiyeti, izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır. Binaenaleyh, ya istiklal, ya ölüm! MİLLİYETÇİLİK

  7. İdare usulümüz kayıtsız şartsız hâkimiyetine sahip olan halkın, mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. CUMHURİYETÇİLİK – HALKÇILIK

  8. Artık, hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükümettir. CUMHURİYETÇİLİK – HALKÇILIK

  9. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık olamaz. MİLLİYETÇİLİK

  10. Bizim halkımız menfaatleri birbirinden ayrılır sınıflar halinde değil, aksine varlıkları ve çalışmalarının sonucu birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir. HALKÇILIK

  11. Milli servetin dağıtımında daha mükemmel bir adalet ve emek sarf edenlerin daha yüksek refahı, milli birliğin muhafazası için şarttır. Bu şartı daima göz önünde tutmak, milli birliğin temsilcisi olan devletin mühim vazifesidir. HALKÇILIK

  12. Dünyada her şey için, medeniyet için, başarı için en hakiki mürşit (yol gösterici) ilimdir, fendir. LAİKLİK – İNKILÂPÇILIK

  13. Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. İNKILÂPÇILIK (ÇAĞDAŞLAŞMA)

  14. Medeniyet yolunda başarı, yenilikleri kavrayıp uygulama alanında başarılı olmak için tek ilerleme ve gelişme yolu budur. İNKILÂPÇILIK

  15. Beyan etmeliyiz ki devlet ve fert birbirine karşı değil birbirinin tamamlayıcısıdır. DEVLETÇİLİK

  16. Artık duramayız. Behemehâl ileri gideceğiz. Geriye ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz. Millet açıkça bilmelidir; medeniyet öyle bir kuvvetli ateştir ki, ona kayıtsız olanları yakar mahveder. İNKILÂPÇILIK

  17. Hükümetin varlığının sebebi, memleketin asayişini, milletin huzur ve rahatını temin eylemektir. Bütün memlekette gerçek bir asayiş hâkim olmalıdır. Millet büyük bir huzur ve emniyet içinde müsterih bulunmalıdır. HALKÇILIK

  18. Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi iktisadi işlerde de, fertlerin teşebbüsleri neticesini beklemek doğru olamaz. Mühim ve büyük işleri ancak milletin toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak milli egemenliğin uygulanmasını ve yürütülmesini düzenlemekle görevli olan hükümetin mümkün olduğu kadar üzerine alıp başarması tercih olunmalıdır. DEVLETÇİLİK

  19. Her fert, istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, mensup olduğu bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine maliktir. LAİKLİK

  20. Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. LAİKLİK – İNKILÂPÇILIK

  21. Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün ruhu ve görünümleriyle medeni bir toplum haline getirmektir. İNKILÂPÇILIK – HALKÇILIK

  22. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver (eksen) üzerinde, akıl ve ilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar. İNKILÂPÇILIK – LAİKLİK

  23. Türk milleti uygarlığın bugünkü gelişmelerinden feyiz ve ilham almış aydın evlatlarının yönetim ve öncülüğünde, geçmişte kaçırılan fırsatların doğurduğu gecikmeleri telafi çaresini bulmakta gecikmeyecektir. İNKILÂPÇILIK

  24. Gaye, sınıf mücadelesi yerine içtimai tesanütü (Sosyal dayanışmayı) sağlamaktır. HALKÇILIK

  25. Millete efendilik yoktur. Millete hizmet etmek vardır. HALKÇILIK

  26. Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve zenginliğe layık olan köylüdür. HALKÇILIK

  27. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla milli egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır. Bundan doyalı hürriyetinde eşitliğinde adaletinde dayanak noktası milli egemenliktir CUMHURİYETÇİLİK

  28. Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur CUMHURİYETÇİLİK

  29. Her türlü başarının sırrı, her türlü kuvvetin, kudretin gerçek kaynağı, milletin kendisi olduğuna kanaatimiz tamdır CUMHURİYETÇİLİK – HALÇILIK

  30. Ulus, uluslar arası genel mücadele alanında yaşama nedeni ve güç nedeni olacak iklim ve aracın ancak çağdaş uygarlıkta bulunabileceğini bir değişmez gerçek olarak kabul etmiştir. İNKILÂPÇILIK

  31. Türk milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmanın yegâne koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşayamayacaktır İNKILÂPÇILIK

  32. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım MİLLİYETÇİLİK

  33. Türk milletinin istidatı ve kati kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. İNKILÂPÇILIK- ÇAĞDAŞLAŞMA

  34. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. CUMHURİYETÇİLİK- HALKÇILIK

  35. Türk dili, Türk milleti için mukaddes bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz badireler içinde, ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, menfaatlerinin yani bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin kalbidir. MİLLİYETÇİLİK

  36. Bizim nokta i nazarımız; kuvvetin, kudretin, hâkim idarenin doğrudan doğruya halka verilmesidir. HALKÇILIK – CUMHURİYETÇİLİK

  37. Halk idaresinin bütün kapsayıcı anlamıyla layık olduğu gelişme derecesine erişebilmesi siyasetimizin gereklerindendir. HALKÇILIK – CUMHURİYETÇİLİK

  38. Biz memleket halkı fertlerinin ve çeşitli sınıf mensuplarını birbirlerine yardımlarını aynı kıymet ve mahiyette görürüz; hepsinin menfaatlerinin aynı derecede ve aynı eşitçilik duygusuyla teminine çalışmak isteriz. HALKÇILIK

  39. Bizim bildiğimiz demokrasi bilhassa siyasidir; Onun hedefi milletin idare edenler üzerindeki murakabesi sayesinde, siyasi hürriyeti temin etmektir. HALKÇILIK

  40. Bence bizim milletimiz, birbirinden çok farklı menfaatleri takip edecek ve bu itibarla birbiriyle mücadele halinde buluna gelen çeşitli sınıflara sahip değildir. Mevcut sınıflar birbirlerine ihtiyaç duyan ve kendilerine ihtiyaç duyulan mahiyettedir. HALKÇILIK
 3. Ziyaretçi
  enhakiki mürş,it ilimdir fendir
 4. Ziyaretçi
  Teşkkürler çok güzel bir araştırma yapmışsınız

 5. hakan sava
  Yeni Üye
  güzelmiş güzel araştırma yapmışsınız

 6. Ziyaretçi
  bana uzun deil 1 cümlelik sozler gerek ataturkunn

 7. Ziyaretçi
  bunlar sosyal bilimle ilgili sözler mi

 8. Ziyaretçi
  iyi güzel arştırma yapmışsınız beğendim böyle devam (y)

 9. Ziyaretçi
  Tebrikler Süper Araştırma Performans Ödevimde Çok İşime Yaradı

 10. Ziyaretçi
  gerçekten çok güzel olmuş teşekkürler

+ Yorum Gönder


atatürkün sosyal bilimlerle ilgili sözleri,  atatürkün sosyal bilimle ilgili sözleri,  atatürkün sosyal bilimlerle ilgili kısa sözleri,  atatürk ün sosyal bilimler ile ilgili sözleri,  atatürk sosyal bilimlerle ilgili sözleri,  atatürkün sosyal ile ilgili sözleri